Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przeprowadzić wywiad" na angielski

Wyszukaj przeprowadzić wywiad w: Definicja Synonimy
interview
to be interviewing
Prowadzący badanie określają, z którymi świadkami chcą przeprowadzić wywiad w pierwszej kolejności, i opracowują plan wywiadów.
Investigators shall identify which witnesses they wish to interview initially and develop an interview plan.
Na księżyce Lillium, powinniśmy przeprowadzić wywiad z tobą.
By the Lillium moons, we should interview you.
Powiedziano mi, mojemu agentowi powiedziano, że mam przeprowadzić wywiad z upośledzonymi dziećmi.
I was told... my agent was told that I was going to be interviewing underprivileged children.
Jestem tu aby przeprowadzić wywiad z tobą.
I'm here to interview you.
Jestem tu by przeprowadzić wywiad z uczestniczkami.
I'm here to interview contestants.
Jestem tutaj aby przeprowadzić wywiad Pennington Jr.
I'm here to interview Pennington Jr.
Jest cicho, więc możemy tam przeprowadzić wywiad.
It's quiet, so we can do the interview there.
Jestem Dave Skylark i mogę przeprowadzić wywiad z każdym.
I'm Dave Skylark and I can interview anyone.
Chcieliśmy przeprowadzić wywiad z ich rodzicami, ale to poważni ludzie.
We tried to interview the parents, but they're very high-profile.
Jako reporter lokalnej gazety, ciągle jeszcze w liceum, zostałem wysłany do laboratorium komputerowego Uniwerystetu Illinois, by przeprowadzić wywiad z twórcami czegoś, co nazywano PLATO.
As a local newspaper reporter still in high school, I was sent over to the computer lab of the University of Illinois to interview the creators of something called PLATO.
Więc możesz jechać po nią, i przywieść ją do domu, dlatego, że pani z ubezpieczeń będzie u nas rano z agentem Federalnym, aby przeprowadzić wywiad z Ginger.
Then you can go get her and bring her home with you. 'cause that Social Security lady will be here in the morning with a Federal agent, to interview Ginger.
Aby otrzymać dokładną, wiarygodną i obiektywną historię choroby, zespół medyczny powinien przeprowadzić wywiad z żyjącym dawcą lub z krewnymi zmarłego dawcy.
In order t o obtain an accurate, reliable and objective medical history, the medical team should interview the living donor or the relatives of the deceased donor.
Zastanawiałem się czy mogę póżniej z tobą przeprowadzić wywiad Dla mojej strony internetowej?
I was wondering, could I interview you later for my web page?
Chcemy spędzić noc w Ivdel, by przeprowadzić wywiad z Piotrem Karovem,
We spent a day in Ivdel, Piotr to interview Karov,
W celu uzyskania informacji lub wyjaśnień odnośnie do faktów lub dokumentów związanych z przedmiotem postępowania wyjaśniającego oraz w celu zarejestrowania odpowiedzi Komisja może przeprowadzić wywiad z każdą osobą bezpośrednio lub pośrednio zaangażowaną w zgromadzenie danych dotyczących deficytu i długu publicznego, która wyrazi zgodę na wywiad.
The Commission may interview any person directly or indirectly involved in compiling deficit and debt data, who agrees to be interviewed, for the purpose of collecting information or explanations concerning facts or documents relating to the subject matter of an investigation and to record the answers.
poszedłem, by przeprowadzić wywiad z ofiarą i jej matka, zrobił obszerny wywiad z nimi, upewnił się że...
I went to interview the victim and her mother, did an extensive interview with them, made sure that...
Chciałem przeprowadzić wywiad z Ellos.
I wanted to interview Ellos.
Możesz ze mną przeprowadzić wywiad.
You could interview me.
Pozwól mi przeprowadzić wywiad z tobą.
Let me interview you.
Muszę z kimś przeprowadzić wywiad.
I have to interview someone.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 105. Pasujących: 105. Czas odpowiedzi: 150 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo