Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przypuszczalnie" na angielski

Wyszukaj przypuszczalnie w: Definicja Synonimy
presumably
probably
supposedly
possibly
likely
perhaps
allegedly
presumed
supposed to be
suppose
alleged
Te cztery ofiary były przypuszczalnie osobami grzesznymi.
These four victims... are presumably all morally corrupt.
Jestem człowiekiem, którego przypuszczalnie pokochałaś.
I'm the man that you presumably love.
Jeśli to nie zadziała, ekspert przypuszczalnie to odzyska.
If that doesn't work, a tech expert can probably get it back.
Pozostałe dziesięć procent to przypuszczalnie kwestia czasu.
The other 10 per cent are probably just a matter of time.
Teraz jesteś krwawiącym sercem, ding dong przypuszczalnie ratującym świat.
Now you're a bleeding heart ding dong Supposedly saving the world.
Dzieci przypuszczalnie przyjechały na basen na rowerach.
And the kids supposedly rode their bikes to the pool.
To zadanie przypuszczalnie przypadnie Parlamentowi Europejskiemu i jego posłom.
Presumably, that will be the task of the European Parliament and its Members.
Jest przerażony chce opuścić miasto, przypuszczalnie z Gracie.
He's frightened and wants to leave town, presumably with Gracie.
Najpierw jest plan w szkole prawniczej, przypuszczalnie Harvard.
The first one is set in an eastern law school, presumably Harvard.
Jestem człowiekiem, którego przypuszczalnie kochasz.
I'm the man that you presumably love.
Połowa ludzi słuchająca jego programu przypuszczalnie chciałaby umarł.
Half the people who listened to his show probably wanted him dead.
Mówią, że to przypuszczalnie jedna z najlepszych szkół w mieście.
They say it's supposedly one of the top schools in the city. Pah.
To przypuszczalnie nie jest dobry pomysł.
That's probably not a good idea.
Nie, przypuszczalnie masz całkowitą rację.
No, you're probably right.
3 lata temu opuścił pan SGC, przypuszczalnie udając się na emeryturę.
Three years ago, you left SGC, supposedly retired.
Znika na sześć tygodni, przypuszczalnie z agentami KGB.
He disappears for 6 weeks, presumably with the KGB.
I więc Verona... przypuszczalnie został zamknięty na zawsze.
And so Verona... was supposedly shut down forever.
Rezerwa Federalna jest przypuszczalnie najmniej przejrzystą instytucją rządu federalnego.
Behind me the Federal Reserve is probably the least transparent agency in the federal government.
Film, na który Lo miał mnie przypuszczalnie zabrać.
The movie Lo supposedly took me to.
Wiemy też, że Gordon Dean przebywa w areszcie, przypuszczalnie w A.P.O.
We also know that Gordon Dean is still in custody, presumably at A.P.O.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 830. Pasujących: 830. Czas odpowiedzi: 57 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo