Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przesunąć się" na angielski

Wyszukaj przesunąć się w: Definicja Synonimy
move
shift

Sugestie

To obniży ciśnienie i pozwoli przesunąć się osadowi.
It should lower the pressure And allow the plaque to move out.
Życzliwy Taksówkarz powinien przesunąć się w lewo.
Okay, Benevolent Taxi Driver should move to his left.
Innymi słowy, możesz użyć twojego umysłu by przesunąć się między czasem.
In other words, you can use your mind to shift between time.
zdolność by przesunąć się między czasem.
The ability to shift between time.
Dlatego operacja Shah Mat musi przesunąć się do następnego etapu.
So, Operation Sharmat must move to the next phase.
I masz teraz bardzo rzadką okazję żeby przesunąć się z przodu do tyłu.
And you have been given a rare opportunity To move from the former to the latter.
Stół 57, proszę przesunąć się na pozycję 23. Łaał.
Table 57, please move to position 23.
Belgrad był bardzo ważnym punktem strategicznym, bo stamtąd oddziały mogły przesunąć się dalej na Zachód.
Belgrade was very important strategically because it was from there the army could move further on west.
Ooh. Gdybyś mogła wziąć i przesunąć się trochę w lewo.
If you could just move a little bit to the left.
Taka stawka pozwoli sektorowi bawełny przesunąć się w kierunku długotrwałej opłacalności, sprzyja zrównoważonemu rozwojowi regionów produkujących bawełnę i zapewnia godziwe dochody rolnikom.
Such a rate allows the cotton sector to move towards long-term viability, promotes the sustainable development of the cotton-producing regions and ensures a fair income to farmers.
Oskarżeni, prawnicy obrony... będziecie musieli trochę przesunąć się na siedzeniach, żeby widzieć świadków.
Defendants, may have to shift in your seats a little to see the witnesses.
Czy możesz przesunąć się trochę w prawo, proszę?
Will you shift a little to the right, please?
Świetnie, ale I lubiłbym to jeśli mógłbyś przesunąć się do wyższego biegu.
Fine, but I'd like it if you could shift into a higher gear.
typ nadprzyrodzonej siły, może przesunąć się do innym razem i miejsce.
A type of supernatural power, can shift to another time and place.
Ale czy przed śmiercią nie mógłbyś przesunąć się na środek sceny?
But I wonder if you could move centre stage on that speech, and then die.
Przesunąć się, ale to już! - Wracać do swoich samochodów!
Move, now! - Move your car back!
Spróbuj przesunąć się w lewo.
Try and move left.
Zatem mentalność musi przesunąć się z sumy zerowej na sumę dodatnią, aby powstała szansa na owocną politykę.
And so the mentality has to shift from zero-sum to positive-sum before you can get a productive politics.
Słyszałem, że ty i Homer zerwaliście ze sobą, więc okazuję moje zamiary, żeby przesunąć się na jego teren. Proszę, przyniosłem ci bukiet.
I heard you and Homer broke up, so I'm declarin' my intentions to move in on his territory.
Do tego stopnia, że możesz przesunąć się w stronę zdrowia będziesz żył dłużej, czuł się lepiej, będziesz tracił wagę i tak dalej.
And to the degree that you can move in a healthy direction, you're going to live longer, you're going to feel better, you're going to lose weight, and so on.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1070. Pasujących: 71. Czas odpowiedzi: 185 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo