Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przeterminowany" na angielski

Wyszukaj przeterminowany w: Definicja Synonimy
past due
expired
out-of-date
outdated
out of date
Out-dated
Oczekiwane straty kredytowe w całym okresie życia powinny być zasadniczo ujmowane zanim instrument finansowy staje się przeterminowany.
Lifetime expected credit losses are generally expected to be recognised before a financial instrument becomes past due.
Datą tą jest najwcześniejsza data, dla której instrument ma niespłaconą kwotę w dacie referencyjnej; podlega ona wykazaniu, jeżeli instrument jest przeterminowany w dacie referencyjnej.
This is the earliest date on which the instrument has amount unpaid at the reference date, and it is to be reported if the instrument is past due on the reference date.
"ale jagodowy jogurt, który zamierzasz zjeść jest przeterminowany."
"but that mixed berry yogurt you're about to eat has expired."
Ten kupon jest przeterminowany.
That coupon is expired.
Nie używać, jeśli lek jest przeterminowany.
Do not use it if it is out-of-date.
Po prostu... był już przeterminowany.
It's just was out-of-date.
W zależności od charakteru instrumentów finansowych i informacji dotyczących ryzyka kredytowego dostępnych w odniesieniu do danych grup instrumentów finansowych jednostka może nie być jednak w stanie stwierdzić znacznych zmian ryzyka kredytowego związanego z poszczególnymi instrumentami finansowymi, zanim dany instrument finansowy stanie się przeterminowany.
However, depending on the nature of the financial instruments and the credit risk information available for particular groups of financial instruments, an entity may not be able to identify significant changes in credit risk for individual financial instruments before the financial instrument becomes past due.
Data, w której instrument stał się przeterminowany w rozumieniu załącznika V, część 2 pkt 48 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014.
The date on which the instrument became past due in accordance with Part 2.48 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Zazwyczaj ryzyko kredytowe znacznie wzrasta zanim instrument finansowy staje się przeterminowany lub zanim można zaobserwować inne czynniki związane z opóźniającym się ze spłatami pożyczkobiorcą (na przykład modyfikację lub restrukturyzację).
Typically, credit risk increases significantly before a financial instrument becomes past due or other lagging borrower-specific factors (for example, a modification or restructuring) are observed.
Bez urazy, ale jesteś trochę przeterminowany.
No offense, my man, but you're a little seasoned.
Bez urazy, ale jesteś trochę przeterminowany.
You look like you could use a little help.
Plus, film jest przeterminowany od dwóch lat.
Plus, the film is two years out of date.
Kiedy zobaczył, że jest przeterminowany, rozwalił go na stole.
When he saw the expiration date, he smashed it on the table.
A po drugie, czuję, że popełniłem ten błąd, bo doktor Townshend zmusił mnie do wykonania tego zabiegu, który jest niebezpieczny i przeterminowany.
And secondly, I feel I made that mistake because Dr Townshend forced me to perform a procedure that is unsafe and outdated.
W odniesieniu do odroczenia i niewyegzekwowania podatków i składek na ubezpieczenia społeczne Komisja stwierdza, że cały przeterminowany dług przedsiębiorstwa Malév wobec APEH za okres od lipca 2008 r. do marca 2010 r. stanowił pomoc państwa.
Concerning the deferral and non-enforcement of tax and social contribution, the Commission considers that, all overdue Malév debt from July 2008 to March 2010 towards APEH constituted State aid.
Sądzę, że twój przewodnik jest lekko przeterminowany. Dobra, nie masz klucza do bramy?
I think your little guide book... might be a little bit out of date.
"Przeterminowany" oznacza niezużyty w okresie zalecanym przez producenta.
'Out-dated' means unused within the period recommended by the manufacturer.
A4140 Odpady składające się z lub zawierające nienormatywne lub przeterminowane "Przeterminowany" oznacza niezużyty w okresie zalecanym przez producenta.
A4140 Waste consisting of or containing off-specification or out-dated "Out-dated" means unused within the period recommended by the manufacturer.
164 lata, jesteś przeterminowany.
164 years, I'd say you're due.
Ma pan przeterminowany film.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 33. Pasujących: 33. Czas odpowiedzi: 53 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo