Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rada unii europejskiej" na angielski

Wyszukaj rada unii europejskiej w: Definicja Synonimy
European Union Council
the Council of the European Union
Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski muszą osiągnąć porozumienie w sprawie przyjęcia przejściowych wytycznych w ramach budżetowej procedury pojednawczej zaplanowanej na 19 listopada.
As part of the budgetary conciliation procedure scheduled for 19 November, the European Commission, European Union Council and European Parliament must reach an agreement on adopting transitional guidelines.
Rada Unii Europejskiej nie udzieliła na to pytanie stosownej odpowiedzi.
The Council of the European Union has not yet given a proper answer to this question.
Rada Unii Europejskiej przywiązuje zasadniczą wagę do
The Council of the European Union attaches fundamental importance to the
Rada Unii Europejskiej entuzjastycznie przyjęła komunikat Komisji w sprawie strategii 2020.
The Council of the European Union enthusiastically welcomed the Commission's Europe 2020 Communication.
Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uznają strategiczne znaczenie tego przedsięwzięcia i wspierają jego realizację.
The European Parliament and the European Union Council admit the strategic importance of this project and support its achievement.
Mogę zapewnić państwa, że Rada Unii Europejskiej podziela tę wizję.
I can assure you that the Council shares this vision.
Proponuję, aby Rada Unii Europejskiej odrzuciła przedmiotowy środek.
I propose that the Council of Ministers reject this measure.
[16] Rada Unii Europejskiej, dokument nr 15634/03.
[16] Council of the European Union document No 15634/03.
Rada Unii Europejskiej, 15 czerwca 2005 r., ST 10090/05 CADREFIN 130...
Council of the European Union, 15 June 2005 - ST 10090/05, CADREFIN 130...
Prezydencja portugalska będzie do tego dążyć, podobnie jak Rada Unii Europejskiej.
The Portuguese Presidency wants to work towards that, as does the Council of the European Union.
Rada Unii Europejskiej decyduje o zgodności programu i planów z wymogami wymienionego artykułu.
The Council of the European Union shall decide whether the programme and the plans are in compliance with the requirements of the abovementioned Article.
Oto, dlaczego Rada Unii Europejskiej nie przyjęła dotychczas rezolucji w sprawie tego moratorium.
That is the reason why there has been no European Council resolution to date on this moratorium.
Rada Unii Europejskiej potwierdza, że tymczasowemu stosowaniu podlegać będą jedynie kwestie wchodzące w zakres kompetencji UE.
The Council of the European Union confirms that only matters within the scope of EU competence will be subject to provisional application.
Zachodzi zatem pytanie, co Rada Unii Europejskiej zrobi z tym sprawozdaniem z własnej inicjatywy.
The exciting question is what the Council of Ministers will do with this own-initiative report.
Sprawia to wrażenie, że Rada Unii Europejskiej świadomie dąży do podejmowania istotnych decyzji przed włączeniem Parlamentu Europejskiego do procesu współdecyzji.
This gives the impression that the Council of the European Union is consciously seeking to take key decisions before the European Parliament is in a position to be involved by codecision.
Sprawozdawczyni jest więc zdania, że na obecnym etapie prac Rada Unii Europejskiej nie uwzględniła w dostatecznym stopniu pierwszego czytania dyrektywy w Parlamencie.
The rapporteur therefore considers that, at this stage, the Council of the European Union has not taken sufficient account of Parliament's first reading.
Rada Unii Europejskiej przyjęła program sztokholmski w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
The Council of the European Union has adopted the Stockholm Programme in the policy area of freedom, security and justice
Rada Unii Europejskiej powinna zadbać o większą spójność polityki krajowej i międzynarodowej odnoszącej się do problemu gwarantowania zaopatrzenia ludności w żywność.
The Council of the European Union should make national and international policies relating to the problem of guaranteeing food supplies to populations more coherent.
Rada Unii Europejskiej powinna się dobrze zastanowić, czy zaakceptować wnioski Parlamentu, czy Komisji.
The Council of Ministers should think carefully about whether to accept proposals from Parliament or the Commission.
10 lipca 2007 r. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła wniosek Malty o przystąpienie do strefy euro z dniem 1 stycznia 2008 r.
On 10 July 2007, the Council of the European Union approved Malta's application to join the euro area on 1 January 2008.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 140. Pasujących: 140. Czas odpowiedzi: 119 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo