Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przyjazne dla środowiska" na angielski

Wyszukaj przyjazne dla środowiska w: Definicja Synonimy
environmentally friendly
environmental friendly
environmentally-friendly
environmentally responsible
environmentally sustainable
environment friendly
respects the environment
good for the environment
environment-friendly
Opracowano bardziej przyjazne dla środowiska metody przetwarzania odpadów.
More environmentally friendly methods of treating waste have been developed.
Nie rozumiem, dlaczego przyjazne dla środowiska przewozy kolejowe są stale stawiane w niekorzystnej sytuacji.
I do not understand why environmentally friendly rail travel is constantly being put at a disadvantage.
Nawet korzystanie z samochodu jest znacznie bardziej przyjazne dla środowiska niż podróżowanie samolotem.
Even using a car is significantly more environmental friendly than flying.
Ponadto Komisja nakłania państwa członkowskie do zapewniania konsumentom dalszych zachęt służących stymulowaniu popytu na produkty przyjazne dla środowiska.
Furthermore, the Commission encourages Member States to provide further incentives to consumers to stimulate demand for environmentally-friendly products.
Unia Europejska musi stosować środki transportu bardziej przyjazne dla środowiska.
The European Union has to use more environmentally-friendly means of transport.
Należy ją rozumieć jako wydajne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska usługi w dziedzinie transportu morskiego.
This means efficient, safe, secure and environmentally friendly maritime transport services.
Wtedy pojawią się alternatywy przyjazne dla środowiska naturalnego.
The environmentally friendly alternatives will then emerge.
Musimy nauczyć się szybko wymieniać informację i przyjąć zwyczaje przyjazne dla środowiska.
We must learn to exchange information quickly and to adopt environmentally friendly habits.
Musimy wymagać, by one również przestawiły swoje procesy produkcyjne na najnowsze, przyjazne dla środowiska technologie.
We must demand that they, too, convert their production processes to the latest environmentally-friendly technologies.
Są bezpieczne, przyjazne dla środowiska i mniej szkodliwe dla ludzi.
They are safe, environmentally friendly and less harmful to people.
Większość rolników ma świadomość tej kwestii i wybiera metody produkcji, które są przyjazne dla środowiska.
Most farmers are sensitive to this issue and choose environmentally friendly production methods.
Możemy zwracać się do konsumentów poprzez kupowane przez nich produkty, zalecając te, które są przyjazne dla środowiska i spełniają wymóg zrównoważonego rozwoju.
We can target consumers through the products they buy, recommending those products which are environmentally friendly and fit the requirement of sustainable development.
Dzisiaj głosujemy nad dobrowolnym programem certyfikacji przedsiębiorstw, które mogą oznakowywać swoje produkty jako przyjazne dla środowiska.
Today we are voting on a voluntary scheme which certifies companies to label their products as environmentally friendly.
Ważne jest określenie wyraźnych priorytetów, natomiast projekty powinny mieć charakter trwały, być przyjazne dla środowiska i cieszyć się widocznym wsparciem lokalnych i regionalnych władz samorządowych i ogółu społeczeństwa.
It is vital to stipulate clear-cut priorities, while the projects should have a sustainable character, be environmentally friendly, and enjoy evident support from local and regional self-government authorities and the public.
Inwestycje w przyjazne dla środowiska technologie mają znaczenie dla promowania przyszłego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i ochrony zdrowia.
Investments in environmentally friendly technologies are important for the promotion of future growth, jobs and health security.
To oczywiste, że nadszedł czas, aby przestawić się na technologie przyjazne dla środowiska.
It is obvious that the time is right to switch to this environmentally friendly technology.
System kar za niezrealizowanie przedmiotowych celów jest niekorzystny dla tych, którzy tworzą pojazdy bardziej przyjazne dla środowiska.
The penalty system in case of failure to meet with these targets is unfavourable to those who have developed more environmentally-friendly vehicles.
Rozwiązanie problemu wzrostu ruchu poprzez tworzenie nowych zdolności przepustowych może być przyjazne dla środowiska
addressing the traffic growth by building new capacity can be environmentally friendly
My musimy zapewnić ramy, żeby te przyjazne dla środowiska samochody również mogły być w końcu sprzedawane.
We must provide the framework so that these environmentally friendly cars can at last be sold too.
W samych Niemczech występuje wiele norm, o których mi wiadomo i które regulują kwestie zamówień publicznych na pojazdy przyjazne dla środowiska.
In Germany alone am I aware of numerous standards governing the procurement of environmentally friendly vehicles.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 185. Pasujących: 185. Czas odpowiedzi: 156 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo