Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przyjąć" na angielski

Wyszukaj przyjąć w: Definicja Synonimy

Sugestie

Jednocześnie musimy przyjąć rozsądne zasady konkurencyjności.
At the same time, we must adopt sound principles of competitiveness.
Mamy też zamiar przyjąć konkluzje dotyczące tego tematu.
We intend to adopt conclusions on the subject as well.
Może powinnyśmy przyjąć ofertę Anioła Przeznaczenia.
Maybe we should take the Angel of Destiny up on his offer.
Skręcić i przyjąć pozycje na grzbiecie.
Butcher, swing up and take positions on the ridges.
Nie mogę przyjąć, że upadek pana Gascoigne był przypadkiem.
He knows, mademoiselle, I cannot accept, what the fall of the Mr. Gascoigne it has been accidental.
Ale nie mogę przyjąć tej pracy.
However, I can't accept this job.
Sklep nie chciał przyjąć wiatraka, zgubiła kwitek.
The drugstore wouldn't take back her fan, she lost the slip.
Zaraz wrócę, by przyjąć zamówienie.
I'll be back shortly to take your order.
Chce przyjąć posadę w Nowej Zelandii.
He wants to take the job in New Zealand.
Wyłamali drzwi zanim zdążyłem przyjąć zamówienia.
They broke the door down before I could take requests.
Zobaczmy czy Dangerous umie przyjąć żart.
Let's see if Dangerous can take a joke.
Chciałabym przyjąć twoją ofertę, jeśli jest wciąż aktualna.
I'd like to accept your offer, if it's still good.
Sądzę, że powinniśmy przyjąć ją z wdzięcznością.
I think we should gratefully accept her without being difficult.
Chcielibyśmy, ale nie możemy przyjąć waszej kapitulacji.
We'd like to, but we can't accept your surrender.
To on chciał przyjąć nasze nazwisko.
It was his idea to take our name.
Proszę przyjąć mały prezent jako dowód przyjaźni.
Please accept this small gift... as a token of true friendship.
Więc zdecydowałem się przyjąć moją zapłatę.
So I decided to accept my karmic payback.
Mogę przyjąć to na dwa sposoby.
I mean, I can take that statement in one or two ways.
Jestem tylko służbą publiczną, niemoge przyjąć politycznego stanowiska.
I'm a public servant, and I can't take a political stance.
Jestem oczywiście skłonny przyjąć naukowe założenie.
I'm certainly willing to accept the scientific premise.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8817. Pasujących: 8817. Czas odpowiedzi: 94 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo