Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przepisów dotyczących bezpieczeństwa" na angielski

Wyszukaj przepisów dotyczących bezpieczeństwa w: Definicja Synonimy
safety regulations
safety legislation
security provisions
security regulations
safety rules
rules on security
safety laws
safety provisions
Współpraca organów odpowiedzialnych za egzekwowanie ochrony konsumentów oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Cooperation between authorities responsible for enforcing consumer protection and product safety regulations is of key importance for the functioning of the internal market.
Istnieją już dwustronne porozumienia pomiędzy niektórymi państwami członkowskimi dotyczące postępowań transgranicznych w przypadku naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa drogowego, ale nadal brak jest wspólnych ram europejskich.
There are already bilateral agreements between some Member States for cross-border prosecutions in the case of an infringement of road safety regulations, but there is still no common European framework.
Takie statki powietrzne w UE, co do zasady, nie wchodzą w zakres kompetencji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz ogólnie europejskich przepisów dotyczących bezpieczeństwa lotniczego.
Such aircraft in the EU are, in principle, outside the scope of competence of the European Aviation Safety Agency, and European aviation safety legislation in general.
Najlepiej by było, gdyby pracodawcy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek zastępowały dichlorometan innymi substancjami lub wykorzystywały inne metody, przy uwzględnieniu odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Employers and self-employed people should preferably replace dichloromethane with other substances or procedures, taking into account the relevant workplace safety legislation.
Zgodnie z obecną zmianą wspólny komitet powinien określać środki w celu wdrożenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa.
The current amendment proposes that the Joint Committee should define measures for implementing customs security provisions.
Wewnętrzni audytorzy EBC i KBC oceniają przestrzeganie wymogów funkcjonalnych, technicznych i organizacyjnych, w tym przepisów dotyczących bezpieczeństwa określonych dla poszczególnych składników i mechanizmów systemu TARGET, o których mowa w niniejszych wytycznych.
The internal auditors of the ECB and the NCBs shall assess compliance with the functional, technical and organisational features, including security provisions, as specified for the relevant TARGET components and arrangements referred to in this Guideline.
Chcę wspomnieć o znaczeniu norm europejskich, które upraszczają proces zakupu - czy to tradycyjny, czy realizowany drogą elektroniczną - i które gwarantują przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów.
I want to mention the importance of European standards which simplify the purchasing process, whether carried out in the traditional manner or electronically, and which guarantee respect for product safety regulations.
W szczególności zarząd jest odpowiedzialny za finanse i wykonywanie zadań SHARE-ERIC oraz spełnianie wymogów prawnych takich jak zachowanie poufności danych oraz stosowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa na poziomie europejskim.
Specifically, it is accountable for the SHARE-ERIC's finances and deliverables, and for observing legal requirements such as data confidentiality and safety regulations at the European level.
Organ ten pełni funkcje nadzorcze i regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa obiektów jądrowych, a także zapewnia wdrożenie wymogów, warunków i przepisów dotyczących bezpieczeństwa.
It shall supervise and regulate the safety of nuclear installations and ensure the implementation of safety requirements, condition and safety regulations.
wprowadzanie w życie przepisów dotyczących bezpieczeństwa, wyjaśnianie naruszeń tych przepisów oraz natychmiastowe ich zgłaszanie koordynatorowi ds. bezpieczeństwa;
to enforce security provisions, investigate breaches thereof and report on them immediately to the Security Coordinator;
wymianę poglądów na temat przepisów dotyczących bezpieczeństwa, takich jak procedury, które mają być stosowane w trakcie poważnych zdarzeń naruszających bezpieczeństwo lub po takich zdarzeniach, lub gdy okoliczności uzasadniają zawieszenie wzajemnego uznawania.
exchanges of views on security provisions such as procedures to be followed during and after a serious security incident or when conditions merit suspension of mutual recognition.
Wdrożenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa chemicznego, REACH zgodnie z przewidzianym terminem w 2012 r., zwiększenie przedsiębiorczości kobiet oraz wspieranie innowacji, to pozostałe zadania, którym obiecał poświęcić się włoski kandydat.
Mr Tajani also called for a focus on implementation of the REACH chemical safety legislation in line with the deadline of 2012, enhancing women's entrepreneurship and supporting innovation.
Trzecie pytanie dotyczy bardzo istotnej kwestii: czy sprawowanie kontroli nad firmami za pomocą czarnej listy odniosło skutek zapobiegawczy, dzięki któremu linie lotnicze - szczególnie te spoza Europy - bardziej stosują się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa?
Third, and this is a very important point: has this way of regulating companies through the blacklist had a preventative effect on airlines, so that they - non-European ones in particular - have followed safety regulations more closely?
Stosowali się do stanowych i federalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa.
They were in compliance with all state and federal regulations... regarding Internet security.
Uważam ponadto, że zawarte w sprawozdaniu odniesienie do europejskich przepisów dotyczących bezpieczeństwa jest niefortunne.
Furthermore, I think the reference in the report to the European security arrangements is unfortunate.
Musimy też podjąć szybkie decyzje w sprawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa depozytów w celu zapewnienia większej ochrony konsumentom.
We also need a quick decision on rules governing the safety of deposits, with the aim of providing greater protection for consumers.
Obejmuje on współpracę w tak ważnych dziedzinach jak dostosowanie chińskich przepisów dotyczących bezpieczeństwa, wymiana informacji i analiza ryzyka.
It involves cooperation in such important fields as alignment of the Chinese security legislation, information exchange and risk analysis.
Będzie to zależało w szczególności od polityki i przepisów dotyczących bezpieczeństwa stosowanych przez to państwo lub organizację.
This will depend in particular on the security policy and regulations applied by that State or organisation.
opracowanie i przegląd przepisów dotyczących bezpieczeństwa budowli i użytkowania gruntów;
drafting and revising building safety and land use legislation;
nie zapewnia właściwej realizacji przepisów dotyczących bezpieczeństwa na morzu ani
do not ensure either adequate implementation of the rules or
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 66. Pasujących: 66. Czas odpowiedzi: 126 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo