Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "różny" na angielski

Wyszukaj różny w: Definicja Synonimy
different
various
varied
differently
varies
varying degrees
vary
differ
Ona nie chciała być wypertraktowany trochę różny.
She didn't want to be treated any different.
Obie jesteście odpowiednie w różny sposób.
You are both apt in your different ways.
Oczyszczanie wyspy z ocalałych komunistów przebiegało w różny sposób.
The islands deal with the Communists survivors in various ways.
Odpowiedni do tego celu poziom ochrony ubezpieczających można osiągnąć w różny sposób.
To that end, a suitable level of protection of policy holders can be achieved by different means.
Kiedy byliśmy razem, świat był różny.
When we were together, the world was different.
W Chicago, mieliśmy różny rodzaj hustlers.
In Chicago, we had different kind of hustlers.
To oczywiste, przecież różni ludzie mają różny wygląd.
This is obvious, there all people look different too.
I wtedy znowu, Czuję się tak różny.
And then again, I feel so different.
To ma smak różny, twój język.
It tastes different, your tongue.
Zapamiętujemy niektóre sprawy w różny sposób.
We remember things in different ways.
i różny charakter uczestników rynku finansowego.
and the different nature of financial market participants.
Słowa brzmią różny, ale oni wszyscy opisują to samo bycie.
The words sound different, but they all describe the same being.
Henry i ja nie byłem żaden różny, nawet przed tamtą nocą.
Henry and I were no different, even before that night.
Ryzyko to można ocenić w różny sposób.
This risk can be assessed in different ways.
To jest wymiana płynów... chociaż nasza energia ma różny kolor...
It's an exchange of fluids even though our energy has a different colour...
Poziom finansowania powinien być różny dla różnych rodzajów działalności.
Funding rates should be different for different types of activities.
To zabawne, jak ludzie przyjmują złe wieści w różny sposób.
It's funny how people handle bad news in different ways.
W procesie wdrażania i egzekwowania prawa unijnego kontrole są bardzo ważnym instrumentem, jednak państwa członkowskie nadają kontrolom różny priorytet polityczny.
Inspections are an important instrument in the process of introduction and enforcement of EU laws, but in spite of this Member States give them different political priorities.
Dorośli wyrażają swój smutek w różny sposób.
Just adults express their sadness in different ways.
Swoje potrzeby tłumaczeniowe instytucje zaspokajają w różny sposób:
The translation needs of the institutions are met in different ways:
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 694. Pasujących: 694. Czas odpowiedzi: 111 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo