Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przywrócić" na angielski

Wyszukaj przywrócić w: Definicja Synonimy
restore
bring back
reinstate
return
bring
re-establish
revive
reestablish
reintroduce
restored put restoring
reinstated
restoration
regain

Sugestie

By przywrócić porzšdek strażnicy potrzebujš swoich broni.
To restore order, the guards need their guns.
Musimy przywrócić świętą moc stworzenia tej zranionej planecie.
We must restore the sacred power of creation to this wounded earth.
Może nawet przywrócić zmarłych do życia.
He can even... bring back those who have died.
Tony Blair chciał przywrócić poczucie szacunku w szkołach i społeczeństwie.
'Tony Blair wanted to bring back a sense of respect in schools and communities.
Rada chce przywrócić cię do twoich obowiązków Obserwatora.
The Council's willing to reinstate you to your rightful position as Watcher.
Teoretycznie, zamknięcie szczeliny powinno przywrócić barierę między stanami kwantowymi.
In theory, sealing the fissure should restore the barriers between quantum states.
I zamierza przywrócić sukcesję Waszej Miłości.
And that she means to restore your grace to the succession.
Zebraliśmy się ponownie by przywrócić niewinność.
Once again we are called upon to restore innocence.
Dlatego ty musisz przywrócić siłę Światłu.
It is you who must restore the power of the Light.
Znajdziemy sposób, by przywrócić twoją moc.
Barry, we will find a way to restore your speed.
Musimy przywrócić zaufanie do rynków finansowych.
We must restore confidence in the financial markets.
Chciałem przywrócić mu blask wcześniejszej epoki.
I wanted to restore it to the glory of an earlier era.
Jak Francuzi przegrają, mogą przywrócić gilotynę.
If the French lose, they might bring back the guillotine.
Dozorca szkoły próbował przywrócić porządek z laską bez skutku.
Then a school caretaker tried to restore order with a cane, to no effect.
Wykonywałem kiedyś funkcjonalne przeniesienie mięśnia, żeby przywrócić pracę łokcia.
I did do a functional muscle transfer to restore elbow function once.
Musisz przywrócić mojego męża na tron.
You must restore my husband to the throne.
Chcę przywrócić łączność, by móc wezwać kawalerię.
Trying to restore the telecom so we can call in the cavalry.
Pański harmonogram naprawy gospodarczej pomoże przywrócić zaufanie na rynkach.
Your timetable for economic recovery will help restore confidence in the markets.
Musisz podjąć działania by przywrócić równowagę.
You need to take action to restore balance.
Służby publiczne usiłują jak najszybciej przywrócić wszystko do normy.
The services are endeavouring to restore everything as quickly as possible.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2357. Pasujących: 2357. Czas odpowiedzi: 36 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo