Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "propozycji komisji" na angielski

Wyszukaj propozycji komisji w: Definicja Synonimy

Sugestie

Jego sprawozdanie ma na celu zdecydowane wzmocnienie propozycji Komisji.
His report is clearly aimed at decisively reinforcing the Commission proposal.
Sprawozdawca zaleca w związku z tym odrzucenie tej propozycji Komisji.
On these grounds the rapporteur is recommending rejection of the Commission proposal.
Pragnę przypomnieć państwu o zeszłorocznej grudniowej propozycji Komisji w sprawie zniesienia z czasem wymogów wizowych dla obywateli sześciu przyszłych partnerów.
I would like to remind you of the Commission's proposal from last December to remove all visa requirements over time for the citizens of the six future partners.
Chciałabym szczególnie podkreślić znaczenie propozycji Komisji, aby poprawić strukturę wybierania produktów w ramach programu.
I would especially like to stress the importance of the Commission's proposal to improve the structure for selecting products supplied under the programme.
Sprawozdawca przychylnie odnosi się do propozycji Komisji dotyczącej stopniowego wprowadzania podstawowych kryteriów dotyczących ujęcia terytorialnego przy przyznawaniu wsparcia rolnikom.
The rapporteur welcomes the Commission proposal concerning the progressive introduction of land-based criteria for the allocation of aid to farmers.
Panie Komisarzu, chciałbym wyrazić poparcie dla propozycji Komisji.
Commissioner, I wish to support the Commission's proposal.
Ta poprawka odpowiada początkowej propozycji Komisji, która została skreślona we wspólnym stanowisku.
This amendment corresponds to the initial Commission proposal which was cancelled in the Common position.
Wyjaśnienie propozycji Komisji w sprawie czeków przekształconych w formę elektroniczną.
Clarification of the Commission proposal concerning truncated cheques.
To jest podstawa prawna propozycji Komisji i musimy z niej korzystać.
That is the legal basis of this Commission proposal, and we must use it.
Konieczne jest przywrócenie propozycji Komisji dotyczącej podziału Europy na trzy strefy pod względem wzajemnego uznawania środków ochrony roślin.
The Commission proposal to divide the European Union into three zones for the mutual recognition of plant protection products should be reinstated.
Albert Jan Maat (sprawozdawca) na temat propozycji Komisji.
Albert Jan Maat (rapporteur) on the Commission proposal.
Stwierdzam również, że to sprawozdanie stanowi istotną poprawę w stosunku do propozycji Komisji.
I also recognise that this report is a significant improvement on the Commission proposal.
Ponadto władze niemieckie potwierdziły swoją gotowość do zmiany sposobu obliczania kwot pomocy na podstawie stosownej propozycji Komisji.
In addition, Germany declared their readiness to amend the calculation of the aid amounts on the basis of a corresponding Commission proposal.
W przeciwieństwie do propozycji Komisji jesteśmy za przesunięciem terminu zamknięcia kopalń.
Compared with the Commission's proposal, we are in favour of moving the mine closure deadline.
Głosowałem przeciwko przyjęciu przedmiotowego sprawozdania, ponieważ ubolewam, że nie udało się nam dojść do kompromisu zbliżającego nas do propozycji Komisji Europejskiej.
I voted against this report because I regret that we have not reached a compromise bringing us closer to the European Commission's proposal.
Od samego początku nie byłem szczególnie zadowolony z propozycji Komisji, forsowanej pod presją Rady, aby wykorzystać akurat instrumenty handlu zagranicznego celem zapewnienia krótkofalowej pomocy dla Pakistanu.
Right from the start, I was not particularly happy about the Commission's proposal, under pressure from the Council, to use foreign trade instruments of all things in order to provide short-term aid for Pakistan.
Nadal stoimy w obliczu wyzwań i z wielkim zainteresowaniem oczekujemy w przyszłym tygodniu propozycji Komisji w sprawie finansowania planu naprawy gospodarczej.
We still face challenges and we await with great interest the Commission's proposal next week for financing the Recovery Plan.
Do tej pory Regulamin nie zezwalał na złożenie wniosku o odrzucenie propozycji Komisji w pierwszym czytaniu, chociaż w niektórych sytuacjach istnieje taka potrzeba.
Up to now the Rules do not permit a motion to reject the Commission's proposal in first reading although there is a need for this in certain situations.
Należy przede wszystkim wspomnieć o propozycji Komisji dotyczącej zwiększenia o 20% środków budżetowych dla Grecji na mocy szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw.
A special mention should be made of the Commission proposal to increase by 20% budget appropriations for Greece under the special supply arrangements.
Poprawki zaproponowane przez Parlament Europejski wnoszą do propozycji Komisji wiele istotnych zmian, które powinny być uwzględnione przez Radę.
The amendments proposed by the European Parliament introduce many significant changes to the Commission's proposal, and these should be included by the Council.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 253. Pasujących: 253. Czas odpowiedzi: 87 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo