Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "publiczność" na angielski

Wyszukaj publiczność w: Definicja Synonimy
Muszę znaleźć swoją publiczność gdzieś indziej.
I must seek my audience through other fora.
To byłaby największa publiczność jaką kiedykolwiek miałem.
That would be the biggest audience I ever had.
Doskonałe osiągnięcie Julii przez "nowoczesną publiczność".
What wonderful performance on Julius by 'Modern Public'.
Moja publiczność znienawidzi mnie, że umarłem w takiej chwili.
My public will kill me for dying at a time like this.
Kiedyś publiczność rzuciła we mnie motocyklem.
A crowd once threw a motorcycle at me.
Ponieważ publiczność zagraniczna musi zaakceptować mnie jako aktora...
In order to let foreign audience to accept me as a new actor...
Badania zasługują na otwartą i chłonną publiczność.
Well, the study deserves an open and receptive audience.
To film, który musi znaleźć swoją publiczność.
We think this is a film that needs to find its audience.
Moją pierwszą pracą było wtapianie się w publiczność Herrmanna.
My first job was as a plant in herrmann's audience.
To największa publiczność, jaką kiedykolwiek miałem.
That is the biggest audience I've ever had.
Nasza publiczność chciałaby usłyszeć kilka odpowiedzi.
I think our audience would like some answers.
Chrześcijańska publiczność składa się z 180 mln Amerykanów.
Christians have a built-in audience of over 180 million Americans.
Lao Tsu, użyj kontroli umysłu i zgromadź publiczność.
Lao Tsu, use mind control to get a huge audience.
Chcemy zabawić naszą publiczność, co?
We want to entertain our audience, right?
a jest tam zawsze pobożna publiczność -
and there is always a devout audience -
Teatralna publiczność daje mi życie podczas gdy to mi je zabiera.
A theatrical audience gives me life, while this thing merely takes it from me.
Nowa wyrafinowana publiczność miasteczka... nie uważa naszych pokazów za dostatecznie przerażające.
The new sophisticated carnival audience... doesn't seem to find our horrors horrible enough any more.
Zdobędziesz nową publiczność i zarobisz dwa razy więcej na następnej walce.
You'll get a whole new audience, with double of your money on the next fight.
Wszystko na czym Ci zależy to aby publiczność Cię kochała.
All you care about is your audience loving you.
Najwyraźniej ta publiczność nie zna się na prawdziwej sztuce.
Obviously, this audience has no class.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 851. Pasujących: 851. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo