Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "projekt aktu prawnego" na angielski

Wyszukaj projekt aktu prawnego w: Definicja Synonimy
legislative proposal
draft law
draft legislation
draft act
W tym celu Komisja postanowiła wysunąć przed końcem 2001 r. projekt aktu prawnego dotyczący odpowiedzialności za środowisko naturalne, który będzie także obejmować szkody związane z GMO.
To this end the Commission has undertaken to bring forward a legislative proposal on environmental liability before the end of 2001, which will also cover damage from GMOs.
Jeśli jest to właściwe, do sprawozdania dołącza się projekt aktu prawnego odpowiednio zmieniającego niniejszą dyrektywę. ;
If appropriate, the report shall be accompanied by a legislative proposal to amend this Directive accordingly. ;
Projekt aktu prawnego przewidujący stopniowe zniesienie zróżnicowania podatku VAT differential został przedstawiony przez Rząd Kolumbii parlamentowi Kolumbii dnia 20 maja 2002 r. i został przyjęty dnia 27 grudnia 2002 r.
A draft law providing for the above gradual elimination of the VAT differential was presented by the Colombian Government to the Colombian parliament on 20 May 2002 and it was adopted on 27 December 2002.
5.3 Komitet z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowy projekt aktu prawnego dotyczącego reformy tureckiej Rady Ekonomiczno-Społecznej został przygotowany wspólnie z grupą przedstawicieli zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, wśród których znaleźli się różni członkowie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego.
5.3 The Committee is pleased to note that a new draft law on the reform of the Turkish Economic and Social Council has been prepared with a number of representatives of organised civil society, including several JCC members.
Jednakże Rada w znacznym stopniu poprawiła projekt aktu prawnego, a w zakresie podstawy prawnej odstąpiła od podejścia związanego wyłącznie z rynkiem wewnętrznym.
The Council has, however, vastly improved the draft legislation and moved its legal basis away from being a purely internal market issue.
Jeśli kodeks nie spełni oczekiwań Komisji, będzie trzeba wziąć pod uwagę takie rozwiązania alternatywne, jak projekt aktu prawnego.
Should the code fail to meet the Commission's expectations, alternatives, such as a legislative proposal, would have to be considered.
W celu dalszego otwarcia zagranicznych rynków zamówień publicznych, w tym rynku chińskiego, Komisja przygotowuje projekt aktu prawnego, który zostanie przedstawiony na początku 2012 r. i którego celem będzie polepszenie zdolności UE do skutecznego wywierania nacisku w negocjacjach.
The Commission is preparing a draft instrument, to be presented early 2012, which aims to increase the EU's leverage in negotiations, in order to further open up procurement markets abroad, including in China.
W dniu 15 września 2005 r. Republika Cypryjska zgłosiła Komisji projekt aktu prawnego dotyczącego zasad sprzedaży środków spożywczych zawierających organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) lub wyprodukowanych z tego typu organizmów.
On 15 September 2005, the Republic of Cyprus notified the Commission about a legislative bill concerning the rules applying to the sale of foodstuffs containing or derived from genetically modified organisms (GMOs).
Czy Komisja przedstawi projekt aktu prawnego w sprawie wspólnych europejskich ram nadzoru rynkowego?
To this end, will the Commission be bringing forward any legislation on the common European framework for market surveillance?
Państwa członkowskie konsultują się z organem nadzorczym, przygotowując projekt aktu prawnego przyjmowanego przez parlament narodowy lub aktu wykonawczego opartego na takim akcie prawnym, jeżeli projekt dotyczy przetwarzania.
Member States shall consult the supervisory authority during the preparation of a proposal for a legislative measure to be adopted by a national parliament, or of a regulatory measure based on such a legislative measure, which relates to processing.
Proszę przedstawić informacje dotyczące krajowej podstawy prawnej przewidzianej w przepisach krajowych lub projekt aktu prawnego, w którym przewidziano podstawę prawną w przepisach krajowych i wszelkie dodatkowe dokumenty takie jak: metoda obliczeń, opinie ekspertów opisujące bardziej szczegółowo środek pomocy.
Please submit information concerning the legal basis provided for in national law, or the draft act providing the legal basis in national law, together with any additional documents, such as calculation methodology, experts opinion, which describe in more details the State aid measure.
projekt aktu prawnego mającego na celu usunięcie substancji czynnej z załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG oraz stanowiącego o jej niewłączeniu oraz cofnięciu zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję.
a draft act removing the active substance from Annex I to Directive 91/414/EEC and providing for its non-inclusion and the withdrawal of the authorisations of plant-protection products containing that active substance.
Projekt aktu prawnego dotyczącego izraelskich organizacji pozarządowych (debata)
Draft bill on Israeli NGOs (debate)
W lutym tego roku Parlament przyjął projekt aktu prawnego opracowanego przez KZR, zgodnie z którym państwo będzie miało obowiązek płacić odsetki za zwłokę w przypadku przekroczenia terminu określonego w umowie lub ustawowego (30 dni lub 60 dni).
Back in February this year, a draft law by the CSD was approved in Parliament which establishes that the state is to begin paying default interest when the delay in payment exceeds the limits set out in the contract or in law (30 or 60 days).
gdy projekt aktu prawnego zawiera większą liczbę przepisów odnoszących się do różnych kwestii, EBC zaleca ponadto, aby organ zasięgający opinii wskazał te z projektowanych przepisów, co do których uwagi EBC są szczególnie pożądane.
In the case of draft legislation containing a large number of provisions addressing a variety of matters, the ECB further recommends that the consulting authority indicates the draft provisions on which ECB comments are particularly sought.
Projekt aktu prawnego dotyczącego wspólnej gospodarczej alokacji kosztów jest złym pomysłem, ponieważ skończy się na tym, że obywatele będą ponosić koszt czegoś, za co nie są odpowiedzialni.
A draft law on a common economic allocation of costs is a bad idea since, at the end of the day, it will mean that citizens will pay for something they are not responsible for.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 36 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo