Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przyczynić się" na angielski

Wyszukaj przyczynić się w: Definicja Synonimy
contribute
help
contribution contributed contributing make
improve
increase
potential
create
liable
give rise
serve

Sugestie

Możesz przyczynić się do policjanta Ball.
You could contribute to the Policeman's Ball.
Konferencja powinna przyczynić się do wymiany najlepszych praktyk.
The conference should contribute to the exchange of best practices.
Może przyczynić się do ograniczenia biurokracji i uproszczenia procedury.
This will help cut back on bureaucracy and simplify the procedure.
Opracowanie efektywnych systemów antykolizyjnych mogłoby również przyczynić się do zwiększonej ochrony pieszych.
Development of effective collision avoidance systems could also help to further enhance protection of pedestrians.
Zmniejszenie utraty BMD może przyczynić się do obniżenia ryzyka złamania kości.
Reducing the loss of BMD may contribute to a reduction in the risk of bone fractures.
Środki te powinny przyczynić się również do zacieśniania współpracy między właściwymi organami.
Those measures should also contribute to the enhancement of the cooperation between the competent authorities.
W duchu fair play, przysięgamy przyczynić się do rozwoju...
With the spirit of fair play, we pledge to contribute to the development of...
Nadal masz dużo, by przyczynić się do świata, więc skończmy to.
You still have much to contribute to the world, so let's finish this.
Wspólnota może przyczynić się do ochrony zdrowia
The Community can contribute to protecting the health
może przyczynić się do wzmocnienia roli Komisji w procedurach legislacyjnych oraz
may contribute to enhancing the role of the Commission in the legislative procedure, and
Zdrowe zasady konkurencji mogą przyczynić się do rewitalizacji kolei, zwiększenia udziału w rynku transportowym.
Healthy principles of competition can contribute to revitalisation of the railways and increase their share of the transport market.
Bliskość stanowisk Węgier i Polski w kwestii rozszerzenia UE powinna przyczynić się do zapewnienia ciągłości dla tej problematyki podczas prezydencji polskiej.
The fact that Hungary and Poland hold such similar positions on EU enlargement should help ensure continuity during the Polish Presidency as far as this issue is concerned.
(10a) Niniejszy program szczegółowy powinien przyczynić się do popularyzacji nauki i technologii w celu przybliżenia ich społeczeństwu.
(10a) This Specific Programme should contribute to scientific and technological dissemination, with a view to bringing science and technology closer to society.
Krótko mówiąc, EBI może skutecznie przyczynić się do osiągnięcia celów UE w dziedzinie współpracy rozwojowej.
In short, the EIB can contribute effectively to EU development cooperation objectives.
Panie i Panowie! Unia Europejska musi wesprzeć proces demokratyczny i przyczynić się do jego sukcesu.
Ladies and gentlemen, the European Union must support the democratic process and contribute to its success.
Wdrażając jednak środki uzupełniające pomoc humanitarną możemy przyczynić się do naprawy gospodarczej Pakistanu.
However, by implementing measures to supplement humanitarian aid, we can contribute to Pakistan's economic recovery.
Dalszy dialog wszystkich zainteresowanych stron powinien przyczynić się do rozwoju wspólnego spojrzenia na tę kwestię.
Further dialogue by all interested stakeholders should help to develop a common understanding on this matter.
Zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju mobilność powinna przyczynić się do zwiększenia wydajności całego łańcucha transportowego.
The resultant sustainable mobility should help to make the whole transport chain more efficient.
Częstsze stosowanie TIK może więc przyczynić się do poprawy wydajności energetycznej Unii oraz zwiększyć konkurencyjność przemysłu europejskiego.
More widespread use of ICTs can therefore help to improve energy efficiency within the Union and make EU industry more competitive.
Nauka powinna przyczynić się do sprostania tym wyzwaniom i rozwiązania naglących problemów środowiska Morza Bałtyckiego.
Science should contribute to addressing these challenges and finding solutions to the urgent environmental problems in the Baltic Sea.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2722. Pasujących: 2722. Czas odpowiedzi: 150 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo