Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przedsiębiorstwo handlowe" na angielski

Wyszukaj przedsiębiorstwo handlowe w: Definicja Synonimy
trader
trading company
commercial enterprise
sales company
W takiej sytuacji należy powiadomić odpowiednio przedsiębiorstwo handlowe lub przewoźnika.
In that context, the trader or carrier should be notified accordingly.
Ryzyko finansowe ponosi zatem producent, a nie przedsiębiorstwo handlowe.
The financial risk therefore remains with the producer and not the trader.
Zgromadzono również dowody dotyczące pełnienia przez przedsiębiorstwo handlowe funkcji przedstawiciela.
Evidence was also collected regarding the trading company performing the functions of an agent.
Przedsiębiorca twierdził, że wspomniane przedsiębiorstwo handlowe w rzeczywistości działa jako oddział sprzedaży wytwórcy.
The company claimed that the trading company is, in fact, the sales department of the manufacturer.
Wykorzystane informacje sprawdzono z informacjami przedłożonymi przez pewne przedsiębiorstwo handlowe w ChRL.
The information used was cross-checked with information submitted by one trading company in the PRC.
W przypadku drugiego eksportera cała jego sprzedaż do Wspólnoty odbywała się poprzez powiązane przedsiębiorstwo handlowe w Szwajcarii.
For the other exporter, all its sales to the Community are through a related trading company in Switzerland.
Wymienione przedsiębiorstwo handlowe nie uzasadniło swojego wniosku i nie dostarczyło żadnych dowodów.
This trading company did not substantiate its claim or provide any evidence.
Incos s.r.o., Prague (niepowiązane przedsiębiorstwo handlowe).
Incos s.r.o., Prague (unrelated trading company).
Pantech Corporation Sdn Bhd (powiązane przedsiębiorstwo handlowe).
Pantech Corporation Sdn Bhd (related trading company).
Współpracujący producent dokonywał wywozu produktu objętego postępowaniem bezpośrednio lub poprzez powiązane przedsiębiorstwo handlowe w Szwajcarii do niezależnych klientów w Unii.
The cooperating producer exported the product concerned either directly or via their related trading company in Switzerland to independent customers in the Union.
Funkcje marketingowe i sprzedaży były wykonywane przez jego przedsiębiorstwo handlowe w Singapurze.
The functions of marketing and sales were carried out by its trader in Singapore.
Powiązane przedsiębiorstwo handlowe pobierało zapłatę, odliczało marżę i przekazywało pozostałą kwotę producentowi eksportującemu.
The related trader collected the payment, deducted a mark-up and paid the remaining amount to the exporting producer.
Podczas OPD powiązane z wnioskodawcą przedsiębiorstwo handlowe prowadziło wywóz desek do prasownia zakupionych od innego producenta z Chin.
During the original IP the applicant's related trading company exported ironing boards purchased from one other Chinese producer.
Tylko jedno przedsiębiorstwo handlowe, z siedzibą w Niemczech, zgłosiło się i podjęło współpracę.
Only one trader, located in Germany, came forward and provided co-operation.
Dwie grupy producentów eksportujących dokonały ogromnej większości swojej sprzedaży eksportowej poprzez powiązane z nimi przedsiębiorstwo handlowe mające siedzibę w kraju trzecim.
Two groups of exporting producers made the vast majority of their export sales via a related trading company located in a third country.
Dane dostarczone przez to przedsiębiorstwo handlowe były zgodne z danymi statystycznymi wykorzystanymi do ustalenia ceny eksportowej.
Data provided by the trading company was in line with the statistical data used as the basis to establish the export price.
Cenę eksportową tego przedsiębiorstwa ustalono na podstawie cen odsprzedaży pierwszemu niezależnemu klientowi we Wspólnocie, stosowanych przez to przedsiębiorstwo handlowe.
The export price of this company was therefore established on the basis of the resale prices of this trader to the first independent customer in the Community.
W tych przypadkach cena eksportowa została zatem ustalona na podstawie ceny odsprzedaży niezależnym klientom we Wspólnocie, stosowanej przez to powiązane przedsiębiorstwo handlowe.
In these cases, the export price was established on the basis of this related trading company's resale prices to independent customers in the Community.
Chińskie przedsiębiorstwo handlowe, o którym mowa w motywie 25 rozporządzenia tymczasowego, podtrzymało wniosek, że powinno być zakwalifikowane do indywidualnego ustalenia dumpingu.
The Chinese trading company referred to in recital 25 of the provisional Regulation reiterated its claim that it should qualify for an individual determination of dumping.
Wniosek został przeanalizowany na podstawie informacji otrzymanych przez przedsiębiorstwo handlowe i przyjęty, o ile wywóz skóry zamszowej w postaci patchworku może zostać zidentyfikowany.
The claim was examined on the basis of the information provided by the trading company and accepted in so far as the exports of patchwork chamois leather could be identified.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 123. Pasujących: 123. Czas odpowiedzi: 101 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo