Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przerobić" na angielski

Wyszukaj przerobić w: Definicja Synonimy
redo
convert
rework
restructure
remake
rewrite
turn
alter
go over
adapt
transform
converted
modify
altered
convertible
Wystarczy wejść, przeciąć szwy, przerobić zespolenia.
You just need to get in, cut the sutures, redo the anastomosis.
Pani Begs kazała mi przerobić projekt.
Mrs. Begs is making me redo the project.
I tak muszę przerobić to przejście więc czas wolny do otwarcia ceremonii.
I need to rework that transition, anyway, so free time until opening ceremonies.
Masz tam pójść i przerobić to wszystko.
I want you to go in there and redo this entire place.
Każdy może wziąć Pleo i całkowicie przerobić jego osobowość.
Anyone can take Pleo and they can totally redo his personality.
Czy musiałeś przerobić swój pierwszy raport dla Gibbs'a?
Did you have to redo your first report for Gibbs?
Mogę coś przerobić na bardziej zrozumiałe.
There are things I can do to make it more accessible.
Poszedłem naokoło, próbował mnie przerobić.
I went round, he tried to do me over.
Jakiś garażowy rusznikarz próbował przerobić to cacko na karabin maszynowy.
Some garage gunsmith tried to turn this baby into a machine gun.
Możecie przerobić go w moim garażu.
You can fix them up here in my garage.
Możemy przerobić razem ten ostatni rozdział, jeśli chcesz.
Well, we could go over that last chapter together if you want.
Nie wierzę, próbujesz przerobić naturę pod dziecko.
I don't believe it, your trying to baby proof nature.
Chyba chcieli to przerobić na laboratorium.
Looks like they were trying to make this into a lab.
Chcę przerobić garaż na domek gościnny dla rodziców.
I want to make my garage into the guesthouse, so my parents can visit.
Przygnałeś tu z Tinseltown żeby przerobić naszą małą sagę.
Hurtling up here from tired old Tinseltown to rewrite our little saga.
Może zdołam przerobić niektóre podprogramy systemu zabezpieczeń.
I may be able to rewrite some minor subroutines in the security protocol.
Próbowałem przerobić go na naszą wtyczkę.
Tried to develop him as an intel asset.
Odkąd mama odeszła mam ochotę przerobić cały dom.
Since Momma died, I wouldn't mind redoing the whole house.
Pozwoliłbym się przerobić na ser szwajcarski.
I would've let you turn me into Swiss cheese.
Mogłabym przerobić dla niej suknię Eileen.
I could alter Eileen's to fit her.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 326. Pasujących: 326. Czas odpowiedzi: 49 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo