Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przez" na angielski

Wyszukaj przez w: Definicja Słownik Synonimy

Sugestie

+10k
4975
4519
Powinna być leczona przez szpitalnego psychiatrę.
She should've been seen by the psychiatrist in the hospital.
Opis sposobu informowania właścicieli pojazdów przez producenta.
A description of the method by which the manufacturer informs the vehicle owners.
Byliśmy małżeństwem tylko przez parę miesięcy.
I mean, we were only married for a few months.
Ćwiczyłem mocowania przeszczepu codziennie przez miesiąc.
I have been practicing these graft attachments every day for a month.
Dlatego przepuściłam rekonstrukcję przez macierz starzenia.
That's why I ran the reconstruction through an aging matrix.
Wewnątrz każdy przechodzi przez wykrywacz metalu.
On the inside, everyone comes in through a standard metal detector.
Musimy przeciwdziałać nadużywaniu gwarancji przez producentów.
We must take action to counter the abuse of guarantees by producers.
Powinny one uzupełniać wytyczne operacyjne dostarczane przez agencję.
These should be in addition to the operational guidance documents provided by the Agency.
Tajemne celtyckie stowarzyszenie założone przez łuczników.
There's a secret Celtic society founded by apprentices and master archers.
Nauczyciele zostali uprowadzeni przez grupę członków...
The educators were abducted by a group believed to be members...
Widziałam faceta przejechanego przez różowego Cadillac'a.
I saw a guy getting run over by a pink Cadillac.
Udział ustanowiony będzie indywidualnie przez inicjatorów.
Participation will be established on a case-by-case basis by the initiators.
Czternastu kandydatów zostało wybranych przez aklamację.
The 14 candidates were elected Vice-Presidents of the European Parliament by acclamation.
Należy określić kontrole przeprowadzane przez Państwa Członkowskie.
The checks to be carried out by the Member States should be determined.
Jednakże został przejęty przez samolubnego człowieka.
However, it has been taken over by a selfish man.
Insulina jest substancją wytwarzaną przez trzustkę.
Insulin is a substance produced by a body organ called the pancreas.
Po sprawdzeniu deklaracja jest podpisywana przez właściwego urzędnika.
The declaration shall be signed by the competent official after it has been verified.
Jesteś śmieciem wyrzuconym przez Południową Koreę...
You are a piece of trash thrown away by South Korea...
Będziemy mogli puścić tłumaczenie przez głośniki komputera.
We should be able to play the translation through the computer's speakers.
Byliśmy jedynymi Europejczykami zaproszonymi przez mandaryna.
My father and I were the only Europeans invited by the mandarins.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 386818. Pasujących: 386818. Czas odpowiedzi: 447 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo