Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przedostać się do" na angielski

Wyszukaj przedostać się do w: Definicja Synonimy
pass into
get through to
sneak into
escape into
Składniki leku mogą przedostać się do mleka i mogą zaszkodzić dziecku.
The ingredients may pass into breast milk and so may harm your baby.
Dzięki czemu inni mogą przedostać się do naszego świata.
and through which others may pass into our world.
Ktoś musi przedostać się do diamentu.
Someone has to get through to the diamond.
Nie możemy przedostać się do kokpitu.
We can't get through to the cockpit.
Jesteś pewien że nie powiniśmy próbować przedostać się do zamku normalnie?
Are you sure we shouldn't try to sneak into the castle itself?
Tak, pomagamy chińczykom przedostać się do US... ale kiedy się tu dostają, stają się naszymi niewolnikami.
Yes, we help Chinese citizens sneak into the U.S., but when they get here, they become our slaves.
Aby to zrobić, muszę przedostać się do waszego świata i zacząć szukać skarbu.
To do that... I need to pass into your world so I can start looking for the treasure!
Wampiry dostają się na górę, i mogą 3-ma drogami przedostać się do drugiego budynku, a stamtąd do kanałów.
If vampires get upstairs, we've three areas they could get through to another building, then down into the sewers.
Mam szansę przedostać się do Skynetu i uwolnić więźniów.
I have a chance... to infiltrate Skynet and rescue those prisoners.
Musiałem przedostać się do psychiatryka, aby wszystko przygotować.
I just need to get out of psych ward to set things up.
Nic nie może przedostać się do ziemi.
Nothing gets to the elevator back on Earth.
Musimy uciekać z Shire i przedostać się do Bree.
I have to leave the Shire. Sam and I must get to Bree.
Pasze zanieczyszczone nie mogą przedostać się do łańcucha żywnościowego.
Contaminated feedingstuffs must not enter the food chain.
Nadal powinniśmy próbować przedostać się do czarnego budynku na wchodzie.
We still have to obtain the access to the black building for the door of the This.
Myśleliśmy, że nad tym panujemy, ale toksyna musiała przedostać się do atmosfery.
We thought we had it contained but the toxin release must have escaped into the atmosphere.
Straż Przybrzeżna złapała Mikela Mawhera... Próbującego przedostać się do Anacostii.
The Coast Guard picked up Mikel Mawher... trying to cross the Anacostia.
Krew nie może przedostać się do strzykawki.
Blood must not enter the syringe.
Trzykrotnie próbowałam przedostać się do Gori.
I tried to go to Gori three times.
Niemcy wiedzą, że musi przedostać się do Szwecji.
The Germans know that he must get to Sweden.
I to może przedostać się do nas.
And it's knocking on our back door.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 79. Pasujących: 79. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo