Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przejście" na angielski

Wyszukaj przejście w: Definicja Synonimy
transition
passage
switchover
gateway
passageway
door
aisle
switch-over
migration
conversion
path
gangway
walkway
switch move crossing

Sugestie

To było ciężkie przejście dla nas obojga.
It's been a rough transition, for both of us.
Celem jest szybkie przejście do pokojowego, demokratycznego i pluralistycznego Egiptu.
The aim is a rapid transition to a peaceful, democratic and pluralistic Egypt.
Odnajdźcie w swoich sercach przejście dla naszych przyjaciół.
Find it in your hearts to leave our friends passage.
Będą musieli wspomagać go w zamian za bezpieczne przejście.
They'll have to support him in exchange for safe passage.
Musimy zatem uniknąć luk prawnych i zapewnić przemyślane przejście.
Therefore, we must avoid legal loopholes and ensure a considered transition.
Należy ustanowić odpowiednie przepisy zapewniające płynne przejście do uaktualnionego schematu opłat.
Appropriate provisions should be provided to ensure a smooth transition to the updated charging scheme.
Musimy ułatwić łagodniejsze przejście między edukacją a rynkiem pracy.
We need to facilitate a smoother transition between education and the labour market.
Niezbędne są zatem przepisy przejściowe ułatwiające przejście z modulacji opcjonalnej na obowiązkową.
Transitional rules are therefore required to facilitate the transition from optional to compulsory modulation.
To przejście doprowadzi nas do miejsca lądowania.
This passage will get us near the landing pad.
Jest sekretne przejście, pomiędzy dwoma posesjami.
There is a secret passage that goes between the two mansions.
Mam sześć agentów do wymiany i spokojne przejście.
I got six agents in return... and a peaceful transition.
To przejście powinno zaprowadzić nas do komnaty Zeusa.
This passage should lead us to the chamber of Zeus.
Proszę z szacunkiem o bezpieczne przejście.
I have asked you respectfully for safe passage.
Ale to przejście uderzy we wszystkich.
But that transition means we all take a hit.
Organizowała nasze przejście na następny tydzień.
She was arranging our passage for next week.
Opisano tam proces umierania jako naturalne przejście.
It describes the process of dying as a natural transition.
Poziome przejście z powierzchni ziemi do kopalni.
A horizontal passage from the surface into a mine.
Sekretne przejście, dzięki uprzejmości Króla Stanisława.
This is a secret passageway... courtesy of King Stanislav.
Jest przejście do jakiegoś... nie wiem.
There's an opening to some kind of... I don't know.
Mogę załatwić bezpieczne przejście do budynku.
If you want to wait for him here, I'll arrange entry.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2696. Pasujących: 2696. Czas odpowiedzi: 101 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo