Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przypadkowy" na angielski

Wyszukaj przypadkowy w: Definicja Synonimy
random
accidental
casual
incidental
coincidental
circumstantial
fortuitous
promiscuous
accident
just randomly
arbitrary
Robiąc z tego najbardziej przypadkowy czyn we wszechświecie.
Making it the least random act in the entire universe.
Może to jakiś przypadkowy element... gry.
Maybe it's some random part in a... in a game.
Kolejny przypadkowy zgon, zdaniem władz.
Another Accidental Death, According To The Authorities.
Może czas twoich transów nie był zupełnie przypadkowy.
Maybe the timing of your trances wasn't completely accidental.
To nie jest przypadkowy Piątek tu.
It's not casual Friday around here.
Albo przypadkowy transfer nie związany ze sprawą.
Or casual transfer unrelated to the case.
Potraktuj to, jako przypadkowy akt miłosierdzia.
Well, consider this my random act of kindness for the day.
Zmienię powód wyłączenia z wrogiego na przypadkowy.
I've changed the cause of termination from "hostile" to "accidental."
Spojrzenie, nie rozmawiam z jakimś przypadkowy owczarek nadwyżki wagi... o moich osobistych relacjach.
Look, I'm not talking to some random overweight sheepdog... about my personal relationships.
To idealna wymówka, żeby skopać jakiś przypadkowy, nieszkodliwy cel.
It makes me crave an excuse to kick a random and otherwise harmless target.
Nie, chodzi o zupełnie przypadkowy zbiór czterech liter.
No, the unrelated, totally random combination of those four letters.
A jeśli wybór ofiar był przypadkowy?
So what if the shooting wasn't random?
Sugeruje, że wszechświat to nie jakiś przypadkowy ład.
It suggests more than a random order to the universe.
Ten facet jest przypadkowy... poza połączeniami do detonatorów.
This guy is random... except for the detonator connectors.
To nie był przypadkowy test działa jonowego.
That was no random ion cannon test.
W przedmiotowych transakcjach wybór operatorów nie był zupełnie przypadkowy, jednak decyzje zostały już wcześniej zaplanowane i zatwierdzone przez zarządy właściwych grup.
Indeed, the choice of operators for the transactions in question was not at all accidental but the decisions had been already planned and approved by the managements of the groups concerned.
Tylko plotki i przypadkowy wywiad, głównie od zatrzymanych z Vietcongu.
Nothing but rumors and random intelligence... mostly from captured VC.
Na pozór przypadkowy, wygląda jak znamię.
Seemingly random, look like birthmarks.
Tak, ale wybór wygląda na przypadkowy.
Yes, but the selection seems random.
Do badań w laboratorium producenta inspektor może wybrać próbki w sposób przypadkowy.
The inspector may select at random samples to be tested in the manufacturer's laboratory.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 356. Pasujących: 356. Czas odpowiedzi: 62 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo