Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przestrzeń powietrzna" na angielski

Wyszukaj przestrzeń powietrzna w: Definicja Synonimy
airspace
aerospace

Sugestie

Sowiecka przestrzeń powietrzna Nie została naruszona panie prezydencie.
Soviet airspace has still not been violated, Mr President.
Kiedy nastąpi efektywna wspólna europejska przestrzeń powietrzna?
When will there be an effective common European airspace?
Będziesz dostarczony odpowiedniego do domu, nosiciel i żywa bonifikata, który może zostać powiększony bez kary powinieneś wybrać szukać zatrudnienie w jakimś polu innym niż co następowanie: -astrofizyka, przestrzeń powietrzna, inżynieria...
You will be provided a suitable home, vehicle, and a living allowance, which may be augmented without penalty should you choose to seek employment in any field other than the following: -astrophysics, aerospace, engineering...
Ten model ma charakter międzyrządowy, a przestrzeń powietrzna należy do kompetencji krajowych.
This model is intergovernmental and airspace is a national competence.
Zatem przestrzeń powietrzna jest stopniowo otwierana, ale to będzie oczywiście uzależnione od warunków i przyrody.
Airspace is therefore gradually being opened up, but this will naturally depend on the conditions and on nature.
Wspólna europejska przestrzeń powietrzna, jednolite niebo europejskie i nasze systemy zarządzania.
A common European airspace, a single European sky and our management systems.
W porządku, mamy potwierdzenie z Marsylii, że przestrzeń powietrzna została oczyszczona dla awaryjnego lądowania.
Alright, we have confirmation from Marseilles that airspace has been cleared for an emergency landing.
Współpracujemy z Turcją, ale nie udzieliła mi pani wyraźnej odpowiedzi, dlatego skupiam się na moim pytaniu i powtórnie pytam, czy turecka przestrzeń powietrzna rzeczywiście została naruszona podczas misji Fronteksu, jak twierdzi Turcja.
We are cooperating with Turkey, but you have not given me a clear reply, which is why I wish to focus on and repeat my question as to whether Turkish airspace was, in fact, violated during the Frontex mission, as it claims.
Pomimo oczywistej współzależności państw członkowskich od transportu lotniczego przestrzeń powietrzna jest obszarem, w którym europejska integracja dokonuje się powoli i powoli przynosi korzyści wynikające ze wspólnego rynku.
In spite of the obvious Member State interdependence in air transport, airspace is an area where European integration has been slow to materialise and bring in the benefits of the Single Market.
Będziemy też kontynuować prace nad nowymi systemami ATM dla Europy, doskonale rozumiejąc fakt, że przestrzeń powietrzna jest dobrem wspólnym, do którego bezpieczny dostęp należy zapewnić wszystkim użytkownikom.
We will also continue the development of the future ATM system for Europe with a clear understanding that airspace is a common good that should be accessible for all its users in a safe way.
Ponadto rząd Danii od 2005 r. zdawał sobie sprawę, że duńska przestrzeń powietrzna i lotniska były wykorzystywane przez CIA do transportu więźniów.
Moreover, the Danish Government has been aware since 2005 that Danish airspace and airports were used by the CIA for transportation of prisoners.
Pamiętajmy także o tym, że przestrzeń powietrzna obejmuje cały glob, iż nasze działania muszą być skorelowane z działaniami innych państw.
Let us also remember that airspace covers the whole globe, so our actions must be coordinated with those of other countries.
Mason zna się na rzeczy. Zastrzeżona przestrzeń powietrzna, bez nadzoru - to wirtualny martwy punkt.
Mason knows his stuff - restricted airspace, no surveillance - it's a virtual blind spot.
Procedury i procesy ASM muszą być zdatne do pracy w otoczeniu, w którym przestrzeń powietrzna jest zarządzana dynamicznie bez sztywnych sieci tras.
ASM procedures and processes shall cope with an environment where airspace is managed dynamically with no fixed-route network.
Musimy również zgodzić się na struktury działające na szczeblu międzynarodowym, ponieważ przestrzeń powietrzna, jak i pewne rodzaje klęsk żywiołowych, w tym kontekście nie znają granic.
We also need to agree on structures at international level, as the airspace and also certain disasters know no boundaries in this context.
Wiem, że to zadanie linii lotniczych, ale z pewnością w odległych lokalizacjach pozostało wiele osób, które będą musiały dość długo czekać na powrót do domu, nawet jeżeli przestrzeń powietrzna zostanie ponownie otwarta.
I know that this is a job for the airlines, but there are certainly people stranded out there in distant locations who will have to wait quite some time for repatriation, even if airspace is reopened.
"Na ogół nie widać żadnych samolotów nad Białym Domem to jest ograniczona przestrzeń powietrzna."
"Now you generally don't see planes in the area over the White House, that is restricted airspace."
Na mocy tych rozporządzeń przestrzeń powietrzna miała podlegać wewnętrznemu rynkowi usług, a rozporządzenia te miały stanowić podstawę do utworzenia skutecznego systemu operacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego i zwiększenia zdolności przewozowej.
These Regulations were supposed to integrate airspace in the internal services market and provide a basis for an effective operating system with emphasis on safety, the environment and increased flying capacity.
Musimy znaleźć równowagę między ochroną środowiska, ochroną konsumenta i sektorem lotnictwa, jeśli chcemy, aby europejska przestrzeń powietrzna stała się bardziej wydajna.
We need to find a balance between environmental protection, consumer protection and the aviation sector if we want the European airspace to be more efficient.
"zarezerwowana przestrzeń powietrzna" oznacza określony fragment przestrzeni powietrznej, czasowo zarezerwowany dla wyłącznego lub szczególnego wykorzystania przez określone kategorie użytkowników;
'airspace reservation' means a defined volume of airspace temporarily reserved for exclusive or specific use by categories of users;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 110. Pasujących: 110. Czas odpowiedzi: 108 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo