Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ptasia grypa" na angielski

Wyszukaj ptasia grypa w: Definicja Synonimy
bird flu
avian flu

Sugestie

Jeśli huragany nas nie zabiją, to ptasia grypa tak.
If the hurricanes don't kill us, the bird flu will.
Ciągle nie wiemy, czy to ptasia grypa.
Still don't know if it's bird flu.
Co oznacza, że to nie SARS ani ptasia grypa.
Which means it isn't SARS or Avian Flu.
Integracja Unii w oparciu o zasadę swobodnego przepływu zwiększa konieczność czujności, reagowania w sytuacjach poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, takich jak ptasia grypa lub bioterroryzm.
Union integration based on the principle of free movement increases the need for vigilance, in order to respond to major cross-border health threats such as avian flu, or bioterrorism.
No wiesz, coś poważnego, ale całkowicie realnego jak ptasia grypa albo dżuma.
You know, something bad but completely realistic like bird flu or Bubonic Plague.
Nie wiedziałem, że ptasia grypa jest zaraźliwa dla ludzi.
Right. And I didn't think the bird flu was contagious for people.
Kiedy założył GPHIN w 1997 r., wybuchła ptasia grypa.
When he started GPHIN - In 1997, there was an outbreak of bird flu.
Dla przykładu pomyślmy o reakcji na epidemie zdrowotne: SARS, Ebola, ptasia grypa, wirus Zika.
And to give you a perspective on how this can work, let's think of the response we see to a healthcare pandemic: SARS, Ebola, bird flu, Zika.
W zglobalizowanym świecie ptasia grypa i wiele innych chorób podróżuje wokół naszej planety bardzo, bardzo szybko.
Avian flu and many other diseases can travel around the planet very, very quickly in a globalised world.
Gdybyśmy mieli, na przykład, przyjrzeć się panu koledze, panu Kyprianou: właśnie nastąpił kolejny wybuch pryszczycy w Wielkiej Brytanii; mamy chorobę niebieskiego języka, a dzisiaj ogłoszono, że panuje ptasia grypa.
If I were to look, for example, at your colleague, Mr Kyprianou: we have just had yet another outbreak of foot-and-mouth in the United Kingdom; we have got bluetongue; today it was announced that we have avian flu.
Choroby zakaźne, które stanowią zagrożenie dla Europy, takie jak: SARS i ptasia grypa, pokazują, że potrzebne jest podjęcie dalekosiężnych środków, aby zapobiec możliwej pandemii w Europie.
The transmissible diseases that threaten Europe, such as SARS and bird flu, show that far-reaching European measures are necessary to prevent a possible pandemic in Europe.
To ptasia grypa lub jak my ją nazywamy - H5N1.
This is the avian flu, or we call "H5N1."
Jak świńska grypa lub ptasia grypa?
Like swine flu or bird flu?
Jeśli to nie ptasia grypa, to co?
If it's not avian flu what is it?
Symulacja, którą wam pokazałem, i myśleliście, że to ptasia grypa, to był SARS.
And that simulation that I showed you that you thought was bird flu - that was SARS.
Spójrzcie na te pandemie - Świńska grypa, ptasia grypa, H1N1.
Just look at pandemics - swine flu, bird flu, H1N1.
Pojawienie się takich kwestii zdrowia publicznego jak gruźlica i malaria, a nawet nowszych, jak ptasia grypa i ryzyko pandemii grypy, sprawiły, że współpraca i informacja międzynarodowa w zakresie zdrowia publicznego stały się jeszcze pilniejsze.
Emerging public health issues such as tuberculosis and malaria and even new ones such as bird flu and the risk of pandemic flu have made international cooperation and information on public health even more urgent.
wyraża zaniepokojenie zwiększającą się liczbą dowodów potwierdzających zależność pomiędzy rosnącym międzynarodowym handlem żywym ptactwem i produktami drobiowymi oraz rozwojem i rozprzestrzenianiem się chorób takich jak ptasia grypa; wzywa Komisję do dokonania analizy tych dowodów i w razie konieczności przedstawienia propozycji polityki w tym zakresie;
Is concerned at the growing evidence that links the increasing international trade in live birds and poultry products with the development and spread of diseases such as avian flu; asks the Commission to investigate this evidence and to bring forward appropriate policy proposals as necessary;
Może to ptasia grypa.
Maybe it's the avian flu.
W Pawnee uderzyła ptasia grypa.
Pawnee has been hit with the avian flu.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 68. Pasujących: 68. Czas odpowiedzi: 68 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo