Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przejścia do" na angielski

Wyszukaj przejścia do w: Definicja Synonimy
transition to
move towards
switch to
shift to
transition towards
passage to
switchover to
migration to
passage into
changeover to
transition for
gateway to
moving towards

Sugestie

Można przyjąć środki mające na celu ułatwienie przejścia do stosowania niniejszego rozporządzenia.
Measures may be adopted in order to facilitate transition to the application of this Regulation.
Po trzecie, pragnę podkreślić wagę płynnego przejścia do traktatu lizbońskiego.
Thirdly, I wish to stress the importance of a smooth transition to the Lisbon Treaty.
Pragnę wyrazić podziw dla mieszkańców Tunezji, którzy pozbyli się dyktatury przy użyciu pokojowych środków, i mam nadzieję, że rząd przejściowy tego kraju uzna naszą rezolucję za szansę przejścia do demokracji.
I want to express my admiration for the people of Tunisia, who have swept away a dictatorship using peaceful means, and I hope that the transitional government in Tunisia will see our resolution as a chance to move towards democracy.
Krótko mówiąc, panie przewodniczący, działania są podejmowana i panują warunki do przejścia do etapu tak zwanego zarządzania gospodarczego w Unii.
In short, Mr President, the steps are being taken and the conditions are in place to move towards what has been described as economic governance of the Union.
Kraje podlegające procesowi przejścia do gospodarki rynkowej.
Countries that are undergoing the process of transition to a market economy.
Dopiero wtedy można uzgodnienia przejścia do rządów większości mają miejsce.
Only then can a negotiated transition to majority rule take place.
Zamierza zapewnić panu wszelkie niezbędne narzędzia do pana przejścia do wyższej instancji.
In fact, he intends to provide you with all the tools necessary for your transition to higher court.
Jesteśmy na progu trzeciej rewolucji przemysłowej, która doprowadzi do znacznego zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i przejścia do gospodarki niskowęglowej.
We are on the threshold of a third industrial revolution, the consequence of which will be significantly reduced dependence on fossil fuels and transition to a low-carbon economy.
W związku z tym należy ustanowić przepisy przejściowe w celu zapewnienia sprawnego przejścia do przepisów niniejszego rozporządzenia.
Therefore, transitional provisions should be laid down to ensure a smooth transition to the rules of this Regulation.
Dobrze, ale to jest rodzaj trudnego przejścia do bycia znów przyjaciółmi.
Okay, well, it's kind of a hard transition to just being friends.
Zrobili ofertę dla mnie do ustąpienia spokojnie, w celu zapewnienia płynnego przejścia do nowego rządu.
They have made an offer for me to step down peacefully, to ensure a smooth transition to a new government.
Środki przyjęte w celu ułatwienia przejścia do ustaleń rozporządzenia (WE) nr 998/2003 są zatem nieaktualne.
Measures adopted to facilitate the transition to the arrangements of Regulation (EC) No 998/2003 are therefore obsolete.
Zadaniem Unii Europejskiej będzie teraz monitorowanie sytuacji i poszukiwanie wsparcia dla dialogu politycznego poprzez politykę sąsiedztwa w celu zagwarantowania przejścia do demokracji i wolnych wyborów, unikając osunięcia się w otchłań fundamentalizmu.
The European Union will now have the task of monitoring the situation and seeking to support political dialogue through the neighbourhood policy, in order to guarantee a transition to democracy and free elections while avoiding a slide into fundamentalism.
Wytyczne te należy jednak dostosować, mając na uwadze przygotowanie do przejścia do fazy pokryzysowej.
The Guidelines, however, need to be adapted with a view of preparing the transition to the post-crisis regime.
Ponadto sprawozdawczyni uważa za istotne pełne dostosowanie działalności banku do celów UE w zakresie szybkiego przejścia do gospodarki niskoemisyjnej.
Also she finds it important to fully align the bank operations with the EU objectives for a swift transition to a low-carbon economy.
Należy uwzględnić choroby wymienione w części II załącznika IV do dyrektywy Rady COM(2005)362 [3], w celu zapewnienia skutecznego przejścia do nowego wspólnotowego prawodawstwa w dziedzinie zdrowia zwierząt morskich.
It is appropriate to take into account the diseases listed in Part II of Annex IV to Council Directive COM(2005)362 [3], in order to ensure an effective transition to the new Community aquatic animal health legislation.
Nowe państwa członkowskie mogą też dzielić się swoimi niedawnymi doświadczeniami z przejścia do gospodarki rynkowej oraz wdrażania zasad dobrego zarządzania, demokracji i praw człowieka.
The new Member States can also share their recent experience of the transition to a market economy and implementation of good governance, democratic principles and human rights.
Aktywnie wspieramy starania, podejmowane w pierwszym rzędzie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, w celu przyspieszenia przejścia do demokracji, pojednania i rozwoju kraju.
We are actively supporting efforts, made primarily by the United Nations, to accelerate the transition to democracy, reconciliation and the country's development.
W celu zapewnienia sprawnego przejścia do nowego systemu zasady mające zastosowanie przed dniem 1 lipca 2001 r., dotyczące oznaczeń sposobu żywienia kur powinny obowiązywać do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
In order to assure a smooth transition to the new system, rules applying before 1 July 2001 on indications of how hens are fed should continue to apply until the date of application of this Regulation.
W celu spełnienia wymagań dyrektywy 96/48/WE oraz przejścia do systemu ujednoliconego, interoperacyjne zespoły trakcyjne muszą być kompatybilne z systemem ERTMS (decyzja Komisji 2001/260/WE).
To conform Directive 96/48/EC, and finally move towards a unified system, interoperable trainsets shall be compatible with the ERTMS system (Commission Decision 2001/260/EC).
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 235. Pasujących: 235. Czas odpowiedzi: 219 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo