Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przyczyniając się do" na angielski

Wyszukaj przyczyniając się do w: Definicja Synonimy
contributing to
contribute to
by helping to
adding to
thereby helping to
it contributes to
contributing towards
in helping to
and contributes to
Z drugiej strony pełni on również funkcję społeczną, przyczyniając się do tworzenia poczucia solidarności i przynależności.
On the other hand, it also has a social function, contributing to the creation of a sense of solidarity and belonging.
Jego zdaniem również na arenie międzynarodowej Europa może odegrać zasadniczą rolę przyczyniając się do budowy międzykulturowych mostów.
He also thinks Europe can play an essential role in the international arena, contributing to the building of bridges between civilisations.
Czułbym się okropnie przyczyniając się do twojej przedwczesnej śmierci.
I'd hate to contribute to your untimely death.
Musimy propagować wykorzystanie EGNOS i Galileo w lotnictwie cywilnym, tym samym przyczyniając się do utworzenia jednolitego europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym i ułatwienia jego wdrożenia.
We must promote the use of EGNOS and Galileo in civil aviation and thus contribute to establishing the Single European Sky ATM Research programme and facilitating its implementation.
Jestem wypełnianiu moich obowiązków do członków jego załogi przyczyniając się do zapewnienia ich bezpieczeństwa.
I'm fulfilling my duties to the members of its crew by helping to ensure their safety.
Ponadto, może ona wywrzeć pozytywny wpływ w sektorze turystycznym, przyczyniając się do poprawy atrakcyjności regionów i zarazem ich sytuacji gospodarczej.
Furthermore, it may have a positive impact on the tourism sector, by helping to make regions more attractive and, at the same time, improving their economic situation.
Musimy zatem wesprzeć rozwój pszczelarstwa europejskiego w przyszłości, przyczyniając się do ochrony różnorodności biologicznej.
Therefore, we must support the future development of European apiculture, contributing to the preservation of biodiversity.
W istocie EBI finansuje również projekty w regionach spoza UE, przyczyniając się do realizacji zewnętrznych celów UE związanych ze spójnością i polityką rozwojową.
In fact, the EIB also finances projects in outside regions, contributing to the realisation of EU external objectives as regards cohesion and development policy.
Wszystkie usprawnienia umów eurośródziemnomorskich mają znaczący wpływ na gospodarczą i polityczną stabilność krajów, przyczyniając się do niezliczonych korzyści na płaszczyźnie społecznej i demokratycznej.
All improvements to the Euro-Mediterranean agreements have an important impact on the countries' economic and political stability, contributing to the innumerable social and democratic gains that result from them.
Procedury takie umożliwią także harmonizację odpowiednich obowiązków ciążących na podmiotach rynkowych, przyczyniając się do stworzenia równych warunków działania we Wspólnocie.
Such procedures will also allow the resulting obligations of market actors to be harmonised, contributing to the creation of a level playing field in the Community.
Ponadto sektory przemysłu oparte na leśnictwie zapewniają ponad 2 miliony miejsc pracy, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
Furthermore, forest-based industries provide more than 2 million jobs, contributing to economic growth and employment.
Urząd ten będzie prowadził programy szkoleń dla osób odpowiedzialnych za ten sektor w każdym państwie członkowskim, przyczyniając się do większej harmonizacji różnych praktyk.
It will run training programmes aimed at those responsible for this sector within each country, contributing to greater harmonisation between the various practices.
Niekontrolowany rozwój chorób zakaźnych może doprowadzić do masowych epidemii, przyczyniając się do wzrostu umieralności mieszkańców, a w szczególności dzieci, które pozbawione środków medycznych i żywnościowych stracą wszelkie szanse na przeżycie w tych niezwykle trudnych warunkach.
The uncontrolled spread of communicable diseases may lead to mass epidemics, contributing to an increase in the death rate, especially amongst children, who will be left without access to medical treatment or food aid and thereby lose all hope of survival in these exceptionally difficult conditions.
Koszty energii rosną w zastraszającym tempie, przyczyniając się do znacznego wzrostu ubóstwa energetycznego w całej UE.
Energy costs are growing at an alarming rate, contributing to a substantial increase in energy-related poverty across the EU.
Młodzi ludzie i organizacje młodzieżowe powinny odegrać swoją rolę w rozwoju Unii Europejskiej, m.in. przyczyniając się do realizacji celów lizbońskich dotyczących zwiększenia zatrudnienia i wzrostu.
Young people and their organisations have a role to play in the development of the European Union, including contributing to the Lisbon goals of boosting jobs and growth.
Państwa te powinny otrzymywać informacje i brać udział we wspólnych programach europejskich, przyczyniając się do zapobiegania tak przyczynom, jak i sytuacjom wywołującym ataki terrorystyczne.
These states should receive information and be involved in joint European programmes contributing to the prevention of both the causes and situations triggering terrorist acts.
Ponadto, obecna produkcja w niektórych nowych Państwach Członkowskich oraz przywozy z krajów trzecich będą nadal zaopatrywać rynek po umiarkowanych cenach przyczyniając się do jego przejrzystości i konkurencyjności.
In addition, existing production in certain new Member States together with imports from third countries will continue to supply the market at reasonable prices contributing to a transparent and competitive environment.
W perspektywie średniookresowej ograniczenia takie wysyłają błędne informacje, zmniejszając zachęty dla rolników do inwestowania i zwiększania produkcji i przyczyniając się do zachwiania równowagi na rynkach regionalnych.
In a medium-term perspective, such restrictions clearly send the wrong market signals, reducing the incentive for farmers to invest and to increase their production, and contributing to an imbalance on regional markets.
Te przepisy pozwalają na usunięcie przeszkód w handlu wspomnianymi produktami, tym samym przyczyniając się do utworzenia rynku wewnętrznego i jednocześnie zapewniając wysoki poziom ochrony zdrowia zwierząt.
Those rules have allowed the removal of obstacles to trade in the products concerned, thereby contributing to the creation of the internal market whilst ensuring a high level of animal health protection.
Podobno powiedział coś o jego ojciec był przyczyną Lower East Side, co to jest, chwalenie jej o przyczyniając się do jakiegoś starego muzeum.
Apparently he said something about his father being the reason Lower East Side what it is, bragging to her about contributing to some old museum.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 268. Pasujących: 268. Czas odpowiedzi: 126 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo