Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przejście na emeryturę" na angielski

Wyszukaj przejście na emeryturę w: Definicja Synonimy
retirement
retire
Możesz oszczędzić sobie wielu kłopotów, ogłaszając teraz przejście na emeryturę.
You'd save yourself a lot of trouble by announcing your retirement now.
Jutro ogłoszę oficjalnie moje przejście na emeryturę.
My retirement will become official the day you get sworn in.
Panno Harvey, sugeruję przejście na emeryturę.
Miss Harvey, I suggest you retire.
Czy nie uważasz, że minął już czas na przejście na emeryturę "niechętnego wampira z sercem ze złota"?
Don't you think it's well past time to retire the "reluctant vampire with a heart of gold" act?
Moje przejście na emeryturę zostanie ogłoszone w dniu twojego zaprzysiężenia.
My retirement will become official the day you get sworn in.
Niektóre zawody, wciąż nakazują obowiązkowe przejście na emeryturę w określonym wieku.
Look, some jobs still have a mandatory retirement age.
Nie powiedziałem ci, Lyman, Ale twoje przejście na emeryturę zostało już zatwierdzone.
I didn't tell you, Lyman, but your retirement had already been arranged.
Rozważam przejście na emeryturę i... zastanawiałam się, czy nie chciałabyś pójść moją drogą i przejąć rolę szefowej.
I am contemplating retirement and... I was wondering if you would consider following in my footsteps and taking over the role as chairwoman.
Uelastycznić również należy przejście na emeryturę, wprowadzając zasadę dobrowolności, zmianę organizacji oraz wykorzystując nowe technologie.
Retirement must also be made more flexible, through the introduction of voluntary retirement, change of employment and the use of new technologies.
Od kiedy Monroe zapowiedział swoje przejście na emeryturę, zaczęło się pojawiać wiele plotek...
There've been a lot of rumours since Monroe announced his retirement.
wcześniejsze przejście na emeryturę w przypadku zmniejszonej zdolności do pracy:
early retirement in the event of reduced ability to work:
Zdaje się, że przejście na emeryturę zrobiło ze mnie chłopca na posyłki.
I don't know how retirement turned me into an errand boy.
Zaproszę wszystkich jutro do hotelu... by uczcić moje przejście na emeryturę dołączysz się do nas?
I'll treat everyone to the hotel for a day tomorrow... to celebrate my retirement will you join us?
Również Europejski Trybunał Sprawiedliwości w swoim orzeczeniu z października wyraźnie odrzucił przymusowe przejście na emeryturę ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego.
The European Court of Justice also clearly rejected enforced retirement as of retirement age in its ruling in October.
Dana osoba nie pracowała w czasie ostatnich 12 miesięcy, ale z przyczyn niezwiązanych z dolegliwością spowodowaną lub pogłębioną przez pracę (np. normalne przejście na emeryturę)
The person has not been working during the past 12 months, but for reasons not related to the complaint caused or made worse by work (e.g. normal retirement)
powody zawodowe: podjęcie nowej pracy lub oddelegowanie w obecnym miejscu pracy, poszukiwanie pracy lub jej utrata, aby być bliżej pracy/aby było do niej łatwiej dojeżdżać, przejście na emeryturę.
employment-related reasons: start new job or transfer of existing job, looking for work or made redundant, to be closer to work/easier to commute, retirement,
podnieść średni wiek opuszczania rynku pracy poprzez bardziej rygorystyczne kryteria kwalifikowania się do wcześniejszego przejścia na emeryturę; znacznie ograniczyć zbyt długi obecnie wykaz zawodów umożliwiających wcześniejsze przejście na emeryturę;
increase the average exit age from the labour market through stricter eligibility criteria for early retirement; reduce substantially the current excessively long list of occupations allowing for early retirement;
W tym kontekście nieokreślonej wysokości świadczenia emerytalne powinny oznaczać kwoty nieokreślonej wysokości przyznawane pracownikowi przez instytucję kredytową lub firmę inwestycyjną na zasadzie indywidualnej, które są wypłacane w powiązaniu z emeryturą lub w oczekiwaniu na przejście na emeryturę i które można wypłacać wspólnie ze zmiennymi wynagrodzeniami.
In that context, discretionary pension benefits should mean discretionary payments granted by a credit institution or investment firm to an employee on an individual basis payable by reference to or expectation of retirement and which can be assimilated to variable remuneration.
(e) "ustanie zatrudnienia": ustanie stosunku pracy z przyczyn innych niż, z jednej strony, przejście na emeryturę, a z drugiej strony, innych niż te, które zgodnie z prawem krajowym prowadzą do utraty uprawnień.
(e) "termination of employment" means the termination of an employment relationship for reasons other than retirement on the one hand or those leading to the loss of entitlements under national law on the other;
Przejście na emeryturę może być trudne.
Retirement can be a tough transition.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 41. Pasujących: 41. Czas odpowiedzi: 57 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo