Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przykład" na angielski

Zobacz także: na przykład
Wyszukaj przykład w: Definicja Synonimy
example
instance
one
illustration
role model
cue
lesson
case take know look fact
something
starters

Sugestie

Wiele mówi przykład finansowania kosztów personelu.
The example of the funding of personnel costs is very revealing.
Ostrzeżeniu towarzyszy poglądowy przykład dotyczący RRSO.
The warning shall be accompanied by an illustrative example on the APRC.
On jest najbardziej czysty przykład ludzkiego zwierzęcia.
He's the purest example of the human animal.
Widział pan właśnie dobry przykład mojej pracy.
You just saw a good example of it, Senator.
Widzicie, to kolejny przykład błyskotliwości Eda.
You see, that's another example of Ed's brilliance.
Daliście straszliwy przykład biorąc prawo we własne ręce.
You have set a terrible example by taking the law into your own hands.
Dobra, to powieśmy go jako przykład.
All right, so hang him then, make an example.
Zrobię prawdziwy przykład z tego człowieka.
I'll make a real example of this man.
To byłby dobry przykład dla reszty administracji.
I would set the right example for the rest of this administration.
Mamy tu świetny przykład amerykańskiej kuchni wojskowej.
Well, here you got a fine example of American military cuisine.
CPCS stanowi wyraźny przykład wspólnych operacji przetwarzania i współadministracji.
The CPCS is a clear example of joint processing operations and joint controllership.
Europa powinna stanowić przykład tolerancji i dialogu między społecznościami.
Europe ought to set an example on tolerance and intercommunity dialogue.
Z tej perspektywy zabójstwo gubernatora Pendżabu Salmaana Taseera stanowi klasyczny przykład.
From this perspective, the assassination of the Governor of Punjab, Salmaan Taseer, is a classic example.
Pozwolę sobie przedstawić przykład mojego kraju.
Let me give the example of my own country.
Jest to zatem przykład nierówności między światem uprzemysłowionym a krajami rozwijającymi się.
It is, therefore, an example of the health inequalities between the industrialised world and the developing countries.
Mogę tutaj podać dodatkowy przykład dotyczący treści.
Perhaps I can give one more example with regard to the content.
Zjednoczona Europa powinna dać przykład swoim zagranicznym partnerom.
A united Europe should set an example to its foreign partners.
Ta rezolucja to kolejny przykład hipokryzji większości w Parlamencie.
This resolution is another example of the hypocrisy of the majority of Parliament.
Jako przykład pragnę przywołać załącznik do przygotowanego przez Komisję Europejską przeglądu.
As an example, I would like to mention the Annex to the review drafted by the European Commission.
Znam przykład piekarni zbudowanej w sąsiednim kraju.
I know of the example of a bakery built in a neighbouring country.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5187. Pasujących: 5187. Czas odpowiedzi: 143 ms.

przyklad 129

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo