Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rachunek bieżący" na angielski

Wyszukaj rachunek bieżący w: Definicja Synonimy
current account
Ponadto gotówka wpłacona na rachunek bieżący w ramach Skarbu Państwa była używana na pokrycie zwykłych potrzeb budżetowych.
The money collected and paid into the current account was used to finance ordinary budgetary needs.
Od początku roku budżetowego 2005 płatności w euro lub w innych walutach na rzecz beneficjentów w Unii są realizowane poprzez SWIFT z budżetu ogólnego Komisji Europejskiej. W tym celu został otwarty rachunek bieżący.
As from the beginning of financial year 2005, payments to beneficiaries within the Union in euros or in other currencies are executed through SWIFT by the General Budget of the European Commission. For this purpose, a current account has been opened.
Dużo: papiery wartościowe, rachunek bieżący, ubezpieczenie na życie...
The lot: savings plan, current account, life insurance...
Czy może pan przelać część mojej nagrody na mój rachunek bieżący?
Can you wire my bonus to my current account?
Głównym efektem warunku wiążącego jest przede wszystkim przeniesienie wszystkich średnioterminowych środków pieniężnych pochodzących z pocztowych rachunków bieżących na rachunek bieżący należący do PI otworzony w Skarbie Państwa.
First, the effect of the Obligation is to transfer the average life of the overall funds collected in postal current accounts to the current account held by PI with the Treasury.
Na żądanie [wezwanie] i w krótkim terminie [rachunek bieżący]
On demand [call] and short notice [current account]
Wymaganie to wpływa zarówno na rachunek bieżący (dochody od inwestycji), jak i na rachunek finansowy.
This requirement affects the current account (investment income) as well as the financial account.
Cena tej transakcji wynosiła 1,6 mln EUR i została rozliczona przez płatność gotówkową w wysokości 0,6 mln EUR oraz poprzez zmniejszenie wierzytelności (rachunek bieżący) IFB u Haeger & Schmidt International w wysokości 1 mln EUR.
The price of this transaction was EUR 1,6 million and was settled by a cash payment of EUR 0,6 million and by a reduction in IFB's receivables (current account) from Haeger & Schmidt International of EUR 1 million.
Rachunek bieżący prezentuje przepływy towarów, usług, dochodów pierwotnych i wtórnych pomiędzy rezydentami a nierezydentami.
The current account shows flows of goods, services, primary and secondary income between residents and non-residents.
I. Rachunek bieżący A. Towary B. Usługi C. Dochody 1.
I. Current account A. Goods B. Services C. Income 1.
8.4) Rachunek bieżący STABEX i rachunek specjalnego funduszu Kongo
8.4) STABEX current account and Special Congo Fund account
Rachunek bieżący Towary Usługi Dochody Wynagrodzenie pracowników Dochody od kapitału --- Inwestycje bezpośrednie --- Inwestycje portfelowe --- Pozostałe inwestycje Transfery bieżące Etap 3 Etap 3 Etap 3 Etap 3 Etap 3 Aktywa netto
Current account Goods Services Income Compensation of employees Investment income - Direct investment - Portfolio investment - Other investment Current transfers Step 3 Step 3 Step 3 Step 3 Step 3 Net assets
Ja sam prowadzę w banku rachunek bieżący i gdy dostaję do domu pakiety informacyjne, wyrzucam je, ponieważ są niezrozumiałe; podobnie postępują miliony obywateli takich jak ja.
I myself hold a current account at a bank, and when information packs arrive at my house I throw them away because they are not comprehensible; the same goes for millions of citizens like me.
W rozpatrywanym przypadku nie zachodzi umyślne uchylanie się od podatku, jako że przedmiotowa suma została uiszczona w sposób przejrzysty, przelana na rachunek bieżący posła, po wystawieniu przez niego faktury na tę kwotę firmie Speakers Agency.
In this case, there was clearly no intention of tax evasion, since the sum in question was paid transparently, credited to a Member's current account, after he had invoiced the company Speakers Agency for it.
Rachunek bieżący [1]
(9.4) Rachunek bieżący STABEX
(9.4) STABEX current account
Mój mąż chce otworzyć rachunek bieżący.
My husband wants to open a checking account.
Chcesz zrobić przelew z funduszu powierniczego na rachunek bieżący?
Now, I understand you want a transfer from the trust to your checking account?
Wygląda na zwykły rachunek bieżący.
Looks like a straight payment account.
Mam bagażowego, Mike'a Spiresa, który składa raz w tygodniu absurdalnie wysokie depozyty gotówkowe na rachunek bieżący.
There is a baggage handler named Mike Spires who's been making ridiculously large cash deposits to his checking account on a weekly basis.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 26. Pasujących: 22. Czas odpowiedzi: 36 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo