Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "punktu kontroli granicznej" na angielski

Wyszukaj punktu kontroli granicznej w: Definicja Synonimy
border control post
border post
border inspection post
the border inspection posts
BIP
Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję i pozostałe państwa członkowskie o zawieszeniu wyznaczenia punktu kontroli granicznej, a także o przyczynach tego zawieszenia.
Member States shall immediately inform the Commission and the other Member States of any suspension of the designation of a border control post and the reasons for such a suspension.
Państwa członkowskie sygnalizują zawieszenie wyznaczenia punktu kontroli granicznej w wykazach, o których mowa w art. 60 ust. 1.
Member States shall indicate the suspension of the designation of a border control post in the lists referred to in Article 60(1).
Jeżeli, z powodów siły wyższej, listy lub list nie można przekazać straży granicznej, kopia jest przesyłana do odpowiedniego punktu kontroli granicznej lub władz żeglugi morskiej, które są zobowiązane zapewnić niezwłoczne przekazanie takiej listy straży granicznej.
If, for reasons of force majeure, the list or lists cannot be sent to the border guards, a copy shall be sent to the appropriate border post or shipping authority, which shall forward it without delay to the border guards.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Danię nazwę punktu kontroli granicznej w porcie Århus należy pisać "Aarhus".
Denmark has communicated that the name of the border inspection post at the port of Århus should be written 'Aarhus'.
Oryginał świadectwa musi towarzyszyć przesyłce do punktu kontroli granicznej WE.
The original of the certificate must accompany the consignment until it reaches the EC border inspection post.
Zjednoczone Królestwo poinformowało o konieczności czasowego zawieszenia punktu kontroli granicznej w Hull.
The United Kingdom has communicated that the border inspection post of Hull should be temporarily suspended.
Zadania punktu kontroli granicznej w miejscu wprowadzenia i właściwych organów celnych
Tasks of the border inspection post of entry and of the competent customs authorities
Wpis dotyczący tego punktu kontroli granicznej należy zatem skreślić z wykazu określonego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.
The entry for that border inspection post should therefore be deleted from the list set out in Annex I to Decision 2009/821/EC.
Wykaz punktów kontroli granicznej zawiera jednostkowy numer Traces dla każdego punktu kontroli granicznej.
The list of border inspection posts includes the Traces unit number for each border inspection post.
Uwaga dla importera: niniejsze świadectwo jest przeznaczone wyłącznie do celów weterynaryjnych i musi towarzyszyć przesyłce do punktu kontroli granicznej.
Note for importer: this certificate is for veterinary purposes only and must accompany the consignment until it reaches the border inspection post.
Pisemne zobowiązanie i plan trasy sporządza się w przynajmniej jednym języku urzędowym Państw Członkowskich punktu kontroli granicznej i miejsca przeznaczenia.
The written undertaking and the route plan shall be drawn up in at least one of the official languages of the Member States of the border inspection post and of the final destination.
Łotwa zgłosiła ponadto, że praca punktu kontroli granicznej Patarnieki będzie tymczasowo zawieszona i dlatego należy odpowiednio zmienić odpowiedni wpis dla tego państwa członkowskiego w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.
In addition, Latvia has communicated that the border inspection post at Patarnieki should be temporarily suspended and the relevant entry for that Member State as set out in Annex I to Decision 2009/821/EC should therefore be amended accordingly.
Niemcy poinformowały o zamknięciu w dniu 31 marca 2011 r. punktu kontroli granicznej w porcie Rostock.
Germany has communicated that the border inspection post at the port of Rostock has been closed on 31 March 2011.
Niniejszą decyzję stosuje się od daty dodania do wykazu w decyzji 2009/821/WE pierwszego punktu kontroli granicznej w Grenlandii.
It shall apply from the date of listing in Commission Decision 2009/821/EC of the first border inspection post in Greenland.
dodaje się wpis dotyczący nowego kolejowego punktu kontroli granicznej w Kordula w brzmieniu:
the following entry for a new border inspection post at Koidula rail is added:
Jeżeli świadectwa zdrowia stosowane są dla przesyłek tranzytowych, w rubryce I.. ("Odbiorca") odpowiedniego świadectwa zdrowia należy wpisać nazwę i adres punktu kontroli granicznej, przez który przesyłka ma opuścić granice Unii Europejskiej.
If health certificates are used for consignments in transit, box No I. ('Consignee') of the relevant health certificate shall be completed with the name and address of the border inspection post through which the consignment is intended to leave the European Union.
Właściwy organ punktu kontroli granicznej informuje właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia za pośrednictwem systemu TRACES o wprowadzeniu danych próbek badawczych i diagnostycznych.
The competent authority of the border inspection post shall inform the competent authority of the Member State of destination of the introduction of the research and diagnostic samples by means of the TRACES system.
Dodatkowo, jeżeli sprawdzając czy wymogi ust. 2 zostały spełnione, urzędowy weterynarz punktu kontroli granicznej sprawdza zgodność z wymogami dotyczącymi dobrostanu zwierząt.
In addition, when checking that the requirements of paragraph 2 have been complied with, the official veterinarian of the border inspection post shall verify compliance with animal welfare requirements.
Miejsce wysyłki (jeśli jest różne od wjazdowego punktu kontroli granicznej)
Departure point (if different from border inspection post of entry)
Istotne jest także określenie kategorii zatwierdzenia punktu kontroli granicznej miejsca opuszczenia terytorium Wspólnoty w celu zapewnienia, że pracujący tam personel jest zaznajomiony z produktami poddawanymi kontroli.
It is also important to specify the category of approval of the border inspection post of exit to ensure that the personnel operating there are familiar with the products that are presented for examination.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 98. Pasujących: 98. Czas odpowiedzi: 113 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo