Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "puste miejsce" na angielski

Wyszukaj puste miejsce w: Definicja Synonimy
blank
empty space
empty seat
void
empty place
empty box
empty slot
Znaleźć puste miejsce na mapie i zbudować tam godne podziwu miasto.
It is something, after all, to take a blank on the map and build there a shining city.
Jak nie masz zostaw puste miejsce.
If you don't have one, leave it blank.
Jeśli chcesz jej zaimponować, to pokaż wielkie puste miejsce po telewizorze.
If you really want to impress her, show her the big, empty space where our TV used to be.
To puste miejsce jest jak sztylet w mym sercu.
That empty space is like a dagger in my heart.
Genialny koncert, a obok ciebie puste miejsce.
A whale of a concert, an empty seat next to you.
Dziwnie się czułam w samochodzie, gdyż było jedno puste miejsce.
It felt very strange in the car on the way home because there was one empty seat.
Zostaw puste miejsce na wszelki wypadek.
I'll leave that blank for a spell.
Jak tylko znajdziesz pracę, uzupełnimy to puste miejsce.
As soon as you find a job, we'll fill in that blank.
Jeżeli zobaczy choć jedno puste miejsce, wychodzi.
'Cause if he sees any empties, one empty seat, he walks.
Jeżeli okres nie ma zastosowania, można zostawić puste miejsce.
Where a period of time is not applicable, the field can be left blank.
W przypadku brakujących zmiennych należy zostawić puste miejsce.
Missing variables should be left blank.
Nie, ja faktycznie odnosząc do bierno-agresywna puste miejsce obok ciebie.
No, I was actually referring to the passive-aggressive empty seat next to you.
Zmienne fakultatywne, jeśli nieprzekazane: kod = puste miejsce
Optional variable, if not transmitted: code = Blank
Czy widzisz, że puste miejsce na ścianie?
Do you see that empty space on the wall?
Mówiłeś, że obok czaszki było puste miejsce?
You said the empty space was near the raptor skull?
Wiecie, puste miejsce na plecach czyni z niego kopię "Człowieka ilustrowanego".
You know, that empty space On his back makes him exactly like "the illustrated man."
Jeżeli pole to nie jest wypełnione w całości, poniżej ostatniego wiersza opisu musi zostać nakreślona linia pozioma, a puste miejsce musi zostać przekreślone, tak aby późniejsze dopiski stały się niemożliwe.
If the box is not completely filled in, a horizontal line must be drawn below the last line of the description and the empty space must be crossed through in such a way that any later additions are impossible.
Jeżeli pole nie zostało wypełnione w całości, należy narysować pod ostatnim wierszem opisu poziomą linię, a puste miejsce należy przekreślić.
Where the box is not completely filled, a horizontal line must be drawn below the last line of the description, the empty space being crossed through.
Zmienna przekazywana co trzy lata, w latach fakultatywnych: kod = puste miejsce
Triennial variable, in the optional years: code = Blank
Górny, dolny, powabny, puste miejsce.
"Up, down, charmed, blank."
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 104. Pasujących: 104. Czas odpowiedzi: 61 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo