Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przynieść korzyść" na angielski

Wyszukaj przynieść korzyść w: Definicja Synonimy
benefit
provide an advantage
Za usługi zdrowotne odpowiedzialne są głównie państwa członkowskie, jednak współpraca na szczeblu wspólnotowym może przynieść korzyść pacjentom i systemom zdrowotnym.
Health services are primarily the responsibility of Member States but cooperation at Community level can benefit both patients and health systems.
Lcok, mogę przynieść korzyść każdemu.
Lcok, I can benefit everyone.
Władze węgierskie argumentują, że wspomniany środek może przynieść korzyść indywidualnemu przedsiębiorstwu, lecz jednocześnie jest niekorzystny dla drugiej strony transakcji pożyczkowej i w związku z tym jest symetryczny w ramach relacji wyłącznie krajowych.
The Hungarian authorities argue that the measure may provide an advantage to an individual company, but it provides a disadvantage to the other party of the loan transaction, and therefore it is symmetrical in purely domestic relations.
Może on przynieść korzyść także całej grupie, ale korzyść ta polega jedynie na szybszej kompensacie strat z tytułu odsetek poniesionych przez przedsiębiorstwo należące do grupy dochodem z odsetek uzyskanym przez inne przedsiębiorstwo, tak jak ma to miejsce w przypadku innych systemów opodatkowania grupowego.
It may provide an advantage also to the whole group, but this advantage is limited to a faster offsetting of interest losses of a group company against the interest income of the other, as in the case of other group taxation systems.
Teraz, zaczynajmy rozmawiać jak ten archeologiczny cud może przynieść korzyść całej ludzkości.
(Bridger) Now... let us begin to discuss how this archaeological miracle... can benefit all mankind.
Pozwolę sobie zauważyć, że jego odejście może przynieść korzyść pańskim finansom. Owszem.
If I might say, sir... his passing may prove to your benefit financially.
"Concert przynieść korzyść zjazdu."
I'm aware of that. "Reunion benefit concert."
Powinno to przynieść korzyść zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorstwom w UE i w Księstwie Andory.
This would be to the mutual benefit of citizens and businesses in the EU and Andorra.
Podobnie, to zgłaszające się strony muszą wykazać, do jakiego stopnia wzrost wydajności może przeciwdziałać negatywnym skutkom dla konkurencji, które w innym przypadku mogłyby być wynikiem połączenia, w związku z czym może on przynieść korzyść konsumentom.
Similarly, it is for the notifying parties to show to what extent the efficiencies are likely to counteract any adverse effects on competition that might otherwise result from the merger, and therefore benefit consumers.
W szczególności informacja poufna z rynku kasowego może przynieść korzyść osobie zajmującej się obrotem na rynku finansowym.
In particular, inside information from a spot market can benefit a person trading on a financial market.
Ale musimy się nauczyć korzystać ze sposobności, jakie oferuje nam Unia Europejska, z ekonomii skali, która może nam przynieść korzyść, tak aby prawdziwa pomoc specjalistyczna mogła być świadczona pacjentom z rzadkimi schorzeniami.
But we must learn to make use of the opportunities which the European Union offers us, the economies of scale we can benefit from, so that real specialist help can be provided to people with rare medical conditions.
Tego rodzaju innowacje społeczne i technologiczne mogą przynieść korzyść wszystkim obywatelom niezależnie od poziomu ich zasobów, od języków, jakimi się posługują, od ich wieku, zdrowia czy kapitału kulturowego.
Social and technological innovations of this kind can benefit all citizens regardless of their level of resources, the languages they speak, their age, their health or their cultural capital.
Ponadto, ponieważ wprowadzenie środka tylko przywróciłoby uczciwą konkurencję na rynku unijnym, uznaje się, że dzięki środkom antydumpingowym przywóz produktu objętego postępowaniem do Unii będzie się odbywał po cenach niewyrządzających szkody Powinno to przynieść korzyść niezależnym przetwórcom.
Moreover, since the measure would only restore fair competition in the Union market, it is considered that anti-dumping measures will entail that imports of the product concerned will enter the Union at non-injurious prices. This should benefit independent converters.
Zdaniem członków parlamentarnej komisji rolnictwa i rozwoju wsi wysoki poziom opieki nad zwierzętami podczas ich hodowli aż do chwili uboju może poprawić bezpieczeństwo i jakość wytwarzanych produktów i w efekcie przynieść korzyść wszystkim konsumentom w Unii.
A high level of animal welfare, from breeding to slaughter, can improve product safety and quality and benefit all EU consumers, believe MEPs.
Jakąkolwiek pracę próbujesz wykonać, by przynieść korzyść światu, zanurz się w niej, zasmakuj jej w pełni.
Whatever work you're trying to do now to benefit the world, sink into that, get a full taste of that.
Z tego względu Komisja podtrzymała swoje stanowisko, zgodnie z którym wniesienie kapitału pochodzącego ze środków publicznych do spółki SGN oraz do spółki komandytowej mogło przynieść korzyść sektorowi ogrodnictwa szklarniowego, co oznacza przyznanie pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.
Therefore the Commission maintained the view that the investment of public capital in SGN and the limited partnership could benefit the Dutch greenhouse cultivation sector and therefore constituted aid within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty.
Europejski Bank Inwestycyjny określił w krajach, które ucierpiały w największym stopniu, w tym Malediwach, potencjalne projekty, które mogłyby przynieść korzyść tym, którzy wskutek fal tsunami ponieśli bezpośrednie i pośrednie straty.
The European Investment Bank has identified potential projects in the most seriously affected countries, including the Maldives, which could benefit entities which have suffered direct or indirect losses as a result of the tsunamis.
Również innym producentom wspólnotowym środki te powinny przynieść korzyść.
The other Community producers are expected to also benefit from those measures.
Ujawniając sekret mógłby przynieść korzyść ludzkości.
Unleashing the secrets could be used to benefit mankind.
Lepsze informowanie powinno przynieść korzyść konsumentom.
Consumers should benefit from being better informed.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 41. Pasujących: 41. Czas odpowiedzi: 56 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo