Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przy tej okazji" na angielski

Wyszukaj przy tej okazji w: Definicja Synonimy
on this occasion
on that occasion
take the opportunity
take this opportunity
on these occasions
On the same occasion
Zostaną one włączone do protokołu Rady przy tej okazji.
They will be entered into the Council minutes on this occasion.
Pozwolę sobie przy tej okazji powiedzieć kilka słów o moim własnym kraju, Portugalii.
Please also allow me on this occasion to say a few words to my own country, Portugal.
Na kolejnym posiedzeniu plenarnym Parlamentu poinformuje on o wynikach Rady Europejskiej, a ja z niecierpliwością oczekuję konstruktywnej wymiany opinii przy tej okazji.
He will report to Parliament, at the next plenary session, on the outcome of the European Council, and I look forward to a constructive exchange of views on that occasion.
Wspomniana wyżej komisja pokazała to przy tej okazji.
The commission demonstrated it on that occasion.
Chcę też przy tej okazji złożyć kondolencje narodowi nigeryjskiemu w związku ze śmiercią prezydenta.
I would also like to take the opportunity to express my condolences to the Nigerian people in connection with the death of the president.
Chcę przy tej okazji podziękować przewodniczącemu Komisji Budżetowej, panu Lamassoure'owi, który szybko zdecydował się sporządzić to sprawozdanie i przygotował je w rekordowym czasie, współpracując przy tym bardzo ściśle z różnymi grupami w komisji.
I would like to take the opportunity to thank the Chairman of the Committee on Budgets, Mr Lamassoure, who took the initiative for this report very quickly and produced it in record time, while nevertheless cooperating very closely with the various groups in the committee.
Martwi mnie natomiast przy tej okazji fakt, że właściciel tego budynku nie był ubezpieczony.
What worries me is that, on this occasion, the owner of the building was not insured.
Nie, nie przy tej okazji.
No, not on that occasion.
Przedstawiciele państw członkowskich postanowili również przy tej okazji, że siedzibą agencji powinien pozostać Wiedeń.
They also decided on that occasion that the seat of the Agency should remain in Vienna.
Komisja postawiła przy tej okazji szereg nowych pytań dodatkowych.
It also asked them some further questions on this occasion.
Spotyka się on w sobotę na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, gdzie przy tej okazji będę mu przewodniczyć.
They meet on Saturday at the Munich Security Conference, where I will chair the Quartet on that occasion.
Jak powiedział już pan poseł Goerens, który był tak miły, że podszedł do mnie przy tej okazji, powinno się mieć prawo, by nie żyć według prawa szariatu.
As our fellow Member, Mr Goerens, who has been so kind as to approach me on this occasion, has just said, one can have the right not to live under Sharia law.
Dodatkowo, pragnę podkreślić przy tej okazji, że chcielibyśmy przeformułowania tej klauzuli.
Moreover, I wish to point out on this occasion that we would like this clause to be reworded.
Europa czyni postępy - jak to bardzo często ma miejsce - wykazując się skutecznością i przy tej okazji upamiętniającej dziesięciolecie euro widzimy wyraźnie, że ocena tej waluty jest w przeważającym stopniu pozytywna.
Europe makes progress, as is so often the case, by demonstrating its efficiency and on this occasion to mark its 10th anniversary, we can clearly see that the assessment of the euro is largely a positive one.
Po dokonaniu wszelkich niezbędnych konsultacji przedstawi ona przy tej okazji swoje wnioski i ewentualne zmiany, jakie mogą być wniesione do obowiązującego systemu.
After having held all the necessary consultations, it shall on that occasion present its conclusions and any amendments which could be made to the existing system.
Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych konsultacji, w szczególności z Komitetem, Komisja przedstawia przy tej okazji swoje wnioski i, gdzie właściwe, wszelkie zmiany do niniejszej dyrektywy.
After having held all the necessary consultations, in particular with the Committee, the Commission shall on that occasion present its conclusions and where appropriate any amendment to this Directive.
Więc, innymi słowy, pozwólmy, przy tej okazji, po prostu zgodzić się na niezgodę i powiedzieć, że są najlepsze.
So, in other words, let's, on this occasion, just agree to disagree and say they're all the best.
Władze wietnamskie poinformowały przy tej okazji UE o krokach podejmowanych aktualnie przez Zgromadzenie Narodowe Wietnamu na rzecz uchwalenia nowej ustawy wymierzonej przeciwko handlowi ludźmi.
On this occasion, the Vietnamese authorities informed the EU side of efforts currently underway by the National Assembly of Vietnam to draft a new law against human trafficking.
Chciałbym przy tej okazji powiedzieć, że jesteśmy dumni z ludzi, którzy stali u naszego boku, pracowali dla nas i służyli rządowi tego kraju.
So I say to you on this occasion... we leave, proud of the people who have stood by us... and worked for us and served this government and this country.
Ja również wzywam prezydencję Rady, żeby wydała przy tej okazji oświadczenie podobne do naszej rezolucji, także w czerwcu, w celu upamiętnienia masakry na placu Tienanmen.
I also call on the Council Presidency to make a similar statement to our resolution on this occasion and also in June on the occasion of the Tiananmen Square massacre.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 208. Pasujących: 208. Czas odpowiedzi: 202 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo