Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przejazd kolejowy" na angielski

Wyszukaj przejazd kolejowy w: Definicja Synonimy
level crossing
railway tracks
Zatrzymywanie pociągów przejeżdżających przez uszkodzony przejazd kolejowy
Stopping trains passing over a defective level crossing
Obejmuje to przejazd kolejowy z jednoczesnym zabezpieczeniem i ostrzeganiem użytkownika;
This shall include a level crossing with both user-side protection and warning.
Przejazd pociągów przez uszkodzony przejazd kolejowy (pod warunkiem uzyskania zezwolenia)
Passing trains over the defective level crossing (if authorised)
Jeżeli charakter awarii pozwala na kontynuowanie ruchu pociągów, maszynista każdego pociągu musi uzyskać zezwolenie, aby kontynuować jazdę oraz przejechać przez przejazd kolejowy.
Where the nature of the failure permits train movements to continue, the driver of each train shall be authorised to continue and to pass over the level crossing.
przejazd kolejowy, na którym zabezpieczenie lub ostrzeganie użytkownika jest uruchamiane ręcznie przez pracownika kolei;
a level crossing where user-side protection or warning is manually activated by a railway employee.
W przypadku wykrycia awarii technicznej mającej wpływ na bezpieczeństwo jazdy pociągów na przejeździe kolejowym oraz do czasu przywrócenia bezpiecznego działania, normalne przejazdy pociągów przez przejazd kolejowy muszą zostać uniemożliwione.
When a technical failure affecting safety of running trains over a level crossing has been detected and as long as the safe operation has not been restored, the normal passing of trains over the level crossing must be prevented.
automatyczne z systemem ostrzegania użytkownika: przejazd kolejowy, na którym ostrzeganie użytkownika jest uruchamiane przez nadjeżdżający pociąg;
Automatic with user-side warning: a level crossing where user-side warning is activated by the approaching train.
»Przejazd kolejowy«oznacza jednopoziomowe skrzyżowanie toru kolejowego z przejściem uznane przez zarządcę infrastruktury i otwarte do użytku publicznego lub prywatnego.
"level crossing" means any level intersection between the railway and a passage, as recognised by the infrastructure manager and open to public or private users.
Po otrzymaniu instrukcji dotyczącej przejechania przez przejazd kolejowy z awarią maszynista przejeżdża przez przejazd kolejowy zgodnie z instrukcją.
After being instructed to pass over the level crossing with a failure, the driver shall pass the level crossing as instructed.
Jeżeli przejazd kolejowy jest wolny, maszynista kontynuuje jazdę i zwiększa prędkość pociągu w momencie, gdy czoło pociągu przejedzie wyraźnie przez przejazd kolejowy.
If the level crossing is clear, the driver shall proceed and accelerate the train as soon as the front of the train has passed clear the level crossing.
»Przejazd kolejowy z biernym systemem zabezpieczeń«oznacza przejazd kolejowy bez żadnego systemu ostrzegania lub zabezpieczeń uruchamianego, gdy przekroczenie przejazdu nie jest bezpieczne dla użytkownika.
"Passive level crossing" means a level crossing without any form of warning system and/or protection activated when it is unsafe for the user to traverse the crossing.
Wzdłuż drogi jest poważnie uszkodzony przejazd kolejowy.
There's a railroad grade crossing in serious disrepair along the route.
Tabela zawiera dwie kolejne kategorie osób, które mogą być wymagane w przyszłości. "5: Osoby przekraczające przejazd kolejowy" i "6: Osoby niepowołane w obrębie infrastruktury kolejowej".
The table contains two further categories of persons that may be required in future: '5: Level-crossing users'; and: '6: Unauthorised persons on railway premises'.
Przejazd kolejowy, musisz zwolnić do 5 mil na godzinę zanim my...
The railway tracks are there, and you must please slow down to five miles an hour before we... okay.
Mamo, minęłaś przejazd kolejowy.
Mommy! You missed the train ride.
Masz rękę jak przejazd kolejowy!
You have an arm like a ride level!
Pożar i przejazd kolejowy.
The fire and the train crossing.
Przejazd kolejowy 8 km na zachód od Tunbridge.
The level crossing five miles west ofTunbridge.
przejazd kolejowy z systemem zabezpieczeń torów: przejazd kolejowy, na którym sygnał lub inny system ochrony pociągu pozwala na przejazd pociągu jedynie wówczas, gdy przejazd kolejowy zapewnia pełne zabezpieczenie użytkownika i jest wolny od przeszkód.
Rail-side protected: a level crossing where a signal or other train protection system permits a train to proceed once the level crossing is fully user-side protected and is free from incursion.
»przejazd kolejowy wyposażony w automatyczny system zabezpieczeń lub ostrzegania użytkownika«oznacza przejazd kolejowy, na którym system zabezpieczeń lub ostrzegania uruchamiany jest przez nadjeżdżający pociąg.
"Level crossing with crossing-user-side automatic protection and/or warning" means a level crossing where the crossing protection and/or warning are activated by the approaching train.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 21. Pasujących: 21. Czas odpowiedzi: 45 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo