Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "radę zarządzającą" na angielski

Wyszukaj radę zarządzającą w: Definicja Synonimy
Governing Board
Board of Governors
Management Board

Sugestie

Fundacja posiada forum doradcze powołane przez radę zarządzającą.
The Foundation shall have an advisory forum appointed by the governing board.
Przewodniczący komitetu wykonawczego mianowany jest przez radę zarządzającą na dwuletnią kadencję, z możliwością jednokrotnego przedłużenia.
The Chairman of the Executive Committee shall be appointed by the Governing Board for a period of two years, renewable once.
Takie wspólne zasady i polityka podlegają zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą.
Those common principles and policies shall be approved by the Board of Governors.
Promujemy tę koncepcję, która zasadniczo została przyjęta przez Radę Zarządzającą, a zatem podstawowe zasady istnieją.
We promote this idea, which has basically been adopted by the Board of Governors, so the basic rules exist.
Regulamin finansowy i przepisy wykonawcze do niego przyjmowane są przez radę zarządzającą.
The financial regulation and its implementing rules shall be adopted by the Governing Board.
Forum doradcze uchwala swój regulamin wewnętrzny, podlegający zatwierdzeniu przez radę zarządzającą.
The advisory forum shall draw up its rules of procedure, subject to the approval of the governing board.
Członkowie tego komitetu powinni być mianowani przez radę zarządzającą do pełnienia funkcji osobiście.
Members of that Committee should be nominated to serve in a personal capacity by the Governing Board.
Należy powołać biuro, które wspierałoby radę zarządzającą w przygotowywaniu jej decyzji.
A Bureau should be established to assist the Governing Board in the preparation of its decisions.
środki dodatkowe mogą być pozyskiwane na warunkach zatwierdzonych przez radę zarządzającą.
additional resources may be received under terms approved by the Governing Board.
W skład komitetu wykonawczego wchodzi trzynastu członków mianowanych przez radę zarządzającą spośród osób o uznanej pozycji i doświadczeniu zawodowym w zakresie zagadnień naukowych, technicznych i finansowych związanych z funkcjami określonymi w niniejszym artykule.
The Executive Committee shall be composed of 13 members appointed by the Governing Board from among persons of recognised standing and professional experience in scientific, technical and financial matters relevant to the functions set out in this Article.
Roczne sprawozdanie z działalności przygotowywane jest przez dyrektora i zatwierdzane przez radę zarządzającą, a następnie przesyłane członkom wspólnego przedsięwzięcia, Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej.
The annual activity report shall be prepared by the Director, approved by the Governing Board and sent to the Members, the Commission, the European Parliament and the Council of the European Union.
Na wniosek dyrektora lub rady zarządzającej komitet ds. administracji i zarządzania udziela porad lub zaleceń w określonych kwestiach związanych z planowaniem administracyjnym i finansowym wspólnego przedsięwzięcia oraz wykonuje wszelkie inne zadania, które mogą zostać mu zlecone przez radę zarządzającą.
Upon request of the Director or the Governing Board, the Administration and Management Committee shall provide advice or recommendations on specific matters related to administrative and financial planning of the Joint Undertaking and carry out any other tasks which the Governing Board may delegate to it.
Komitet ds. zamówień i umów przyjmuje swój regulamin wewnętrzny, który podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez radę zarządzającą.
Subject to the prior approval of the Governing Board, the Procurement and Contracts Committee shall adopt its rules of procedure.'
przygotowanie i organizację pracy rady zarządzającej, wszelkich zespołów roboczych ad hoc powołanych przez radę zarządzającą oraz, w szczególności, za przygotowanie projektu programu rocznej pracy Fundacji,
for the preparation and organization of the work of the governing board, of any ad hoc working parties convened by the governing board and, in particular, for the preparation of the draft annual work programme of the Foundation,
Szczegółowy podział zostaje przyjęty przez Radę Zarządzającą.
The detailed breakdown will be adopted by the Governing Board.
Uczestniczyć w projekcie mogą także wszelkie inne podmioty prawne, jeśli zostanie to uzgodnione przez Radę Zarządzającą.
Any other legal entities may participate if so agreed by the Governing Board.
Procedura oceny wartości wkładów rzeczowych zostaje szczegółowo ustalona i zostaje przyjęta przez Radę Zarządzającą.
The procedure for valuing contributions in-kind will be determined in detail and will be adopted by the Governing Board.
W związku z tym Radę Zarządzającą EIT będzie mógł wspomagać komitet ekspertów akademickich.
To that end, the EIT's Governing Board might call on a committee of academic experts.
Zarząd odpowiada za działalność EATRIS ERIC i wspiera Radę Zarządzającą.
The Executive Board shall be responsible for the implementation of EATRIS ERIC and for supporting the Board of Governors.
Procedury wyboru i mianowania dyrektorów określone są w regulaminie przyjętym przez Radę Zarządzającą.
The procedures for the selection and appointment of Directors shall be laid down in Rules of Procedure adopted by the Board of Governors.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 115. Pasujących: 115. Czas odpowiedzi: 124 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo