Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przepisów prawa pracy" na angielski

Wyszukaj przepisów prawa pracy w: Definicja Synonimy
labour law
labour legislation
labour regulations
labour standards
Prawo do korzystania z przepisów prawa pracy, równa płaca za równą pracę to podstawowe warunki równego traktowania.
The right to benefit from labour law, equal pay for equal work - these are key principles of equal treatment.
wynagrodzenia i warunki pracy, zgodnie z ustaleniami układów zbiorowych lub przepisów prawa pracy były przestrzegane i egzekwowane w praktyce,
wages and working conditions, as laid out in collective agreements and/or labour law, be respected and implemented in practice;
Nie możemy mieć ambitnej polityki zatrudnienia, jeśli nie ustanowimy, przy wsparciu partnerów społecznych, wspólnotowych przepisów prawa pracy.
We cannot have an ambitious employment policy if we do not establish European labour legislation with the support of the social partners.
Przedmiotowe sprawozdanie dotyczące odmowy przez Komisję zbadania skargi złożonej przez niemieckiego lekarza w związku ze złamaniem przepisów prawa pracy dotyczących godzin pracy przez państwo niemieckie podkreśla klasowy charakter UE.
The report on the Commission's refusal to examine a German doctor's complaint regarding violation of labour legislation on working hours by the German State highlights the EU's class-ridden nature.
harmonizację przepisów prawa pracy w połączeniu z prawami i gwarancjami, zwłaszcza w sferze opieki społecznej i kształcenia ustawicznego;
harmonisation of labour regulations coupled with rights and safeguards, especially in the spheres of social protection and lifelong learning;
Muszą zostać podjęte właściwe środki w celu dostosowania przepisów prawa pracy, mające zastosowanie do młodych pracowników tak, by były realizowane ich szczególne potrzeby rozwoju, szkolenia zawodowego oraz dostępu do zatrudnienia;
Appropriate measures must be taken to adjust labour regulations applicable to young workers so that their specific development and vocational training and access to employment needs are met.
w stosownych przypadkach, organizacja wysyłająca i przyjmująca współpracują przy dostarczeniu zainteresowanemu odpowiednich informacji na temat przepisów BHP w miejscu pracy, przepisów prawa pracy, środków zapewniających równe traktowanie i innych przepisów związanych z pracą, obowiązujących w kraju przyjmującym.
where appropriate, the sending organisation and the host organisation cooperate in providing the person concerned with appropriate information about workplace health and safety, labour law, equality measures and other work-related provisions applying in the host country.
Przestrzeganie przepisów prawa pracy w przemyśle przetwórczym
Fulfilment of labour regulations as far as processing industry is concerned
Pracodawcy nie mogą mieć możliwości uniknięcia stosowania przepisów prawa pracy poprzez korzystanie ze złożonego łańcucha podwykonawców.
Employers must not be able to avoid applying labour law rules by utilising a complex chain of subcontractors.
W konsekwencji brakuje nadzoru nad stosowaniem przepisów prawa pracy.
As a result, the application of labour law is no longer monitored.
Należy położyć nacisk na ochronę praw pracowniczych i przepisów prawa pracy.
There is a need to focus on the protection of workers' rights and the rule of labour law.
Unia Europejska wspiera zaangażowanie rządu Zambii, który stara się zagwarantować przestrzeganie krajowych przepisów prawa pracy.
The European Union supports the Zambian Government's commitment to ensure compliance with domestic labour laws.
Ponadto wkład państwa jedynie częściowo uwolnił OTE od dodatkowych kosztów WPE w porównaniu z podobnymi mniej kosztownymi programami, które były stosowane na mocy ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy oraz regulacji.
Furthermore, the State's contribution only partially relieved OTE from the extra costs resulting from the VRS as compared to less costly similar schemes offered under the generally applicable labour laws and regulations.
Musimy pamiętać, że ogólne cele rozwoju w zakresie bezrobocia i gospodarki mogą być jedynie osiągnięte poprzez propagowanie całkowitego przestrzegania przepisów prawa pracy.
We must remember that growth targets for unemployment and the economy in general can only be reached by encouraging total compliance with labour laws.
Europa nie potrzebuje UE, która chce narzucić wszystkim wspólny zestaw przepisów prawa pracy.
Europe does not need the EU to impose a common set of labour laws on all.
wymiana informacji w sprawie odpowiedniego ustawodawstwa i przepisów prawa pracy;
exchange of information on the respective legislation and work regulation;
przestrzeganie ustawodawstwa krajowego oraz przepisów prawa pracy.
enforcement of adherence to national legislation and work regulation.
Choć inicjatywa MOP jest godna poparcia, powinniśmy wezwać państwa członkowskie Unii Europejskiej do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy w ramach własnych przepisów prawa pracy, by ujawnić tę czarną dziurę i odpowiednio ją uregulować.
While welcoming the ILO initiative, what we ourselves can do is to call on the Member States of the European Union to do all they possibly can in their own labour law regulations in order to expose this black hole and regulate it accordingly.
Podstawową zasadą tegoż aktu prawnego jest brak dyskryminacji pracowników zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej zarówno w zakresie wynagrodzeń, praw socjalnych i pracowniczych, jak i stosowania przepisów prawa pracy.
The main basis of this legislative act is non-discrimination against agency workers in terms of payment, social and employee rights and applicable legislation.
Istnieje znak zapytania co do zakresu, w jakim wartości te są trwałe w kontekście dążenia do globalnej konkurencyjności opartej na obniżonych kosztach pracy, rozluźnieniu przepisów prawa pracy, zmniejszeniu ochrony socjalnej dla pracowników i osłabieniu roli państwa.
There is a question mark over the extent to which these values are sustainable in the context of the call for global competitiveness based on reduced labour costs, the loosening of labour law, reductions in social protection for workers and the weakening role of the state.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 37. Pasujących: 37. Czas odpowiedzi: 87 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo