Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przedmiotowej sprawie" na angielski

Wyszukaj przedmiotowej sprawie w: Definicja Synonimy
present case
case at issue
the case at hand this case
the case in question
the current case

Sugestie

W przedmiotowej sprawie jest to mało prawdopodobne.
In the case at hand, this is unlikely.
W przedmiotowej sprawie spółka Componenta nie próbowała znaleźć innego nabywcy.
In the case at hand, Componenta did not try to find another buyer.
W przedmiotowej sprawie władze norweskie nie zdecydowały się jednak na zastosowanie tego rozwiązania.
However, this was not the approach favoured by the Norwegian authorities in the case at hand.
W przedmiotowej sprawie nie doszło do formalnego postępowania przetargowego.
In the case at hand, there was no formal bidding procedure.
Nie ma to jednak miejsca w przedmiotowej sprawie, ponieważ postępowania zostały zakończone wprowadzeniem ostatecznych ceł antydumpingowych i wyrównawczych.
This is not the case in the case at hand where the investigations have been completed with the imposition of definitive anti-dumping and countervailing duties.
Dlatego w przedmiotowej sprawie nie można powoływać się na uzasadnione oczekiwanie.
Therefore, legitimate expectation cannot be invoked in the case at hand.
W przedmiotowej sprawie żadna z możliwości przezwyciężenia ciężkiego kryzysu Tercas nie zapewniłaby zwrotu.
In the case at hand, no option that was capable of overcoming Tercas's deep crisis would have ensured a return.
Skarżący uznają również, że w przedmiotowej sprawie nie spełniono warunków orzecznictwa Altmark.
The complainants also consider that the conditions of the Altmark case law are not met in the case at hand.
Uzasadnienie poważnego zagrożenia dla labraksa w przedmiotowej sprawie opiera się na dowodach naukowych, jak określono poniżej.
The proof of a serious threat to sea bass in the case at hand is based on scientific evidence, as set out below.
Skarżący odnosi się do szeregu dokumentów przedłożonych Urzędowi i Trybunałowi Sprawiedliwości EFTA, w których wyjaśnił swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.
The complainant refers to a series of documents submitted to the Authority and the EFTA Court in which it has explained its position on the case at hand.
Oznacza to, że kluczową kwestią w przedmiotowej sprawie pozostaje ustalenie, czy Componenta otrzymała zapłatę, której nie mogłaby uzyskać w normalnych warunkach rynkowych.
It follows that the main question in the case at hand is whether Componenta received a level of payment that it would not have obtained under normal market conditions.
Trybunał stwierdził, że zużycie energii przez każdy z tych sektorów jest równie szkodliwe dla środowiska [62].W przedmiotowej sprawie można poczynić podobne obserwacje.
The Court stated that energy consumption by each of those sectors is equally damaging to the environment [62].In the case at hand, similar observations can be made.
Komisja uważa zatem że w przedmiotowej sprawie sprzedaż gruntu przyniosła stowarzyszeniu Konsum selektywną korzyść ekonomiczną równą różnicy między ofertą spółki Lidl a rzeczywistą ceną sprzedaży.
Thus, the Commission considers that, in the case at hand, the land sale conferred a selective economic advantage to Konsum equal to the difference between Lidl's bid and the actual sale price.
Warunki te nie były jednak spełnione w przedmiotowej sprawie.
However, these conditions were not fulfilled in the present case.
Udało nam się porozumieć w przedmiotowej sprawie.
We have succeeded in reaching agreement on this matter.
W przedmiotowej sprawie sytuacja przedstawia się inaczej.
In the present case the situation is different.
W przedmiotowej sprawie zwrot z inwestycji osiągnięto dzięki zwiększeniu wartości nieruchomości będących w posiadaniu KK.
In the case at hand, the return on the investment manifested itself through the increasing value of the real estate owned by KK.
Jednak w przedmiotowej sprawie energia elektryczna jest dostarczana przez przedsiębiorstwa prywatne.
But here the electricity is supplied by private companies.
Komisja popiera bez zastrzeżeń wnioski sprawozdawczyni w projekcie zalecenia w przedmiotowej sprawie.
The Commission unreservedly supports the conclusions of the rapporteur's draft recommendation and the draft report on this issue.
Zastosowanie drugiego kryterium Altmark w przedmiotowej sprawie
Application of the second Altmark criterion in the present case
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 293. Pasujących: 293. Czas odpowiedzi: 109 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo