Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przewodnik" na angielski

Wyszukaj przewodnik w: Definicja Synonimy
guide
guidebook
conductor
handler
guidance
tour
Seeing Eye

Sugestie

Czytałam przydatny przewodnik o francuskiej sztuce.
I've been reading a tasteful guide to the French arts.
Prosty przewodnik, zbiór słów wszystkich.
Simply a guide, collection of words is all.
Już podłączyliśmy każdy przewodnik z pokoju.
We've already hooked up every conductor in the room.
Oczywiście. Najwyższy ton oznacza najlepszy przewodnik świata.
Of course, the highest tone is for the best conductor of them all.
Mówi przewodnik duchowy Larry'ego, Maud.
This is Larry's spirit guide, Maud.
Dobry przewodnik wprowadziłby mnie do pałacu Memnona.
A good guide could show me a way into Memnon's palace.
Jasny, łatwo zrozumiały przewodnik może przyciągnąć do systemu nowych uczestników.
A clear, easy to understand guide could attract new participants to the scheme.
Może to chciał ci przekazać twój duchowy przewodnik.
Maybe that's what your spirit guide was trying to tell you.
Więc oto mój przewodnik po alternatywnej służbie zdrowia.
So this is me guide to the alternative health service.
Księżna Devontry i jej alpejski przewodnik.
The Duchess of Devontry and her Alpine guide.
A pomiędzy instruktor jazdy i przewodnik alpejski.
And in between, there was a riding instructor and an Alpine guide.
Życie Jacka Westbrooka to przewodnik jak być perfekcyjnym.
Jack Westbrook's life reads like a practice guide to being perfect.
Nasz odważny przewodnik uratował mnie i dziewczynkę.
Our brave guide saved me and a little girl.
Praktyczny przewodnik po klasyfikacji znajduje się w dodatku 3.
A practical guide for the classification is contained in Appendix 3.
Niniejszy przewodnik opisuje bakteriologiczną ocenę powierzchni tusz.
This guide describes the bacteriological evaluation of the surface of carcases.
Sama Komisja opublikuje przewodnik po inicjatywach obywatelskich i ustanowi wyspecjalizowany punkt kontaktowy.
The Commission itself will publish a guide to the citizens' initiative and will set up a specialised point of contact.
Towarzyszy mi szwedzki asystent i przewodnik.
I'm with my Swedish assistant and guide.
Nasz przewodnik pokaże nam inną drogę na dół.
Our guide will show us another way down.
Alexa Woods, technik rodowiska i przewodnik.
Alexa Woods, environmental technician and guide.
Ale jemu chodziło o tą książkę, Ferlinghetti'ego. A nie jakiś tam przewodnik turystyczny.
But he was referring to this book by Ferlinghetti... not some tourist guide.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 714. Pasujących: 714. Czas odpowiedzi: 132 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo