Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przeanalizować" na angielski

Zobacz także: należy przeanalizować
Wyszukaj przeanalizować w: Definicja Synonimy
analyse
examine
analyze
study
consider
investigate
review
assessed
analysed examined
re-examine
explored
assess
studied
analyzed

Sugestie

Muszę wrócić na Enterprise i przeanalizować dane.
I need to return to Enterprise to analyse the data.
To żeby móc cię lepiej przeanalizować, kochanie.
All the better to analyse you with.
Aby zrozumieć rozwiązanie musimy je wszystkie przeanalizować.
To understand the solution, we must examine them all.
Pozwolę sobie krótko przeanalizować kilka kwestii.
Let me just examine a few points briefly.
Próbujemy przeanalizować dzieła Nostradamus'a... z punktu widzenia...
We shall try to analyze the work of Nostradamus... from a perspective...
Chciałbym zobaczyć cię nago i dokładnie przeanalizować.
Wonderful! I'd like to get you naked and analyze you.
Potrzebujemy więcej czasu żeby ją przeanalizować, to wszystko.
We just need a little more time to analyze it, that's all.
Spróbujcie to przeanalizować pod kątem liczb.
You guys try to analyze it from a numbers standpoint.
Rada i Komisja powinny przeanalizować możliwości finansowania środków transportu w ramach wspólnotowego budżetu.
The Council and the Commission should examine the possibilities for financing transport means under the Community budget.
Powinniśmy też przeanalizować działania agencji Frontex.
We should also examine what Frontex is doing.
Ponadto jednakże musimy dla równowagi przeanalizować dwa negatywne elementy.
In addition, however, we must level-headedly examine two negative elements.
Teraz musimy przeanalizować sygnały dotyczące następnego cyklu.
Now we must analyze signals predicting the next cycle.
NSA pracuje pełną parą, żeby to przeanalizować i przejąć dalszą komunikację.
NSA's working at full capacity to analyze it and intercept further communications, but we need your help to find out who did this.
Dlatego Komisja powinna szczegółowo przeanalizować takie modele.
The Commission should therefore examine such models in detail.
Aby przeanalizować tę kwestię, Komisja stosuje test prywatnego inwestora.
To examine this question the Commission applies the market economy investor principle (MEIP).
Chciałbym powołać zespół, przeanalizować dane operacyjne, i znaleźć źródło tych problemów.
I'd like to put a team together, analyze the field op data, get to the bottom of it.
Cóż kiedyś to będziemy musieli przeanalizować.
We'll have to analyze that someday.
Nie moglibyście tego przeanalizować w laboratorium?
Could you have your lab, you know, analyze it?
To ważne odkrycie... będę to musiał przeanalizować.
That's a major find. I'll have to analyze that.
Proszę się uspokoić, i przeanalizować sytuację na spokojnie.
Calm down, analyze the situation coolly.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 851. Pasujących: 851. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo