Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "różniące się od" na angielski

Wyszukaj różniące się od w: Definicja Synonimy
different from
distinct from
which differ from
divergent
Substancje wymienione w następującym po ustępie 2 lit a) wykazie to składniki żywnościowe niebędące dodatkami żywnościowymi i różniące się od nich.
The substances identified in the list that follows in paragraph 2((a) are food ingredients other than - and different from food additives.
Izba zastanawia się zatem, jak Austria może obecnie reprezentować stanowisko różniące się od tego, które zajęła, gdy zgłaszała poprzednią wersję ustawy.
The Chamber wondered how Austria could now defend a position different from the one it had expressed when it notified the earlier version of the Act.
Dystrybucja prasy jako zadanie różniące się od usługi powszechnej
Press distribution as a mission distinct from the universal service
Nowe usługi (usługi dość znacznie różniące się od usług tradycyjnych) oraz wymiana dokumentów nie należą do usług powszechnych i w związku z tym nie ma uzasadnienia do ich zastrzegania dla operatorów świadczących usługi powszechne;
Whereas new services (services quite distinct from conventional services) and document exchange do not form part of the universal service and consequently there is no justification for their being reserved to the universal service providers;
W pierwszej kolejności doradca szczegółowo przeanalizował wymogi operacyjne niskokosztowych przewoźników lotniczych, pod kilkoma względami różniące się od wymogów tradycyjnych przewoźników.
The consultant first analysed in detail the operational requirements of LCC, which differ from those of traditional carriers in several respects.
W przypadku proponowanego połączenia transgranicznego UCITS przejmowane i UCITS przejmujące wyjaśniają, odpowiednio, w przystępny sposób warunki lub procedury dotyczące drugiego UCITS, różniące się od powszechnie stosowanych w jego własnym państwie członkowskim.
In the case of a proposed cross-border merger, the merging UCITS and the receiving UCITS, respectively, shall explain in plain language any terms or procedures relating to the other UCITS which differ from those commonly used in the other Member State.
"koło zapasowe do użytku tymczasowego" oznacza koło różniące się od zwykłych kół stosowanych w danym typie pojazdu;
'temporary-use spare wheel' means a wheel different from one of the normal wheels on the vehicle type;
Urządzenie do prześwietlania osób z automatycznym wykrywaczem zagrożeń może składać się z systemu wykrywania zagrożeń rozpoznającego w sposób automatyczny przedmioty metalowe i niemetalowe, różniące się od ludzkiej skóry i przenoszone na ciele osoby poddawanej kontroli bezpieczeństwa.
A security scanner with automatic threat detection may consist of a detection system that automatically recognises metallic and non-metallic objects, distinct from the human skin carried on the body of the person screened.
loty, w przypadku których można przewidzieć, że podczas ich wykonywania mogą zostać stwierdzone właściwości lotne znacznie różniące się od tych, które są już znane;
Flights during which it can be envisaged to potentially encounter flight characteristics significantly different from those already known;
Do celów niniejszego regulaminu przez dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze (DUO) różnych "typów" rozumie się urządzenia zasadniczo różniące się od siebie pod takimi względami, jak:
For the purposes of this Regulation, audible warning devices (AWD) of different "types" shall be understood to mean devices essentially different from one another with respect to such matters as:
A to jedynie sale z wrotami, nie różniące się od więzienia.
It's just a room with a door... no different to a prison.
Niektóre nowe odmiany kalafiorów mają wybarwienie różniące się od dotychczas dozwolonych w handlu.
Certain new varieties of cauliflower present different colours from the ones until now allowed to be marketed.
Rezultaty będą nie różniące się od katastrofy.
The results will be nothing short of catastrophic.
Deklaracje te nie różniące się od warunków, które wybrałby prywatny inwestor, wyłączają de facto wszelkie wsparcie bezwarunkowe i nieodwołalne.
This declaration that the conditions would not differ from those of a private investor, excludes de facto any unconditional and irrevocable support.
Państwa wymieniające między sobą oficerów łącznikowych mogą zatem przyjmować dwustronnie ustalenia różniące się od poniższych zasad.
Arrangements that derogate from the following rules may thus be made bilaterally between the States exchanging liaison officers.
EDF lub GDF miały szczególne systemy świadczeń emerytalnych, różniące się od systemów stosowanych dla służby publicznej.
EDF or GDF had specific retirement pension schemes, which were not aligned with the civil service scheme.
Moduły LED różniące się od siebie kodami identyfikacyjnymi modułu źródła światła nie mogły być stosowane wymiennie w tej samej obudowie światła.
LED modules with different light source module identification codes within the same lamp housing, shall not be interchangeable.
Obiekty fizyczne, tak różniące się od siebie jak tylko to możliwe, mogą niemniej jednak zawierać tę samą matematyczną i przyczynową strukturę oraz zwiększać ją w czasie.
That physical objects, as unlike each other as they could possibly be, can nevertheless embody the same mathematical and causal structure and to do it more and more so over time.
Wyniki różniące się od średniej o więcej niż 30 % powinny zostać odrzucone, procedura mieszania i napełniania powinna zostać poprawiona, a badanie powtórzone.
Results that differ by more than 30 % from the mean should be discarded, the mixing and filling procedure improved and the testing repeated.
Nawet na stronie internetowej Komisji Europejskiej przyznaje się, że Szwajcaria ma prawo opracowywać i zachować swoje własne przepisy w innych dziedzinach, różniące się od przepisów wspólnotowych.
Even the Commission website admits 'Switzerland can develop and retain its own regulations in other areas which deviate from EU rulings.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 49. Pasujących: 49. Czas odpowiedzi: 87 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo