Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przyjaznym dla środowiska" na angielski

Wyszukaj przyjaznym dla środowiska w: Definicja Synonimy
environmentally friendly
environmentally sound
environmentally-friendly
(3a) Zadaniem Unii Europejskiej jest sprzyjanie przyjaznym dla środowiska rodzajom transportu, bez względu na to, czy w rezultacie wystąpi określone przesunięcie modalne lub efekt unikania drogowego przewozu towarów.
(3a) It is the European Union's task to strengthen modes of transport that are environmentally friendly, whether or not this leads to a specific shift or avoidance effect in the case of road haulage.
Nie mogę jednoznacznie poprzeć poglądu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), w myśl którego koszty związane ze zbiórką, z przetwarzaniem, wykorzystywaniem i przyjaznym dla środowiska unieszkodliwianiem odpadów z urządzeń elektronicznych należy rozdzielać zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci".
I cannot unequivocally support the view of the ENVI Committee, according to which costs connected with the collection, processing, exploitation and environmentally friendly disposal of waste from electronic equipment should be borne on the basis of the 'polluter pays' principle.
wymianę informacji oraz ekspertów, w tym informacji i ekspertów zajmujących się transferem czystych technologii oraz bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska wykorzystaniem biotechnologii,
the exchange of information and experts, including information and experts dealing with the transfer of clean technologies and the safe and environmentally sound use of biotechnologies,
promowanie handlu towarami, które sprzyjają warunkom społecznym i praktykom przyjaznym dla środowiska, w tym towarami, które są objęte dobrowolnymi systemami zapewniania zgodności ze zrównoważonym rozwojem takimi jak sprawiedliwy i etyczny handel, oznakowania ekologiczne i programy certyfikacji dla produktów opartych na zasobach naturalnych;
promoting trade in goods that contribute to social conditions and environmentally sound practices, including goods that are the subject of voluntary sustainability assurance schemes such as fair and ethical trade schemes, eco-labels, and certification schemes for natural resource -based products;
To samo dotyczy w szczególności kolei, która jest środkiem transportu wysoce przyjaznym dla środowiska.
The same applies in particular to the railway, which is a highly environmentally-friendly means of transport.
zwraca uwagę na fakt, że telekonferencje i praca zdalna mogą przyczynić się do efektywniejszego gospodarowania czasem i uczynienia Parlamentu bardziej przyjaznym dla środowiska, a także do zmniejszenia kosztów administracyjnych i kosztów podróży;
Draws attention to the fact that teleconferences and teleworking may contribute to a more efficient use of time and a more environmentally-friendly Parliament, reducing the administrative and travelling costs;
przygotowanie etykiet środowiskowych i kryteriów przyznawania takich etykiet przyjaznym dla środowiska produktom, technologiom, towarom, usługom i programom, które nie powodują marnowania zasobów naturalnych,
preparing environmental labels and criteria for the award of such labels to environmentally friendly products, technologies, goods, services and programmes which do not waste natural resources,
Sprawozdanie przedstawione przez posła Jarzembowskiego nadaje priorytet osiągnięciu ekologicznego transportu oraz stanowi ważny krok ku bardziej kompleksowemu podejściu mającemu uczynić transport bardziej przyjaznym dla środowiska.
The report that MEP Jarzembowski has presented makes the 'greening' of transport a priority and is an important first step towards a more comprehensive approach making transport more environmentally friendly.
Ograniczając nasz wpływ na środowisko naturalne na przykład poprzez wyłączanie świateł, mądre mierniki, światła reagujące na ruch i zmniejszenie zużycia papieru, Parlament Europejski podejmuje działania, aby być przyjaznym dla środowiska.
By reducing our environmental footprint in ways such as turning the lights off, smart metering, sensor lights, and less paper use, the European Parliament works to be environmentally sound.
Transport morski jest najefektywniejszym i najbardziej przyjaznym dla środowiska rodzajem transportu, podczas gdy lotnictwo jest praktycznie najgorszym pod tymi względami.
Shipping is the most efficient and environmentally-friendly mode of transport, while aviation is more or less the worst.
Niewydane środki z budżetu płatności jednolitych należy wykorzystać w celu uczynienia sektora rolniczego bardziej przyjaznym dla środowiska.
Unspent money from the single payment budget should be used to make the agricultural sector more environmental friendly.
Chcę też zauważyć, że transport morski jest sposobem transportu stosunkowo przyjaznym dla środowiska.
I would also like to point out that maritime transport is a relatively environmentally friendly mode of transport.
Powinniśmy wykorzystać zalety kolei, która jest bardziej przyjaznym dla środowiska rodzajem transportu.
We should take advantage of the positive features of rail transport, which is a very eco-friendly form of transport.
Po pierwsze, żegluga jest sektorem przyjaznym dla środowiska i dlatego jednym z naszych celów było, żeby ten sektor gospodarki także w przyszłości odegrał swoją rolę w zwalczaniu zmian klimatycznych.
Firstly, shipping is an environmentally friendly transport sector and therefore, one of our aims was for this branch of the economy to play its part in combating climate change in future, too.
Takie wdrażanie można ułatwić poprzez powszechny i łatwy dostęp do informacji związanych z przyjaznym dla środowiska charakterem ich produktów.
Such integration could be facilitated by wide availability of and easy access to information relating to the sustainability of their products.
Strategia dla Morza Bałtyckiego zapowiedziana w czerwcu 2009 roku ma na celu uczynienie tego regionu przyjaznym dla środowiska, dobrze prosperującym, łatwo dostępnym i atrakcyjnym oraz bezpiecznym.
The Baltic Sea Strategy announced in June 2009 aims to establish it as a region which is environmentally friendly, prosperous, easily accessible, attractive and secure.
Ten spoczywający na nas obowiązek oznacza również, że musimy mieć szansę wyboru spośród różnych produktów w tej samej kategorii cenowej tych, które zostały wytworzone w procesie przyjaznym dla środowiska.
This obligation on our part also means that we must have the opportunity to choose from among various products in the same price category those that have been produced by an environmentally friendly process.
Aspektami środowiskowymi uznawanymi za istotne dla celów niniejszego rozporządzenia są zużycie energii w fazie użytkowania i parametry produktu zaprojektowane z myślą o przyjaznym dla środowiska korzystaniu z urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych przez użytkownika końcowego.
The environmental aspects identified as significant for the purposes of this Regulation are energy consumption in the use phase and product features designed to ensure more environmentally friendly use of household refrigerating appliances by the end-user.
Takie wdrażanie można ułatwić poprzez powszechny i łatwy dostęp do informacji związanych z przyjaznym dla środowiska charakterem ich produktów oraz poprzez dostęp do szczegółowych instrumentów finansowych dla MŚP działających w dziedzinie poprawy wydajności energetycznej.
Such integration could be facilitated by wide availability of and easy access to information relating to the sustainability of their products, and by access to specific financial instruments for SMEs operating in the field of improving energy efficiency.
Jednak dużym rozczarowaniem jest odrzucenie przez Komisję w sprawozdaniu poseł Klaß nowego podejścia - określanego mianem zintegrowanego zarządzania szkodnikami - które polega na dopuszczeniu stosowania wszelkich dostępnych technik rolniczych, pierwszeństwo nadając tym przyjaznym dla środowiska.
One major regret, though, is the rejection in the Klaß report of the new approach by the Commission - known as Integrated Pest Management - which consists of allowing the use of all available agricultural techniques while giving priority to environmentally-friendly ones.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo