Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "różnić w zależności od" na angielski

Wyszukaj różnić w zależności od w: Definicja Synonimy
vary from
vary with
vary by
vary depending on
vary according to
vary in accordance with
Jednak wspomniane warunki ramowe mogą się różnić w zależności od sektora.
These framework conditions could however vary from sector to sector.
Fakt, że właściwości te mogą się różnić w zależności od rodzaju produktu, może prowadzić do objęcia nią wielu jego rodzajów.
The fact that these characteristics can vary from product type to product type may indeed lead to cover a wide range of types.
Okres użytkowania butli określa producent i może się on różnić w zależności od zastosowania.
The service life of the cylinder shall be defined by the manufacturer and may vary with applications.
Wykaz ten może się różnić w zależności od komponentu lub programu.
This list may vary with the component or the programme.
B85G Strategie wyjścia mogą się różnić w zależności od rodzaju inwestycji.
B85G Exit strategies can vary by type of investment.
3.4.3 Daty waluty mogą się różnić w zależności od banku, klientów tego samego banku, a nawet różnych operacji tego samego klienta w tym samym banku.
3.4.3 Value dates may vary by bank, by customers within the same bank, or even by different operations of the same customer within the same bank.
Dlatego kary powinny się różnić w zależności od korekt wprowadzanych do deklaracji.
The penalties should therefore vary with the correction made to the declarations.
Skuteczność hamowania może się różnić w zależności od masy pociągu lub pojazdu.
The braking performance could vary with the mass of the train or vehicle.
Nazwa użytkowa szczepów drożdży może się różnić w zależności od taksonomii naukowej, dlatego można stosować również synonimy nazw wymienionych szczepów.
The usage name of yeast strains may vary from the scientific taxonomy, therefore, synonyms of the yeast strains listed could also be used.
forma i wymiary zamknięć mogą się różnić w zależności od rodzaju zastosowanego zamknięcia, jednakże wymiary umożliwiają łatwe odczytanie znaków identyfikacyjnych;
the form and dimensions of seals may vary with the sealing method used but the dimensions must be such as to ensure that identification marks are easy to read;
dlatego podkreśla, jak ważne jest, by podczas pobierania danych zwracano uwagę użytkownikom, że znaczenie prawne i wiążący charakter w odniesieniu do tych danych mogą się różnić w zależności od państwa członkowskiego;
Emphasises, therefore, the importance of informing users accessing register data that the legal significance of and obligations relating to that data may vary from Member State to Member State;
Przedsiębiorstwo utrzymywało, że analiza cen innych produktów nie ma znaczenia dla określenia krzyżowego kompensowania, ponieważ klasy jakości i związane z nimi ceny tych produktów mogą się różnić w zależności od klienta.
The Company argued that an analysis of prices of other products is not meaningful to identify cross-compensation since the qualities and associated prices of these products may vary from client to client.
Leczenie grup kontrolowanych będzie się różnić w zależności od przypadku, a także będzie zależeć od wagi przywiązywanej do etyki;
The treatment of the control groups will vary from case to case and also will depend on ethical considerations;
mając na uwadze, że zawartość, znaczenie i rola prawna poszczególnych rejestrów na ogół się różni; mając również na uwadze, że może mieć to konsekwencje prawne, które mogą się różnić w zależności od państwa członkowskiego,
whereas the content, meaningfulness and legal significance of individual registers tends to differ, and whereas this could have legal consequences that could vary from Member State to Member State,
Częstotliwość występowania może się okresowo różnić w zależności od sytuacji.
Depending on the situation there may be different frequencies of occurrence related to a certain period of time.
Czas osiągnięcia tego celu może się różnić w zależności od komponentu IPA.
The timing for attainment of this objective may vary depending on the IPA Component concerned.
Czas trwania wystąpień może się różnić w zależności od złożoności sprawy oraz istnienia lub braku nowych okoliczności faktycznych.
The time taken in presenting oral submissions may vary, depending on the complexity of the case and on whether or not new facts have arisen.
Niemniej jednak te strategie zwalczania mogą znacznie się różnić w zależności od choroby umieszczonej w wykazie.
However, those control strategies may vary substantially between different listed diseases.
Charakter udzielanej gwarancji może się znacznie różnić w zależności od branży i umowy.
The nature of a warranty can vary significantly across industries and contracts.
Charakter pracy nierejestrowanej może się różnić w zależności od państwa oraz od sytuacji gospodarczej, administracyjnej i społecznej.
The nature of undeclared work may vary from one country to the other, depending on the economic, administrative and social context.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 73. Pasujących: 73. Czas odpowiedzi: 136 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo