Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przyjazny dla środowiska" na angielski

Wyszukaj przyjazny dla środowiska w: Definicja Synonimy
environmentally friendly
environmentally sound
environment-friendly
climate-friendly
environmentally-friendly
Tu jest twój transport... bardzo przyjazny dla środowiska.
And here is your environmentally friendly.
Po pierwsze, proponujemy, aby promować zwiększanie przepustowości w sposób przyjazny dla środowiska.
Firstly, we propose promoting environmentally friendly capacity expansion.
Cały nadmiar rtęci powinien ostatecznie zostać unieszkodliwiony w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób.
All surplus mercury should eventually be disposed of in a safe and environmentally sound way.
Mam nadzieję, że Szwecja będzie wspierać taki przyjazny dla środowiska rozwój.
I hope that Sweden will promote such environmentally sound development.
(c) pojazd bardziej przyjazny dla środowiska (EEV) oznacza pojazd napędzany silnikiem, który odpowiada wymaganiom dopuszczalnych wartości emisji określonych w rzędzie C tabeli w części 6.2.1 załącznika I ;
(c) 'enhanced environment-friendly vehicle (EEV)' means a vehicle propelled by an engine which complies with the permissive emission limit values set out in row C of the tables in Section 6.2.1 of Annex I. ;
W przyszłości Galileo zapewni efektywniejszy, bezpieczniejszy i bardziej przyjazny dla środowiska transport.
In the future, Galileo will ensure more effective, secure and environmentally sound transport.
Śródlądowe drogi wodne stanowią innowacyjny, stosunkowo przyjazny dla środowiska oraz relatywnie niedrogi sposób transportu.
Inland waterways are an innovative, comparatively environmentally friendly and relatively cost-efficient mode of transport.
Jestem tak przyjazny dla środowiska jak tylko można.
I'm as environmentally friendly as you can get.
Samochód jest dostępny w dowolnym modelu, pod warunkiem, że ma być przyjazny dla środowiska.
A car is available in any model as long as it is environmentally friendly.
Istotne kwestie dotyczące stosowania środków ochrony rośliny w sposób, który jest przyjazny dla środowiska i nieszkodliwy zdrowia ludzkiego wchodzą już w zakres innych przepisów wspólnotowych.
Essential features of the use of plant protection products in a manner that is environmentally friendly and respectful of health are already part of other Community legislation.
Chciałbym jednak dodać, że powyższe ma sens jedynie wtedy, kiedy uda nam się wyprodukować wodór w sposób przyjazny dla środowiska.
However, I would like to add, in brackets, that all these considerations make sense only if we can produce hydrogen in an environmentally friendly way.
Z tego też powodu głosowałem za budową elektrowni jądrowych czwartej generacji, które umożliwią produkowanie energii w bezpieczniejszy i bardziej przyjazny dla środowiska sposób.
For this reason I voted in favour of the building of fourth-generation nuclear power stations, which will enable energy to be generated in a safer and more environmentally friendly manner.
Dążymy tych samych celów: zapewnienia dostawy energii w rozsądnej cenie oraz w sposób przyjazny dla środowiska.
We are seeking the same thing: ensuring supply at a reasonable price and in an environmentally friendly way.
Zapewnienie europejskiego systemu transportowego, który jest zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny
Achieving a European transport system that is resource-efficient, environmentally friendly, safe and seamless
Węgiel rodzimy jest o wiele bardziej przyjazny dla środowiska niż węgiel z importu.
Domestic coal is much more environmentally friendly than imported coal.
Bardziej efektywne planowanie tras ruchu lotniczego przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliwa i szkodliwych emisji, a transport lotniczy stanie się bardziej przyjazny dla środowiska.
As a result, more effective planning of air traffic routes will reduce fuel consumption and harmful emissions, and air transport will thus become more environmentally friendly.
Chociaż transport morski jest bardziej przyjazny dla środowiska niż transport drogowy czy lotniczy, nawet w tym sektorze wciąż istnieją możliwości ograniczenia zanieczyszczeń.
Although sea transport is more environmentally friendly than road or air transport, it is possible to reduce pollution still further here.
Popieram strategię "Europa 2020", promującą wzrost gospodarczy, który jest inteligentny (oparty o wiedzę i innowacje), przyjazny dla środowiska i sprzyjający włączeniu społecznemu.
I support the Europe 2020 strategy promoting economic growth which is smart (based on knowledge and innovation), environmentally friendly and conducive to social inclusion.
W wyniku tego przedsięwzięcia Wspólnota ma dysponować do roku 2020 optymalną infrastrukturą kontroli ruchu lotniczego, dzięki której transport lotniczy będzie mógł rozwijać się w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska z pełnym wykorzystaniem technologicznych osiągnięć programów takich jak GALILEO.
It aims by 2020 to give the Community a high-performance air traffic control infrastructure which will enable the safe and environmentally friendly development of air transport, benefiting fully from the technological advances of programmes such as Galileo.
Nie chodzi o to, by Europa produkowała mniej, ale by po prostu produkowała w sposób bardziej efektywny i przyjazny dla środowiska.
It is not a case of Europe having to produce less, but simply in a more environmentally friendly and efficient manner.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 149. Pasujących: 149. Czas odpowiedzi: 128 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo