Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "również" na angielski

Zobacz także: również nie
Wyszukaj również w: Definicja Synonimy

Sugestie

1482
Odnotowano również liczne przypadki... spontanicznie świętujących Czechów.
There have also been numerous reports... of spontaneous celebration by the Czech people.
Celem strategii jest również zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego UE.
The objective of the strategy is also to ensure the EU's energy security.
Chciałbym podziękować również panu za pańskie zaangażowanie.
I should like to thank you too, Commissioner, for your commitment.
W drugim odruchu również będziesz kłamał.
Your second instinct will be to lie to us, too.
Istnieją jednak również sprawiedliwsze formy pomocy.
There are also, however, more equitable forms of aid.
Opóźniony harmonogram wdrażania obu systemów również obniża skuteczność powiązanego prawodawstwa.
The delayed timetable in the implementation of both systems is also prejudicial to the effectiveness of related legislation.
Zwiększy to również wpływ sprawozdań Trybunału.
This will also increase the impact of the Court's reports.
Chcieli również zaprotestować przeciwko nietolerancji i represjom reżimu.
They also wanted to protest against the intolerance and repression of a flawed regime.
Musimy również zapewnić reformę rynku europejskiego.
We also need to ensure that we are reforming the European market.
Doceniamy również sposobność przewodniczenia całej wspólnocie.
We also value the opportunity to preside over this entire community.
Potwierdziły to również uwagi wnioskodawcy przedłożone po ostatecznym ujawnieniu.
This was also confirmed by the applicant in its comments submitted subsequent to the final disclosure.
Portugalia przekazała również ocenę wpływu zastosowania tej modulacji.
Portugal has also submitted an assessment of the impact of the application of such modulation.
Komisja wyraziła również zaniepokojenie biologicznym stanem niektórych odławianych zasobów.
The Commission also noted concerns over the biological status of some of the stocks being exploited.
Cypr był również przedmiotem wielu wystąpień.
Cyprus has also been the subject of a great many speeches.
Znalazłem również numery ubezpieczeń wielu ludzi.
I also found a lot of people's social security numbers.
Zaostrzyliśmy również przepisy dotyczące przyjmowania statków zagrożonych.
We have also tightened up the arrangement for the accommodation of ships in distress.
Należy również uwzględnić możliwości dokonywania przeglądu.
Possibilities of review should also need to be taken into account.
Zaakcentowała ona również rolę spójności terytorialnej.
It has also placed the focus on the role of territorial cohesion.
Chcielibyśmy również podziękować za wspieranie priorytetów Parlamentu Europejskiego.
We would also like to thank you for supporting the European Parliament's priorities.
Podręcznik procedur jest również regularnie uaktualniany.
The Handbook of Procedure is also updated on a regular basis.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 104397. Pasujących: 104397. Czas odpowiedzi: 261 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo