Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przypuścić" na angielski

Wyszukaj przypuścić w: Definicja Synonimy
assume
presume
storm
Musimy przypuścić, że Antoniusz nie żyje.
I must assume Antony is dead.
Myślę, że można przypuścić, iż wybiegł z domu w szoku po tym jak zabił ojca.
I think we can assume the boy ran out in a state of panic, having just killed his father.
Nie mamy wyboru, musimy przypuścić atak.
We have no choice but to launch a pre-emptive strike.
Byli gotowi przypuścić atak na bramę.
They were ready to charge through those gates.
Nie można przypuścić frontalnego ataku na mesjasza.
You can't launch a frontal attack on a messiah.
Moglibyśmy się przegrupować i przypuścić kontratak.
Perhaps we could regroup for a counterattack.
Jeśli nie powstrzymacie tego ataku, będziemy zmuszeni przypuścić zmasowany atak.
If you don't stop this aggression, we will be forced to launch an all-out attack.
Najlepsze, co mogę przypuścić, to 36 godzin.
Best I can tell, 36 hours.
Ale ośmielę się przypuścić, że ona zostawiła swoje serce w Sussex.
But I dare say she's left her heart behind in Sussex.
Musimy zająć Czerwony Klif i przypuścić szturm na stolicę!
We must seize Red Cliff and storm the capital
Teraz, możesz przypuścić, który tych... myślę, że potrzebujesz pracować dalej?
Now, can you guess which one of those... I think you need to work on?
A jednak, kto mógł przypuścić: tyle krwi w tym starcu!
Yet who'd have thought the old man to have so much blood in him?
Dobrze, powinienem był przypuścić.
Well, I should have guessed.
lub przypuścić atak na getto.
An assault on the ghetto.
Imperialistyczne waśnie zostały chwilowo uciszone, aby przypuścić jeszcze większy atak na prawa i swobody pracownicze i żeby zwiększyć monopolistyczne zyski.
Imperialist infighting has been temporarily covered up in order to launch an even greater onslaught on workers' rights and freedoms, and to stage an increase in monopoly profits.
Jednak zamiast przyjąć swoją własną strategię polityczną, włoska lewica wykorzystuje część krajowej federacji dziennikarzy, żeby poprzez serię zorganizowanych działań przypuścić przy tej okazji najbardziej nielojalny i zacięty, antydemokratyczny atak na obecny rząd.
Yet the Italian left, rather than adopting its own political strategy, is relying on elements of the national federation of journalists to exhibit the most disloyal and obstinate anti-democratic assault on the government in office - through a series of orchestrated actions on this occasion.
Senatorze, wygląda na to, że chce pan przypuścić taki sam atak, jaki senator Church przypuścił w latach 70., ze stratą dla wywiadu USA.
MONITOR: ...irrelevant at best, or respect, Senator, it sounds as if you want the kind of charge that Senator Frank Church led in the 1970s and to destroy the intelligence capability of this country.
Czy mogę zatem wejść na górę i przedyskutować to po przyjacielsku, czy przypuścić szturm rano?
Now, do I come up there right now and discuss this amicably... or storm the place in the morning?
gdy przechodzi miły pan i zapatrzy się na kram atak nań przypuścić masz okraść kieszeń albo dwie okraść kieszeń albo dwie
Dear old gent passing by Something nice takes his eye Everything's clear, attack the rear!
Musimy przypuścić, że jedna z tych kobiet na zdjęciu to Eleanor Rougement.
So all we have is just the possibility that maybe one of the women in this picture is Eleanor Rougement.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 32. Pasujących: 32. Czas odpowiedzi: 41 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo