Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przyjaznych dla środowiska naturalnego" na angielski

Wyszukaj przyjaznych dla środowiska naturalnego w: Definicja Synonimy
environment-friendly
environmentally friendly
Producenci samochodów wiedzieli już w 1995 r., że coś trzeba zrobić w dziedzinie badań naukowych i rozwoju w celu opracowania modeli przyjaznych dla środowiska naturalnego.
Car manufacturers have known since 1995 that something had to be done in the area of research and development to produce environment-friendly models.
Umawiające się Strony przyjmują wzajemnie skoordynowane środki, niezbędne dla rozwoju i wspierania transportu kombinowanego jako sposobu zapewnienia, aby znaczny udział realizowanego przez nie transportu międzynarodowego był wykonywany w warunkach bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego.
The Contracting Parties shall adopt the mutually coordinated measures necessary for the development and promotion of combined transport as a means of ensuring that a large proportion of their international transport is performed under more environment-friendly conditions.
Po drugie, jeżeli zwiększymy wsparcie dla nauki i technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego, będzie to oznaczać, że Europa pozostanie na długi okres centrum innowacji.
If, secondly, we increase our support for science and environmentally friendly technologies, it will mean that Europe will remain a centre for innovation in the long term.
Są to przede wszystkim inwestycje odtworzeniowe, tj. zakup bardziej wydajnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego maszyn i urządzeń.
These are mainly replacement investments, i.e. purchase of more efficient and environmentally friendly machines and equipment.
Dotyczy: zwolnień z podatku technologii i produktów przyjaznych dla środowiska naturalnego.
Subject: Reduction in VAT rates for environmentally friendly technologies and products
Celem poprawki jest przypomnienie istniejącej podstawy dla pięciostopniowej hierarchii gospodarowania odpadami, rozpoczynającej się od zapobiegania ich powstawaniu, jako działania o charakterze priorytetowym, a następnie zastosowania rozwiązań najbardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego.
The aim is to recall the existing basis for the five step hierarchy on waste management starting from prevention as the priority steps and then following the best environmentally friendly solutions.
W tym przypadku w pełni podzielam pana stanowisko, że nie tylko mamy szansę, ale także obowiązek zapewnienia Europie na zawsze pozycji wiodącego rynku samochodów przyjaznych dla środowiska naturalnego.
There I fully share your view that we not only have the opportunity, but also the obligation, to establish Europe permanently as the lead market for environmentally-friendly cars.
Biorąc pod uwagę szkodliwy wpływ lotnictwa na środowisko naturalne na lotniskach i w ich okolicy, instrument różnicowania może zachęcać do stosowania bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego i cichszych samolotów.
In view of the harmful environmental effects caused by aviation at and around airports, the instrument of differentiation could encourage the use of cleaner and quieter aircraft.
Należy dążyć do zwiększenia udziału pojazdów przyjaznych dla środowiska naturalnego w sektorze transportowym i podjąć dodatkowe starania, aby wprowadzić większą liczbę takich pojazdów na rynek.
In the transport sector, an increased share of more environmentally friendly vehicles should be aimed at and additional efforts should be undertaken in order to place more of those vehicles on the market.
usilnie wzywa Unię Europejską do promowania wykorzystywania drewna jako surowca odnawialnego oraz stosowania wyrobów przemysłu leśnego jako przyjaznych dla środowiska naturalnego;
Urges the European Union to promote the use of wood as a renewable resource and the use of forest industry products as environmentally friendly;
zachęty podatkowe, zachęty do poprawy wydajności oraz inwestycje na rzecz odnawialnych źródeł energii, a także technologii i innowacji przyjaznych dla środowiska naturalnego,
fiscal incentives, performance incentives and investment to promote renewable energies and environmentally efficient technologies and innovation;
stworzenie warunków do stymulowania inwestycji w badania i rozwój, innowacje, skuteczne wykorzystanie zasobów, wykorzystanie technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego, wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych i informatycznych;
establish conditions to boost investment in research and development, innovation, resource efficiency, the uptake of environmental technologies, the use of new communication and information technologies;
W Unii Europejskiej mamy około osiemnaście tysięcy samochodów przyjaznych dla środowiska naturalnego, a o ilości stacji z pompami wodorowymi nawet nie warto wspominać.
In the European Union, around eighteen thousand eco-friendly vehicles are in operation, while the number of hydrogen pumps available is not even worth mentioning.
wsparcie działań badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania przełomowych technologii transportowych przyjaznych dla środowiska naturalnego, takich jak wodór, energia elektryczna, ogniwa paliwowe, hybrydy czy zaawansowane biopaliwa,
The fastest growing sector in civil aviation in Europe, general and business aviation comprises high value activities, ranging from specialised aerial works (aerial cartography, agricultural flights, firefighting, air traffic surveillance) to aerial training and recreational flying.
wsparcie działań badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania przełomowych technologii transportowych przyjaznych dla środowiska naturalnego, takich jak wodór, energia elektryczna, ogniwa paliwowe, hybrydy czy zaawansowane biopaliwa,
Member States and EU institutions (the EU and the Member States) shall give support to research and development in respect of technologies as hydrogen, electric, fuel cells, hybrids or advanced biofuels.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 15. Pasujących: 15. Czas odpowiedzi: 42 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo