Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przepisach wspólnotowych" na angielski

Wyszukaj przepisach wspólnotowych w: Definicja Synonimy
Community legislation
Community rules
Community regulations
Community provisions
Community law
Tego rodzaju ramy powinny spełniać wymogi ustanowione w istniejących przepisach wspólnotowych.
Such frameworks should meet the requirements of existing Community legislation.
W uzasadnionych przypadkach należy przedstawić propozycje zmian w przepisach wspólnotowych.
Where justified, amendments to Community legislation should be proposed.
Przygotowywanie produktów metodami tradycyjnymi lub organicznymi określonymi w przepisach wspólnotowych
The manufacture of products using traditional or organic methods as defined by Community rules
c) akceptacji kontroli przewidzianych w przepisach wspólnotowych;
(c) accept the checks provided for by the Community rules;
mając na uwadze, że istnieją obecnie różnorodne środki dotyczące różnych aspektów rybołówstwa na małą skalę w wielu przepisach wspólnotowych,
whereas there is currently a variety of measures pertaining to different aspects of small-scale fisheries in a number of Community regulations,
Definicje nadużyć finansowych, korupcji i innej nielegalnej działalności są zawarte w przepisach wspólnotowych w tej dziedzinie (łącznie z rozporządzeniem finansowym) oraz w postanowieniach konwencji (konwencja PIF z 1995 r. i protokoły do niej).
The definitions of fraud, corruption and other illegal activity are those laid down in Community regulations on the subject (including the Financial Regulation) and the provisions of agreements (the 1995 PIF Convention and its protocols).
Dlatego też w tekście należy wspomnieć o istniejących przepisach wspólnotowych dotyczących ochrony danych.
Therefore a reference to existing Community legislation on data protection should be included in the text.
W celu zapewnienia zrównoważenia systemu płatność produkcyjna powinna być odtąd w całości wypłacana beneficjentom, z zastrzeżeniem różnych obniżek przewidzianych w przepisach wspólnotowych.
To ensure that the system is balanced, the production aid should henceforth be paid in full to beneficiaries, without prejudice to the various reductions provided for by the Community rules.
Te ostatnie w każdym razie posiadają nadal prawa i podlegają obowiązkom ustanowionym w przepisach wspólnotowych.
The latter shall in any case continue to hold the rights and be bound by the obligations laid down in Community rules.
Pojęcie "pochodzenie" na użytek niniejszego rozporządzenia jest zdefiniowane w odpowiednich przepisach wspólnotowych dotyczących pochodzenia do celów celnych.
The term "origin" for the purpose of this Regulation is defined in the relevant Community legislation on rules of origin for customs purposes.
Takie dodatki do żywności powinny być stosowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i przepisami szczególnymi, określonymi w odpowiednich przepisach wspólnotowych.
The use of such food additives should comply with this Regulation and with the specific provisions laid down in the relevant Community legislation.
Wsparcie to nie jest przewidziane ani we wspomnianych powyżej wytycznych, ani w innych przepisach wspólnotowych w tej dziedzinie.
This aid is neither provided for by the abovementioned guidelines nor by any other Community rules on the subject.
Wymagania w zakresie certyfikacji ustanowione w innych przepisach wspólnotowych
Certification requirements laid down in other Community legislation
poważnych zmian w stosownych przepisach wspólnotowych;
major changes to the relevant Community legislation;
Oznakowanie CE stanowi jedyne oznakowanie wskazujące, że producent lub jego upoważniony przedstawiciel stwierdził zgodność produktu z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach wspólnotowych.
The CE marking shall be the only marking which signifies that the manufacturer or his authorised representative has determined that the product is in conformity with the requirements of the applicable Community legislation.
Należy określić zasady zezwalania przez państwa członkowskie, na określony czas i dla celów eksperymentalnych, na stosowanie niektórych praktyk i procesów enologicznych nieprzewidzianych w przepisach wspólnotowych.
The procedures by means of which the Member States may authorise certain oenological practices and processes not provided for by Community rules for a definite period and for experimental purposes should be laid down.
Włączenie LULUCF do decyzji w sprawie wspólnego podejmowania wysiłku powinno opierać się na ujednoliconych przepisach wspólnotowych w sprawie zapewnienia integralności środowiskowej i poprawnych obliczeniach.
Inclusion of LULUCF to the effort sharing decision should be based on harmonised community rules on ensuring the environmental integrity and accurate accounting.
Taki termin powinien być ustalony dla przypadków, gdy w przepisach wspólnotowych dotyczących pozwoleń stosowanych przy zarządzaniu uzgodnieniami ilościowymi zawarto takie odniesienie.
Such a time limit should therefore be fixed for cases where the Community rules on the licences used to administer quantitative arrangements make reference thereto.
Nie później niż rok po dniu przystąpienia nowe Państwa Członkowskie zastąpią te upoważnienia nowymi, wystawionymi na warunkach określonych w przepisach wspólnotowych.
These authorisations shall be replaced by the new Member States, no later than one year after the date of accession, by new authorisations issued under the conditions of Community legislation.
egzekucja należności jest prowadzona na warunkach określonych w przepisach wspólnotowych.
recovery shall be effected under the conditions of Community legislation.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 135. Pasujących: 135. Czas odpowiedzi: 124 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo