Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "program ramowy w dziedzinie badań" na angielski

Wyszukaj program ramowy w dziedzinie badań w: Definicja Synonimy
Framework Programme for Research
Research Framework Programme
Framework programme on research
Siódmy program ramowy w dziedzinie badań na lata 2007-2013 stwarza UE okazję do rozwoju polityki w zakresie badań na miarę jej ambicji gospodarczych i społecznych poprzez wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
The Seventh Framework Programme for research, which covers the period from 2007-2013, offers the EU an opportunity to bring its research policy into line with its economic and social ambitions by consolidating the European Research Area (ERA).
P. mając na uwadze siódmy program ramowy w dziedzinie badań
P. having regard to the Seventh Framework Programme for Research
Siódmy program ramowy w dziedzinie badań stanowi kluczowy element tego poddziału.
The 7th Research Framework Programme is a key element of this sub-heading.
Wniosek dotyczący programu ramowego WE, obejmującego lata 2007 - 2013 opiera się na rozdziale XVIII Traktatu, art. 163 do 171, który ustanawia politykę w dziedzinie badań UE oraz instrumenty finansowe, w szczególności wieloletni program ramowy w dziedzinie badań.
The proposal for the EC Framework Programme, which covers the period 2007-2013, is based on Chapter XVIII of the Treaty, articles 163 to 171, which provides for an EU research policy and its financial instruments, in particular the multi-annual Research Framework Programme.
Siódmy program ramowy w dziedzinie badań (7PR) w części "Współpraca" zawiera linię budżetową o nazwie "Badania w zakresie bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej".
The seventh Framework programme on research (FP7), comprises under part "Co-operation" a budget line called "Security and Space Research".
wierzy, że siódmy program ramowy w dziedzinie badań i rozwoju stworzy wyjątkową okazję do udzielenia aktywnego wsparcia na bazie przejrzystości, aby czerpać korzyści z:
Believes that the 7th Framework Programme on Research and Development will present a unique opportunity for providing proactive support, based on transparency, so as to reap the benefit of:
Na przestrzeni lat europejskie programy w zakresie badań i innowacji, zwłaszcza program ramowy w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przybrały większą skalę zarówno pod względem zastosowań, jak i wysokości przeznaczonych na nie budżetów.
The European Research and Innovation programmes, in particular the Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration Activities, have grown in scope over the years both in terms of their applications and the size of their budgets.
Wspólnota powinna zapewniać wsparcie promowania innowacji, w szczególności poprzez siódmy program ramowy w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego, program na rzecz konkurencyjności i innowacji, zintegrowany program uczenia się przez całe życie oraz fundusze strukturalne.
The Community should provide support to foster innovation, in particular through the 7th Framework Programme for Research and Technological Development, the Competitiveness and Innovation Programme, the integrated Lifelong Learning Programme and the Structural Funds.
Proponowany EIT będzie powielał istniejące programy UE, takie jak program ramowy w dziedzinie badań naukowych, program na rzecz konkurencyjności i innowacji i program "Uczenie się przez całe życie", i będzie z nimi kolidował.
The proposed EIT will duplicate and conflict with existing EU programmes, like the Framework Programme for Research, the Competitiveness and Innovation Programme and the Lifelong Learning Programme.
Obecny projekt badawczy PERFOCE), który jest finansowany przez program ramowy w dziedzinie badań, dostarcza nowych danych, np. dotyczących narażenia, źródeł i ścieżek oraz fizykochemicznych parametrów PFOS.
An ongoing research project PERFORCE () which is financed by the Research Framework Programme is generating new data, e.g. on exposures, sources and routes and physico-chemical parameters of PFOS.
Trzeba także zapewnić komplementarność instrumentów z innymi programami unijnymi i wspólnotowymi, takimi jak szósty program ramowy w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i działań demonstracyjnych, Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, instrument finansowy ochrony ludności oraz fundusze strukturalne.
Complementarity needs to be ensured regarding other Union and Community programmes, such as the Seventh Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration Activities, the European Union Solidarity Fund, the Civil Protection Financial Instrument and the Structural Funds.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11. Pasujących: 11. Czas odpowiedzi: 51 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo