Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rów" na angielski

Wyszukaj rów w: Definicja Synonimy

Sugestie

row 167
Spisałeś się świetnie kopiąc rów wokół składu.
And you did well, building the inner ditch, around the compound.
Stan Missisipi chce, żeby ten rów był gotowy przed zmrokiem.
State of Mississippi wants this here ditch cleared by sundown.
To był dźwięk oznajmiający, że nasz rów jest wykopany.
That was the sound of our trench being dug.
Mur i rów blokują marsz naprzód.
Wall and trench block forward tactic.
Gdyby nie ten rów, mogłoby mu się udać.
Were it not for that ditch, he'd have made it.
Walt, widzisz ten rów, który ominąłem?
Walt, can you see the ditch that I just drove past?
Jeśli wykopiemy wystarczająco głęboki rów, możemy poprowadzić całą lawę z dala od wioski, do rzeki.
If we can dig a deep enough trench... we can channel all the lava away from the village to the river.
My tylko wykopiemy mały rów, i kiedy skończymy, wylejemy nowy cement.
We'll just dig a small trench, once we're finished, we'll re-lay the cement.
Tam jest głęboki na 30 stóp rów prowadzący przez środek Vegi.
There's a 30-foot trench in the middle of Vega.
Daję 10 dolarów za każdy rów, w który wjedziecie.
$10 for every ditch you hit.
Wykop rów wokół tego budynku i napełnij go wodą... dokładnie tak samo, jak wokół fortu.
Build a ditch in front this building and fill it with water... exactly the same, as around this Fort.
Wjechałem w rów, jadąc 60-siątką.
No, I hit the ditch going 60.
Czy to nie ten rów, który już skończyłeś?
Isn't that ditch finished yet?
Walt, czy widzisz ten rów, przez który ostatnio przejechaliśmy?
Walt, can you see the ditch that I just drove past?
Płytki rów, z którego można pobrać próbki i na którego podstawie można dokonać obserwacji geologicznych.
Shallow ditch from which a sample can be taken and a geological observation made.
Pamiętam, że podeszłam i spojrzałam w dół, myśląc: "To ten rów, o którym opowiadała Abby".
I remember taking a step and looking down, just as I'm thinking, "There's that ditch Abbie was talking about."
Dlaczego nie 'o t rów niego i dostać się ze mną, porządku?
Why don't you ditch him and get with me, okay?
W każdym razie, gdyby Sheila była znakiem drogowym, pisałoby na nim "otwarty rów"
Anyway, if Sheila was a road sign, it would read "Open Trench."
Zagłębienie, rów lub wykop wykonany w celu dostarczenia żwiru, piasku lub innych materiałów do budowy drób lub w innych celach budowlanych; typ wyrobiska.
A depression, ditch or pit excavated to furnish gravel, sand or other materials for roads or other construction purposes; a type of borrow pit.
Rów, płot, krowy uciekły...
Ditch, fence, cows out... stuck.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 274. Pasujących: 121. Czas odpowiedzi: 70 ms.

row 167

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo