Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "różnica w cenach" na angielski

Wyszukaj różnica w cenach w: Definicja Synonimy
price difference
difference in prices
price differential
Zauważono ponadto, że nie występuje również wyraźna różnica w cenach stosowanych na tych dwóch poziomach obrotu handlowego, ponieważ zamawiana ilość wydaje się ważniejszym czynnikiem wpływającym na ceny niż poziom obrotu handlowego.
It was noted further that there is no clear price difference between the two levels as the quantity ordered seems to be a more important price factor than the level of trade.
w celu porównywalnego traktowania wszystkich tradycyjnych dostawców AKP, niezależnie od specjalnych celów przez nie realizowanych, średnia zaobserwowana różnica w cenach AKP powinna być stosowana w przypadkach, gdy wywóz ustał w konsekwencji dywersyfikacji;
whereas, in order to grant a comparable treatment to all traditional ACP suppliers, irrespective of the specific objective they pursue, the average ACP price difference observed should be used in cases where exports have ceased as a consequence of diversification;
Wniosek odrzucono, ponieważ firma nie wykazała, że istnieje stała różnica w cenach na rynku wewnętrznym między sprzedażą niezależnym klientom a sprzedażą za pośrednictwem oddziałów.
This claim was not granted since the company was unable to demonstrate that there was a consistent difference in prices on the domestic market between sales to independent customers and sales through branches.
Ponadto Komisja ponownie sprawdziła, czy zachowana została różnica w cenach poprzez porównanie cen naliczanych użytkownikom końcowym i detalistom za ten sam rodzaj lin stalowych i w tym samym miesiącu, z uwzględnieniem wysokiej inflacji w Turcji w trakcie okresu badanego.
Furthermore, the Commission re-checked whether there was a consistent difference in prices by comparing the prices charged to end-users and retailers for the same type of SWR and in the same month given the high inflation in Turkey during the IP.
W żadnym wypadku nie oznacza to, że w innych przypadkach różnica w cenach nie może stanowić przydatnego wskaźnika pozwalającego ustalić, czy dany produkt należy wyłączyć z definicji produktu objętego postępowaniem.
This in no way means that in other cases the price difference cannot be a useful indicator to establish whether a product should be excluded from the definition of the product concerned.
Ponadto ustalono, że różnica w cenach w przypadku niektórych rodzajów grzejników była znacznie wyższa niż stwierdzona średnia wartość podcięcia.
Moreover, it was found that the price difference on certain types of radiators was considerably higher than the average undercutting found.
Ta istotna różnica w cenach w połączeniu z wysokim poziomem dostępnych wolnych mocy produkcyjnych w Chinach stanowi dla chińskich producentów eksportujących mocną zachętę do szybkiego (prze)kierowania wywozu na rynek unijny w przypadku uchylenia środków.
This significant price differential in combination with the high available spare capacities in China represents a strong incentive for the Chinese exporting producers to rapidly (re-)direct exports to the Union market should the measures be repealed.
Jak już stwierdzono powyżej, w ODP występowała stosunkowo znaczna różnica w cenach na rynkach UE i USA, przy czym ceny na rynku UE były często wyższe od cen na rynku USA.
As stated above, during the RIP there was a comparatively significant difference between the EU and US markets with EU prices often higher than US prices.
W konsekwencji różnica w cenach PVAL przywożonego z ChRL i z Tajwanu zwiększyła się w OD do 12 %-18 %.
Consequently, the price difference between PVA imported from the PRC and PVA imported from Taiwan increased from 12 % to 18 % during the IP.
Chociaż część tej różnicy cenowej można wytłumaczyć różnymi rodzajami produktów i wymogów, to taka znaczna różnica w cenach oznacza, że rynek unijny stałby się jeszcze bardziej atrakcyjny w porównaniu z chińskim rynkiem krajowym, gdyby środki zostały uchylone.
Even though some of the price difference can be explained by different product types and requirements, this significant gap in the prices implies that the Union market would become even more attractive in comparison to the Chinese domestic market if measures were repealed.
aby uniknąć wpływu krótkoterminowych wahań cen, rozpatrywana różnica w cenach powinna być obliczona na podstawie wystarczająco długiego okresu referencyjnego bezpośrednio poprzedzającego rok stosowania;
whereas, so as to avoid the impact of short-term price fluctuations, the price difference to be considered should be calculated on the basis of a sufficiently long reference period immediately preceding the year of application;
Występuje dodatkowa różnica w cenach w odniesieniu do poszczególnych użytkowników przemysłowych - służy ona realizacji polityki przemysłowej określonej przez rząd ChRL i jest uwzględniona w katalogu zawartym w decyzji NDRC nr 40 (2005 r.) (zob. dalsze wyjaśnienie w motywie 182).
An additional price differential exists for different industrial users to pursue the industrial policies set by the GOC and reflected in the catalogue contained in Decision No. 40 (2005) of the NDRC (see further explanation in recital (182)).
Inny beneficjent [57] twierdził, że różnica w cenach rynkowych zamienianych lasów prywatnych i państwowych położonych na tych samych lub sąsiadujących obszarach działa na korzyść państwa, ponieważ ceny administracyjne są wyższe niż ceny rynkowe dowolnie negocjowane między prywatnymi właścicielami lasów na danych obszarach.
Another beneficiary [57] claimed that the difference in the market prices of swapped private and public forests situated in the same or adjacent areas favours the government as the administrative prices are higher than the market prices freely negotiated between private forest owners in the areas concerned.
Jednakże spierali się oni o to, czy różnica w cenach stanowiła jakiś wzorzec, który, w ich opinii, był wynikiem ogólnoświatowego spadku cen, obejmującego wartości normalne.
They have contested however, whether the difference in prices constituted a pattern, which they alleged was the result of a worldwide fall in prices including normal values. It was considered that the decline in export prices constituted a pattern for two reasons:
Ponadto ceny na rynku wspólnotowym, tak jak i na rynku Stanów Zjednoczonych są nadal wysokie i ogólnie od 20 % do 30 % wyższe od cen na rynkach azjatyckich. Różnica w cenach wzbudzi prawdopodobnie zainteresowanie eksporterów z krajów trzecich.
Furthermore, prices in the Community market, as they are on the US market, continue to be high and are generally between 20 % and 30 % higher than those observed in Asian markets.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 15. Pasujących: 15. Czas odpowiedzi: 41 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo