Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przeskoczyć" na angielski

Wyszukaj przeskoczyć w: Definicja Synonimy
jump
skip
leap
hop
climb over
surpass
hurdle
Chcę tylko szybko przeskoczyć do kolejnego etapu.
Well, I'm just trying to get the jump on what's next.
Nie mógł nawet przeskoczyć przez ogrodzenie.
He couldn't even jump a fence to save himself, Ray.
Chciałam przeskoczyć tę niezręczną część zapoznawczą i siedząc przy stole, usłyszałam za dużo.
I wanted to skip that whole awkward getting-to-know-you part and just be at that dining room table I've heard so much about.
Twoja mama miała teorię, w której jej eksperymenty z powodzeniem mogłyby przeskoczyć kilka kroków w łańcuchu ewolucji.
See, your mom had this theory that, in success, her experiments could skip a couple of steps in the evolutionary chain.
Powiadają, że potrafi przeskoczyć rzekę.
It is said that he can leap rivers.
Musimy wszyscy przeskoczyć byka, jeśli mamy odzyskać wolność.
We must all leap the bull if we are to win our freedom.
Lepiej spróbuj go przeskoczyć, Bender.
You better try to jump it, Bender.
Próbował przeskoczyć na odrzutowej narcie wodnej z jeziora do basenu i nadział się kroczem na stalowe ogrodzenie.
He attempted to jump a Jet Ski from a lake... into a swimming pool and impaled his crotch on an iron gate.
Spróbuje przeskoczyć przez nich i dostać sie do ludzi na dachu.
I'll try to jump all those homeless and get to the people on that roof.
I potrafi przeskoczyć 10 stopowy płot i biegać naprawdę szybko.
And who can jump a ten-foot fence and run really fast.
Jeśli załatwi mi pan deskorolkę, spróbuję przeskoczyć przez tłum i uratuję tych ludzi.
If you can get me a skateboard, I'll try to jump that homeless crowd and save those people.
Udało ci się przeskoczyć tylko przez jednego bezdomnego.
All you did was jump over one homeless guy.
Nie są związane, mogą łatwo przeskoczyć przez płot i uciec.
They are not tied up, they could easily jump over the fence and run away.
Nie możesz przeskoczyć po prostu do końca.
You can't just jump to the end.
Elektron musi zdobyć energię, aby przeskoczyć na większą orbitalę.
An electron has to get energy to leap to a larger orbit.
Nie mogę przeskoczyć ponad 100 stóp.
But I can't jump 100 feet.
Jak przychodzi ta chwila, trzeba przeskoczyć przez barierę, bez wahania.
When the right time comes, you have to jump the fence without hesitation.
Czy są wystarczająco stuknięte żeby przeskoczyć?
Are they crazy enough to try and jump the gap?
Podejrzany próbował przeskoczyć przez płot, ale mu się nie udało.
The subject went to jump a fence, but he couldn't make it.
Mam nadzieję że choć w małym stopniu ich synowie zdołają ich przeskoczyć.
I hope that in some small way all of their sons manage to jump them.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 260. Pasujących: 260. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo