Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "projekt ustawy" na angielski

Wyszukaj projekt ustawy w: Definicja Synonimy
bill
draft law
draft Act
proposed law
Dodatkowo odrębny projekt ustawy będzie dotyczył spółdzielni budowlanych i mieszkaniowych.
In addition to the abovementioned, an independent bill will concern building and housing cooperatives.
Dobrze byłoby zaprosić autorów do Waszyngtonu żeby poparli mój projekt ustawy.
So I think it'd be a terrific idea to invite these students to Washington to speak on behalf of my bill.
Ten projekt ustawy jest obecnie dyskutowany przez Komisję Kultury Parlamentu.
This draft law is currently being discussed in the Culture Commission of the Parliament.
Głosowałam za przyjęciem rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie praw kobiet w Afganistanie, ponieważ uważam, że nowy projekt ustawy dotyczącej statusu osobistego kobiet szyickich jest niedopuszczalny.
I voted for the European Parliament resolution on women's rights in Afghanistan, because I believe that the new draft law on the personal status of Shiite women is unacceptable.
Z waszym głosem w ten projekt ustawy, panowie, zbudowana zostanie Ameryka.
With your vote on this bill, gentlemen, America will be built.
Odłóż ten projekt ustawy dla komisji, Phil.
Put that bill into committee, phil.
Izba będzie rozpatrywać mój projekt ustawy za trzy tygodnie.
My bill is before the House in three weeks.
Głównym celem zgłoszonych środków pomocy (projekt ustawy nr L 110 (2006-07), sekcja 11) jest objęcie tzw. systemem DIS marynarzy pracujących na pokładach kablowców i pogłębiarek.
The main purpose of the notified measures (Bill No L 110 (2006-07), Section 11) is to extend the so-called DIS regime to seafarers working on board cable-layers and dredgers.
Został tam podpisany Akt Rezerwy Federalnej - projekt ustawy o Banku Centralnym
It was there that the central banking bill called The Federal Reserve Act was written.
Banki krytykują fakt, że Komisja w swojej decyzji o wszczęciu postępowania uznała niektóre elektrownie w Polsce za "nieefektywne" i próbowała analizować, czy projekt ustawy prowadziłby do utrzymania poziomu dochodów zagwarantowanych przed liberalizacją.
The Banks criticise the fact that, in its decision to initiate the procedure, the Commission qualified certain power plants in Poland as 'inefficient' and sought to analyse whether the Draft Law would result in the level of income guaranteed before liberalisation being maintained.
W oparciu o rządowy projekt ustawy Ministerstwo Transportu i Łączności decyduje odrębnie o poziomie niezbędnej gotowości oraz podziale obowiązków między Zarząd Dróg i Tieliikelaitos.
Based on a government's bill, the Ministry of Transport and Communications decides separately about the level of preparedness necessary, and the division of responsibilities between the Road Administration and Tieliikelaitos.
W związku z tym West AB argumentuje, że projekt ustawy powinien przewidywać - co najmniej - odszkodowanie wystarczające na zapewnienie, by instytucje finansowe mogły uzyskać niezwłoczną spłatę wszelkich środków finansowych przekazanych wytwórcom.
West LB argues that the bill should therefore - as a minimum - provide for sufficient compensation to ensure that financial institutions can obtain immediate repayment of all funding granted to power generators.
Parlamentowi przedstawia się projekt ustawy zmieniającej konstytucję mający na celu ograniczenie niezawisłości sędziów, nie prosząc przedtem o wyrażenie uwag, ani nie przeprowadzając specjalistycznej debaty.
A constitutional amendment bill which aims to limit the immunity of judges is being put before Parliament without inviting prior comments and without having a specialist debate.
Wczoraj polski rząd przyjął projekt ustawy o jego ratyfikacji, a 27 lutego zajmie się nim polski Sejm i Senat.
Yesterday the Polish Government passed a draft law on its ratification, and on 27 February the Polish Sejm and Senate will be considering it.
To jest niesamowite, Alice, ale nigdy nie będziesz się, że projekt ustawy przeszedł dopóki jesteś martwy.
That's awesome, Alice, but you're never going to get that bill passed until you're dead.
2005/0312/B | Wstępny projekt ustawy regulującej działalność gospodarczą i indywidualną związaną z bronią | 3.10.2005 |
2005/0312/B | Preliminary draft law regulating economic activities and individuals with weapons | 3.10.2005 |
Według władz niderlandzkich Komisja mogłaby wyciągnąć wniosek, że (faktycznie) nie wyrażono zgody na właściwe środki dopiero, gdy rząd przedstawi projekt ustawy do parlamentu lub gdy parlament nie zatwierdzi wspomnianego projektu.
According to the Dutch authorities, the Commission could draw the conclusion that the appropriate measures have (de facto) not been accepted only after the government has submitted a draft law to Parliament or when Parliament fails to approve the draft.
Wkrótce po przyjęciu decyzji nr 3/13/COL władze islandzkie poinformowały Urząd, że zamierzają przedłożyć projekt ustawy uchylającej przepisy wstępnie uznane za pociągające za sobą przyznanie niezgodnej z postanowieniami Porozumienia EOG pomocy państwa.
Shortly after the adoption of Decision No 3/13/COL, the Icelandic authorities informed the Authority that they intended to present a Bill of Law to repeal the provisions preliminarily found to entail incompatible state aid.
Rządowy projekt ustawy 25/2000, za pomocą którego przedłożono Parlamentowi wnioski w sprawie ustawy regulującej Tieliikelaitos oraz ustawy regulującej Zarząd Dróg.
Government bill 25/2000 whereby proposals for the Act governing Tieliikelaitos and the Act governing the Road administration were submitted to the Parliament.
W dniu 6 listopada 2003 r., rząd luksemburski przedłożył do Parlamentu projekt ustawy nr 5231 wnoszącej zmianę ustawy z dnia 31 lipca 1929 r. dotyczącej systemu zwolnionych holdingów 1929.
On 6 November 2003, the Luxembourg Government presented to Parliament draft law No 5231 amending the Law of 31 July 1929 on the exempt 1929 holding companies scheme.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 182. Pasujących: 182. Czas odpowiedzi: 119 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo